Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Profil bezpečnosti a snášenlivosti přípravku REAGILA

  • Celkově má kariprazin dobrý profil bezpečnosti a je obecně dobře snášený1-3
  • Dobrá snášenlivost je nedílnou složkou celkové účinnosti léku, protože pacienti, kteří neužívají svou medikaci z důvodu vedlejších účinků nebo jiných problémů, které narušují adherenci, z ní nemohou těžit.4

V této části

Klinické studie u schizofrenie – základ profilu bezpečnosti a snášenlivosti kariprazinu

Bezpečnost a snášenlivost kariprazinu byla hodnocena ve všech klinických studiích s kariprazinem z vývojového programu: v krátkodobé výzkumné studii fáze 2, ve třech krátkodobých studiích fáze 3, v jedné dlouhodobé studii prevence relapsů, ve dvou otevřených studiích bezpečnosti a v jedné studii zaměřené na negativní symptomy.5 Celkový počet pacientů léčených kariprazinem, kteří byli zahrnuti do souboru dat o bezpečnosti, činil 2728. Z těchto pacientů bylo ve skupině s nejrelevantnějším terapeutickým rozmezím dávky 1,5-6 mg/den 2048.5

Odbočka: nežádoucí příhody vs. vedlejší účinky


V klinických studiích jsou nežádoucími příhodami všechny nepříjemné události, ke kterým dojde v průběhu studie, nehledě na to, zda vznikly v důsledku léčby, či nikoliv. Nežádoucí reakce (nebo vedlejší účinky) jsou ty nežádoucí příhody, které lze přičíst samotnému léku. V klinických studiích jsou obvykle hodnoceny a uváděny oby typy těchto příhod, protože mají oba svůj význam. Zatímco nežádoucí reakce odrážejí názor ošetřujícího lékaře, a mají tedy svůj klinický význam, nežádoucí příhody jsou obecnějším souborem příhod a nejsou závislé na subjektivním úsudku. Význam tohoto rozdílu lze ukázat na příkladu: pokud dojde v klinické studii u 4 pacientů k nespavosti, bude v tabulce nežádoucích příhod uvedeno 4/4. Ošetřující lékař ale ví, že 1 z těchto pacientů vždy pracuje na noční směny a má potíže se spánkem, když má pracovat na denní směnu, takže se domnívá, že u tohoto pacienta nespavost nesouvisí s lékem, ale s jeho prací. V tabulce nežádoucíh reakcí tedy bude uvedeno 3/4 pacientů. Ve velkém měřítku tento rozdíl změní incidenci některých příhod, a proto je třeba vědět, jaké údaje jsou popisovány.

Vedlejší účinky (nežádoucí reakce) jsou při antipsychotické léčbě velmi časté. Údaje o bezpečnosti ze studií s kariprazinem celkově prokázaly, že je u pacientů se schizofrenií obecně bezpečný a dobře snášený.1-3 Většina vedlejších účinků, které byly u kariprazinu pozorovány, jsou u antipsychotické léčby běžné a předpokládá se, že je ošetřující lékaři dobře znají. Kromě toho řada příhod reaguje na léčbu a je přechodná. Nejčastěji hlášenými vedlejšími účinky u kariprazinu v terapeutickém dávkovém rozmezí (1,5–6 mg) byly akatizie (19 %) a parkinsonismus (17,5 %).6 Většina příhod byla ale mírné nebo střední závažnosti.6

Tabulka 1. Vedlejší účinky6

Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100 až <1/10)Méně časté (≥1/1000 až <1/100)
Akatizie
Parkinsonismus
Zvýšení tělesné hmotnosti
Snížení chuti k jídlu
Zvýšení chuti k jídlu
Dyslipidémie
Poruchy spánku (insomnie)
Anxieta
Sedace
Závratě
Dystonie
Jiné extrapyramidové příznaky
Rozmazané vidění
Tachyarytmie
Hypertenze
Nauzea
Zácpa
Zvracení
Zvýšení jaterních enzymů
Zvýšení kretinfosfokináy
Únava
Anémie, eozinofilie
Pokles TSH
Abnormální hladina natria
Zvýšení glykémie
Diabetes mellitus
Sebevražedné chování
Delirium
Deprese
Snížené libido
Zvýšené libido
Erektilní dysfunkce
Dysestezie
Dyskinezie
Tardivní dyskineze
Podráždění očí
Zvýšení nitroočního tlaku
Poruchy akomodace
Zhoršení zrakové ostrosti
Závratě
Srdeční převodní poruchy
Bradyarytmie
Prodloužení intervalu QT
Abnormální vlna T
Hypotenze
Škytavka
Gastroezofageální reflux
Zvýšení bilirubinémie
Pruritus
Vyrážka
Dysurie, polakisurie
Žízeň

Profil nežádoucích příhod u kariprazinu v terapeutickém rozmezí dávek 1,5–6 mg/den ukazuj, že relativně často dochází k akatizii, insomnii a bolesti hlavy, ale pouze výskyt akatizie je u kariprazinu významně vyšší než u placeba.5 Většina příhod akatizie byla mírné až střední závažnosti.6

Incidence (30 %)Incidence (30 %)

Literatura: Uprabveno podle údajů v Reagila Assessment Report EMA. Reagila Assessment Report5 https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.


Významné body z bezpečnostního profilu kariprazinu

Celkový bezpečnostní profil kariprazinu má v porovnání s ostatními antipsychotiky některé výhody. Jedná se o změny hladiny prolaktinu související s léčbou, sexuální dysfunkce, nárůst tělesné hmotnosti a prodloužení intervalu QT.

Kariprazin nevyvolává hyperprolaktinémii.5 U pacientů léčených v klinických studiích kariprazinem nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody spojené se zvýšením hladiny prolaktinu.5

Incidence sexuální dysfunkce byla u pacientů léčených kariprazinem nízká (1,0 %).5

Známým efektem třídy antipsychotik je nárůst tělesné hmotnosti. V krátkodobých studiích došlo ve skupině s kariprazinem k mírně většímu průměrnému zvýšení tělesné hmotnosti (1 kg) než ve skupině s placebem (0,3 kg). V dlouhodobých studiích zaměřených na udržení účinnosti nebyl zjištěn klinicky relevantní rozdíl ve změně tělesné hmotnosti oproti vstupu do studie při léčbě kariprazinem (1,1 kg) nebo placebem (0,9 kg).6

Kariprazin je metabolicky neutrální: výskyt hyperlipidémie, hyperglykémie a diabetes mellitus byl srovnatelný s placebem.5

Četnost nežádoucích příhod souvisejících s kognitivními funkcemi byla nízká a podobná jako u placeba,5 některé důkazy naznačují, že by kariprazin mohl zlepšovat kognici.7

Kariprazin nevyvolává závažné prodloužení intervalu QT.6

Kariprazin má méně sedativních účinků než řada dalších antipsychotik s výskytem, který je u kariprazinu (3,8 %) podobný jako u placeba (3,1 %).5

Během programu vývoje kariprazinu došlo k 6 případům úmrtí z důvodu dokonané sebevraždy, ale žádný z nich podle posouzení nesouvisel s užíváním kariprazinu.5

Literatura

  1. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizofrenie: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
  2. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
  3. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
  4. Acosta, F. J. Medication adherence in schizofrenie. World J. Psychiatry 2, 74–82 (2012).
  5. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
  6. Reagila SmPC.
  7. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).

Therapeutic Advances in Psychopharmacology

The prospects of cariprazine in the treatment of schizofrenie.
Scarff JR.
Ther Adv Psychopharmacol 2017; 1-3.
Kariprazin „prokázal účinnost u akutních exacerbací a v udržovací léčbě, kdy se projevila také jeho snášenlivost a bezpečnost. Během těchto studií udržel přiznivý metabolický profil, malé množství nežádoucích účinků a nízký podíl vysazení léčby. Byl rovněž účinný při snížení hostility nezávisle na přítomnosti či nepřítomnosti sedace…určité vlastnosti mohou znamenat některé terapeutické výhody kariprazinu v porovnání s ostatními antipsychotiky.“
Login to Unlock

REAGILA A METABOLICKÉ PARAMETRYKARIPRAZIN A METABOLICKÉ PARAMETRY

Osoby se schizofrenií mají častěji než zástupci obecné populace nadváhu nebo obezitu. Navíc u velkého počtu pacienOsoby se schizofrenií mají častěji než zástupci obecné populace nadváhu nebo obezitu. Navíc u velkého počtu pacientů se schizofrenií dochází po zahájení léčby a

více…
Login to Unlock

AKATIZIE…MĚLI BYCHOM SE ZNEPOKOJOVA…AKATIZIE…MĚLI BYCHOM SE ZNEPOKOJOVA…

Akatizie je častým vedlejším účinkem antipsychotik. Obvykle je považována za poruchy hybnosti nebo extrapyramidovoAkatizie je častým vedlejším účinkem antipsychotik. Obvykle je považována za poruchy hybnosti nebo extrapyramidovou poruchu, přičemž vlastnostmi, které tento st

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).