Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Zásady zpracování osobních údajů

(Poslední aktualizace: 23. června 2021)
 
Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČ: 24723720, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168950 (dále označovaná jako „my“ nebo „společnost“) se zavazuje chránit soukromí fyzických osob. Těmito zásadami zpracování osobních údajů (dále jen zásady) bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů, které získáváme od  návštěvníků, smluvních partnerů či uživatelů našich služeb (dále společně označované jako „subjekty údajů“) poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek (dále označované jako „služby“). Subjekty údajů mladší 15 let nejsou způsobilé k využívání našich služeb. Žádáme, aby nezletilé osoby neposkytovaly naší společnosti žádné osobní údaje.

Prosím přečtěte si tyto zásady spolu s našimi Podmínkami užívání a Zásadami používání cookie.

Zásady můžeme kdykoli pozměnit a zde uvedený text nahradit aktualizovaným. Bude-li to nezbytné, vyžádáme si Váš souhlas s příslušnými změnami. Informace o tom, kdy byly zásady naposledy revidovány, poznáte podle údaje o „poslední aktualizaci“ na začátku těchto zásad.
 
KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů, pokud není dále výslovně uvedeno jinak, je naše společnost. Vaše údaje bude společnost zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo „GDPR“), a dále s národními zákony, které se na tyto webové stránky vztahují.
 
JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Osobní údaje zpracováváme v rámci poskytování služeb, které jste si vyžádali. Osobní údaje shromážděné od Vás jako subjektu údajů budou zpracovávat naši zaměstnanci, budou uchovávány v důvěrnosti a budou se používat pro zákonné a relevantní účely v rámci poskytování služeb.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů může být v souvislosti s našimi službami, především:

·        splnění Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím našich webových stránek, zodpovídáním Vašich dotazů nebo řešení Vašich požadavků;
 
·        zajišťování komunikačního kanálu pro oznamování nežádoucích účinků pro účely farmakovigilance;
 
·        identifikace subjektů údajů, kteří jsou přímo našimi obchodními partnery anebo jejich zástupci při sjednávání a plnění smluv uzavřených s naší společností;
 
·        vedení zákonných evidencí, zejména účetní a daňové, a povinné předávání výkazů oprávněným správním úřadům;
 
·        ochrana a prevence proti podvodům;
 
·        poskytování zákaznické podpory, vyřizování stížností a uplatňování těchto zásad, Podmínek užívání a Zásad používání cookie.
Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat pro účely, které vám byly již dříve sděleny, pokud tyto jiné účely přímo souvisejí a jsou slučitelné s účely uvedenými v těchto zásadách a Zásadách používání cookie.
 
NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, je zpracování Vašich osobních údajů dobrovolné a založené na Vašem dobrovolně uděleném souhlasu dle čl. 6 odst. písm. 1 a) GDPR. V takovém případě máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů může vést k tomu, že Vám nebudeme moci poskytnout určité služby. Pokud některá z našich sdělení představují přímý marketing (včetně newsletterů), vyžádáme si vždy Váš souhlas se zasíláním takových sdělení.
Zpracování osobních údajů je v některých případech přímo vyžadováno právními předpisy dle čl. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Pokud jde o oznamování nežádoucích účinků, je právním základem pro zpracování osobních údajů zákonná povinnost dodržovat evropské a národní právní předpisy v oblasti farmakovigilance.
Pokud s námi uzavřete smlouvu nebo si objednáte naše služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo poskytování služeb nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.
Osobní údaje se budou zpracovávat také v rozsahu, v jakém se vyžadují k prosazování našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. k ochraně a prevenci proti podvodům, k řízení našich profesních vztahů, k poskytování informací o našich produktech, k vyřizování stížností a uplatňování našich podmínek).
 
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT?
V průběhu naší činnosti a pro výše uvedené účely můžeme zpracovávat (shromažďovat) zejména následující osobní údaje subjektů údajů.
Základní identifikační údaje. Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonický a emailový kontakt využíváme zejména při poskytování zákaznické podpory. Tyto informace nám umožňují Vás identifikovat a zasílat Vám sdělení v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách.

Informace o poskytovaných či objednaných službách. Informace získané na základě objednávek a smluv uzavřených s naší společností včetně informací o vyúčtování a platbách za tyto služby.

Informace o nežádoucích účincích. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, abychom zpracovávali, vyšetřovali a oznamovali nežádoucí účinky regulačnímu orgánu. Vaše oznámení musí obsahovat jméno oznamující osoby, telefonní číslo a e-mailovou adresu, Vaši profesi, informace o pacientovi, iniciály pacienta, datum narození pacienta, věk pacienta, pohlaví pacienta, popis nežádoucích účinků, včetně příznaků, které se vyskytly, popis vedlejších účinků, nežádoucích účinků, anamnézu pacienta, jiná onemocnění v rámci volného textu, pozorované nežádoucí účinky, například úmrtí, bezprostřední ohrožení života, nezbytnou léčbu, trvalé nebo významné zhoršení zdraví nebo ztrátu funkce, zda došlo k výskytu vývojových nebo vrozených vad, informace o lécích, datum zahájení a ukončení léčby a užívané léky/léčiva. Další informace o zpracování osobních údajů týkající se hlášení nežádoucích účinků jsou k dispozici v textu „Informace o podmínkách zpracování osobních údajů spojených s farmakovigilancí a lékařskou informační službou“, který je dostupný na našich webových stránkách.

Informace o zprávě. Povedeme záznamy o naší komunikaci s Vámi, včetně všech stížností, které podáte, a včetně všech informací o doručení a přečtení zprávy, abychom Vám mohli poskytovat zákaznickou podporu a případné stížnosti a reklamace vyřídit.

Obecné informace o používání. Informace, které nám sdělují, jak naše služby používáte při užívání našich webových stránek, včetně chování a preferencí při vyhledávání, záznamů o vyhledáváních na našich webových stránkách a o aktivitě při prohlížení (včetně IP adresy, času návštěvy, navštívených stránek, interakcích na stránce, omezených podrobných informací o poloze, zařízení a softwaru uživatele, zda se jedná o první nebo o opakovanou návštěvu a informací o zdroji prohlížení). Tyto informace využijeme ke zlepšování služeb, jež Vám poskytujeme, a také k identifikování oblastí pro zlepšování kvality našich služeb.
Naše služby nejsou zaměřeny na shromažďování citlivých osobních údajů od subjektů údajů, kromě informací o nežádoucích účincích (zdravotních údajů) pro účely farmakovigilance.
 
POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?
Naše webové stránky mohou využívat soubory cookie, díky kterým Vás můžeme odlišit od ostatních uživatelů našich webových stránek. To nám pomáhá zajistit Vám dobrou uživatelskou zkušenost při prohlížení našich webových stránek a naše webové stránky zlepšovat.

Další informace o používání souborů cookie na našich webových stránkách jsou uvedeny v textu „Zásady používání cookie“, který je dostupný na našich webových stránkách.
 
KDE JSOU INFORMACE ULOŽENY A KDO K NIM BUDE MÍT PŘÍSTUP?
Přístup k Vašim osobním údajům budou mít pouze oprávněné osoby a oddělení v rámci společnosti, které mají zásadní potřebu je znát kvůli plnění svých činností. Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím osobám, žádným externím subjektům ani organizacím, kromě dále uvedených případů, případně s Vaším souhlasem s předáním údajů nebo pokud se předání údajů požaduje nebo povoluje zákonem.
Jako zpracovatele údajů (dále označované jako „zpracovatelé údajů“) můžeme zapojit externí zpracovatele, aby nám poskytovali služby, a Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími osobami i s právními a jinými poradci a konzultanty, kteří nám poskytují služby. V takovém případě však vždy zajišťujeme důvěrnost Vašich osobních údajů, například uzavřením dohody o důvěrnosti a zachování mlčenlivosti.
 
JAK DLOUHO SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ?
Osobní údaje uchováváme maximálně po dobu nezbytnou pro naplnění účelů, pro které byly tyto osobní údaje zpracovávány (shromažďovány), nejsme-li ovšem podle platných zákonů výslovně povinni zpracovávat osobní údaje déle.
 
Osobní údaje vymažeme, pokud
(i)     odvoláte souhlas, na němž je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
(ii)   pokud vznesete námitky proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
(iii) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; a
(iv) osobní údaje se musí vymazat kvůli splnění zákonné povinnosti, která se na společnost vztahuje.
Výmaz se nepoužije v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů společností nebo pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla společnosti případně udělena, pro účely archivování ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, a dále kvůli vzniku, uplatnění nebo obhájení právních nároků společnosti.
Po dobu zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých v průběhu hlášení nežádoucích účinků a kontaktování zdravotnické informační služby platí ustanovení „Informace o podmínkách zpracování osobních údajů spojených s farmakovigilancí a lékařskou informační službou“.
 
JAKÉ MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDOU PROBÍHAT?
Pokud Vás prostřednictvím těchto zásad nebo jiným naším sdělením neinformujeme jinak, pak Vaše osobní údaje nepředáváme do země nebo na území mimo Evropský hospodářský prostor.
 
JAK ZAJIŠŤUJEME INTEGRITU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Podnikneme všechny proveditelné a přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které uchováváme, byly správné. Udržujte prosím své osobní údaje aktuální a informujte nás o jakýchkoli změnách osobních údajů, které nám poskytnete.
 
JAK ZAJIŠŤUJEME OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Podnikneme veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom osobní údaje zabezpečili a abychom zamezili neoprávněnému nebo nezamýšlenému přístupu k nim a jejich neoprávněnému nebo nezamýšlenému shromažďování, používání, poskytnutí, kopírování, úpravě, likvidaci, vymazání nebo jinému neoprávněnému použití. Upozorňujeme, že elektronický přenos informací nemůže být zcela bezpečný. Mějte prosím na paměti, že jste povinen/povinna uchovávat své heslo v bezpečí a nesdělovat je nikomu dalšímu.
Veškeré informace, které dostáváme o případných nepříznivých událostech souvisejících s našimi produkty, budou přístupné pouze omezenému počtu pracovníků, kteří k nim potřebují mít přístup, aby mohli plnit své pracovní povinnosti týkající se těchto údajů, a údaje chráníme vhodnými technickými a organizačními opatřeními.
                                                                    
JAKÁ MÁTE PRÁVA A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY?
Máte právo na vymazání nebo aktualizaci, označení nebo zablokování neúplných, nesprávných, nevhodných nebo zastaralých osobních údajů. Pokud se domníváte, že některé z osobních údajů, které o vás uchováváme, jsou neúplné, nesprávné nebo zastaralé, můžete nás kontaktovat a my do jednoho měsíce od obdržení žádosti provedeme potřebné opravy. Podnikneme všechny proveditelné a přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje, které uchováváme, byly správné. Vaše osobní údaje označíme, pokud zpochybníte jejich správnost nebo aktuálnost a není možné takové tvrzení mimo jakoukoli pochybnost ověřit. Můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje smazali, můžeme však být ze zákona povinni tyto informace uchovávat a neodstraňovat, případně je na určitou dobu blokovat nebo označit, přičemž v takovém případě této žádosti o výmaz vyhovíme až po splnění těchto požadavků.

Máte právo být informován/a o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Na tuto žádost o přístup k osobním údajům odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího podání. Můžeme požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracování nebo předávání osobních údajů nezbytné výhradně pro splnění smluvního závazku nebo pro uplatňování oprávněného zájmu, ať už našeho nebo příjemce údajů nebo jakékoli jiné třetí osoby, s výjimkou případů, kdy je zpracování osobních údajů povinné, a také pokud to povoluje zákon. Tuto námitku prošetříme do jednoho měsíce od jejího přijetí.

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva na ochranu soukromí a osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný dozorový orgán pro ochranu údajů, který dohlíží na činnost společnosti a kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), případně na regulační orgán pro ochranu údajů, který se nachází v příslušném členském státě Evropské unie, kde obvykle bydlíte, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení. Dále máte právo zahájit soudní řízení ve věci ochrany Vašeho soukromí.
 
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky, na které odkazujeme, nejsou pod naší kontrolou a řídí se vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Za postupy v rámci ochrany osobních údajů jakýchkoli takových webových stránek neneseme odpovědnost.
 
JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Další informace týkající se dotazů a požadavků subjektů údajů ohledně ochrany soukromí a osobních údajů si můžete vyžádat na e-mailu [email protected] nebo na adrese sídla naší společnosti.

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).