Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Negativní symptomy: dostáváme se ke specifikům

 • Negativní symptomy, základní doména symptomů u schizofrenie, jsou popsány jako omezení nebo absence normálního chování a funkcí souvisejících buď s motivací a zájmem, nebo s vyjádřením emocí.
 • Přestože se mohou pacienti zdát smutní a odtažití, negativní příznaky nejsou příznaky deprese. Představují doménu symptomů u schizofrenie, která je nezávislá na symptomech deprese, pozitivních symptomech, kognitivních symptomech a deorganizaci.
 • Rozlišujeme pět hlavních typů negativních symptomů: otupený afekt, alogie, anhedonie, asocialita a avolice. Tyto typy jsou seskupeny podle toho, zda symptomy souvisejí se sníženým vyjadřováním (otupený afekt a alogie), nebo sníženou motivací a potěšením (anhedonie, asocialita a avolice).

V této části

Základní doména schizofrenie

Negativní symptomy jsou příznaky ztráty nebo absence normálních funkcí souvisejících s motivací a zájmem nebo vyjádřením emocí. Důkazy nepodporují hypotézu společné patofyziologie původu negativních a pozitivních symptomů a studie ukazují, že negativní symptomy jsou nezávislé na pozitivních symptomech, kognitivní dysfunkci, dezorganizaci a depresi.1,2
Negativní symptomy mohou způsobovat významný nedostatek motivace, afektu, komunikace a fungování.3 Tyto základní deficity jsou považovány za důležitý aspekt patologie schizofrenie od doby, kdy Eugen Bleuler v roce 1950 poruchu poprvé popsal: „Lhostejnost ke všemu – vůči přátelům a vztahům, k práci nebo zábavě, povinnostem či právům, ke štěstí nebo neštěstí… bezvýrazná tvář, shrbený postoj, lhostejný výraz… Schopnost pracovat, starat se o sebe sama se snižuje… Už nemají potřebu dělat nic z vlastního podnětu ani na pokyn někoho jiného… 4
I když lze negativní symptomy někdy obtížně rozpoznat, zejména pokud jsou mírné, jde o víc než pouhý smutek.5,6


Základní negativní symptomy zahrnují: 5 A

Do domény negativních symptomů patří pět hlavních typu symptomů: otupený afekt, alogie, anhedonie, asocialita a avolice:7


Snížené vyjadřování emocí
(co pozorují ostatní)

Otupený afekt znamená utlumené vyjadřování prostřednictvím mimiky, mluvy a gest a jde o celkově oslabené vyjadřování emocí. Pokud se týká hlasového vyjadřování, studie ukázaly, že pacienti se schizofrenií mají méně přesné spontánní a volní hlasové emoce (menší změny hlasitosti, rychlosti a výšky řeči) než zdraví jedinci. Pokud se týká deficitu vyjadřování mimikou a gesty, bylo u pacientů popsáno celkové snížení neverbální komunikace. Expresivní gesta zahrnující pohyby rukama, pažemi, rameny, obličejem a hlavou jsou důležitou součástí mezilidké komunikace a sociálních interakcí, které pomáhají lepšímu porozumění.7

Snížené vyjadřování emocí, definice negativního symptomu u schizofreni: otupený afektDiminished emotional expression, definition of negative symptom in schizofrenie: affect blunted

Anhedonie, tj. snížená schopnost prožívat příjemné emoce, je tradičně považována za hlavní rys deprese a schizofrenie.
Zdá se, že anhedonie má u schizofrenie 2 odlišné atributy – konzumní anedonie (neschopnost zažívat potěšení z nějaké činnosti), která zůstává u osob se schizofrenií relativně nedotčená, a anticipační anhedonie (neschopnost těšit se na budoucí zážitky). Anticipační anhedonie je charakteristickým rysem negativních příznaků, které omezují schopnost očekávat nějaké potěšení a snižují motivaci pacienta k vyhledávání příjemných zážitkůy.7,8 Studie ukázaly, že pacienti se schizofrenií se neliší od zdravých jedinců ve svých subjektivních reakcích na emocionálně nabité podněty (tedy v konzumní anedonii), ale rozdíl je v anticipační anedonii. Mechanismy, které jsou základem těchto deficitů, lze částečně vysvětlit aspekty motivace a očekávání potěšení nebo ocenění snahy a kognitivního fungování, tj. narušené epizodické paměti zasahující do schopnosti člověka vybavit si předchozí příjemné zážitky.7

Snížené vyjadřování emocí, definice negativního symptomu u schizofreni: alogieDiminished emotional expression, definition of negative symptom in schizofrenie: alogia

Snížená motivace a potěšení
(co vnímá sám pacient)

Asocialita je definována jako redukce sociální iniciativy k navázání úzkých vztahů s ostatními. Jde spíše o snížení touhy nebo motivace ke společenským kontaktům, než o pouhý aspekt chování, kdy jedinec nemá sociální interakce, což může být sekundární jev daný faktory, jako jsou bludy a halucinace (strach z ublížení od jiných lidí), podezřívavost nebo depresivní nálada nebo nedostatek příležitostí k navázání a udržování sociálních vztahů (environmentální deprivace).7

Snížená motivace a potěšení, definice negativního symptomu u schizofrenie: asocialitaReduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizofrenie: asociality

Alogie – chudost řeči a myšlení se týká objemu (formy) i obsahu sděleného. Pro rozhovor jsou typické krátké odpovědi a četné pauzy. Rozhovor neplyne spontánně, převažuje aktivita tazatele, protože by se jinak hovor nerozvíjel. Pozor – termín alogie je v některých literárních zdrojích chápán jako chybění logických souvislostí (a-logie), tedy nelogické, bizarní myšlení, které je pozitivním příznakem. Pomalost řeči/myšlení – bradylalie/bradypsychismus – je součástí také jiných duševních poruch (depresivní porucha, parkinsonský syndrom, sedace, demence). Oba výše uvedené příznaky (emoční oploštění i alogie) jsou důsledkem narušeného výrazu (expresivity), který lze objektivně pozorovat během hovoru, zatímco následující 3 příznaky se řadí do faktoru motivace a potěšení v oblasti společenské a je nutné se na ně cíleně dotazovat pacienta či pečovatele.

Snížená motivace a potěšení, definice negativního symptomu u schizofrenie: anhedonieReduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizofrenie: anhedonia

Avolice je omezení zahájení cílených aktivit a pokračování v jejich provádění, které má za následek snížení angažovanosti v činnostech souvisejících s prací, školou, každodenním životem a koníčky. Neexistuje shoda o tom, do jaké míry se překrývají pojmy avolice, nedostatek elánu, amotivace a apatie a často jsou považovány za zaměnitelné. Avolice je v rámci schizofrenie charakterizována snížením zájmu o zahájení činností nebo o účast na těchto činnostech a není doprovázena pocity viny, smutku nebo neschopnosti v souvislosti s tím. Pacientům obvykle činnosti nechybí ani nepociťují potřebu je zahájit nebo v nich pokračovat. Naproti tomu omezení zahájení cílených aktivit může vznikat sekundárně v důsledku faktorů, jako je depresivní nálada (avolice je doprovázena pocity smutku nebo viny) nebo nedostatek příležitostí (pacient má jen omezenou nebo nemá žádnou příležitost k účasti na činnostech). Porucha schopnosti odměnit se/potěšit se je považována za základní aspekt avolice.7

Snížená motivace a potěšení, definice negativního symptomu u schizofrenie: avoliceReduced motivation and pleasure: definition of negative symptom in schizofrenie: avolition

Podle studií je nejčastějším negativním symptomem sociální amotivace, následovaná sníženou expresivitou a alogií.9–11


Dva stabilní faktory negativních symptomů

V literatuře je popsáno několik skupin negativních symptomů, přičemž nové důkazy podporují modely tvořené obecně 2 až 5 faktory, z nichž nejkonzistenější a nejreprodukovatelnější modely zahrnují 2 faktory z:12

snížené vyjadřování emocí (otupený afekt, alogie) a

snížená motivace a potěšení (anhedonie, asocialita, avolice)

Tyto faktory mohou být spojeny s různými neurobiologickými abnormalitami a psychosociálními výsledky.13 Například faktor snížené expresivity může úžeji souviset s nesociálním a neuropsychologickým fungováním,14 zatímco faktor avolice / apatie má toreticky přímý dopad na funkční výsledky u schizofrenie.3


Dimenze negativních symptomů

Negativní symptomy lze dále charakterizovat podle příčiny (primární, sekundární), intenzity (nápadné, převažující) a délky trvání (perzistentní).

Dimenze negativních symptomů
PrimárníPříčina: schizofrenie, hlavní symptom
SekundárníPříčina: jiné symptomy schizofrenie, deprese, prostředí
ProminentníIntenzita: více negativních příznaků než pozitivních
PredominantníIntenzita: vysoká míra negativních symptomů, méně pozitivních symptomů
PerzistentníTrvání: přítomny déle než 6 měsíců – 1 rok

Primární negativní symptomy jsou považovány za základní příznaky schizofrenie, které přetrvávají i v době klinicky stabilního onemocnění a mají vlastní patofyziologii.15 Naproti tomu sekundární negativní symptomy jsou důsledkem jiných faktorů, jako jsou pozitivní symptomy, neurologické vedlejší účinky, depresivní příznaky nebo faktory prostředí.16,17

Charakteristika „prominentní“ a „predominantní“ popisuje intenzitu negativních symptomů u daného pacienta. Příznaky jsou „prominentní“ pokud jsou u pacienta přítomny více negativní než pozitivní symptomy (kritéria: 1. vstupní skóre ≥4 alespoň u 3 nebo ≥5 u alespoň u 2 položek negativní dílčí škály PANSS nebo 2. skóre >3 u položky 1 a u položky 6 a alespoň u jedné další položky negativní dílčí škály PANSS a maximálně dvě položky se skóre >3 z pozitivní dílčí škály). 18,19

Symptomy jsou „predominantní“ pokud dominují klinickému obrazu, zatímco pozitivní symptomy jsou přítomny jen okrajově (kritéria: 1. vstupní skóre ≥4 alespoň u 3 nebo ≥5 alespoň u 2 ze 7 položek negativní dílčí škály a skóre pozitivní dílčí škály PANSS <19, nebo 2. skóre negativní dílčí škály PANSS o ≥6 bodů vyšší než skóre pozitivní dílčí škály PANSS; 3. skóre negativní dílčí škály PANSS nejméně 21 a alespoň o 1 bod vyšší než skóre pozitivní dílčí škály PANSS a 4. definice dle zdravého rozumu, skóre negativní dílčí škály vyšší než skóre pozitivní dílčí škály).18,19

Perzistentní negativní příznaky jsou definovány jako alespoň jeden negativní příznak střední nebo vyšší závažnosti, který je přítomen déle než jeden rok.20 Pro účely klinických studií se vyžaduje více než 6 měsíců.19

Literatura

 1. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 2. Wallwork, R. S., Fortgang, R., Hashimoto, R., Weinberger, D. R. & Dickinson, D. Searching for a consensus five-factor model of the Positive and Negative Syndrome Scale for schizofrenie. Schizophr. Res. 137, 246–250 (2012).
 3. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizofrenie: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 4. Bleuler, E. Dementia praecox or the group of schizofrenies. Dementia praecox or the group of schizofrenies (1950).
 5. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizofrenie-booklet/index.shtml.
 6. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizofrenie.
 7. Marder, S. R. & Galderisi, S. The current conceptualization of negative symptoms in schizofrenie. World Psychiatry 16, 14–24 (2017).
 8. Strauss, G. P., Waltz, J. A. & Gold, J. M. A review of reward processing and motivational impairment in schizofrenie. Schizophr. Bull. 40, S107-116 (2014).
 9. Lyne, J. et al. Prevalence of item level negative symptoms in first episode psychosis diagnoses. Schizophr. Res. 135, 128–133 (2012).
 10. Peralta, V. & Cuesta, M. J. Dimensional structure of psychotic symptoms: An item-level analysis of SAPS and SANS symptoms in psychotic disorders. Schizophr. Res. 38, 13–26 (1999).
 11. Selten, J. P., Wiersma, D. & Van den Bosch, R. J. Distress attributed to negative symptoms in schizofrenie. Schizophr. Bull. 26, 737–744 (2000).
 12. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 13. Bucci, P. & Galderisi, S. Categorizing and assessing negative symptoms. Curr. Opin. Psychiatry 30, 201–208 (2017).
 14. Liemburg, E. et al. Two subdomains of negative symptoms in psychotic disorders: Established and confirmed in two large cohorts. J. Psychiatr. Res. 47, 718–725 (2013).
 15. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 16. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 17. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizofrenie and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 18. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 19. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).
 20. Galderisi, S. et al. Persistent negative symptoms in first episode patients with schizofrenie: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Eur. Neuropsychopharmacol. 23, 196–204 (2013).

Acta Psychiatrica Scandinavica

Negative symptoms of schizofrenie: a problem that won’t go away.
Stahl SM, Buckley PF.
Acta Psychiatr Scand. 2007; 115:4-11.
„Negativní symptomy mohou pacienta udržet v klidu, rezervovanosti a bez problémů, takže ošetřovatelé je někdy považují spíše za příznivější aspekty nemoci než za faktory, které snižují schopnost pacienta fungovat a zapojit se do normálního života.“

Negativní symptomy: Jaké to jsou?

Negativní symptomy lze seskupit do modelů s 2–5 faktory: omezené vyjadřování emocí (otupený afekt, alogie) a snížená motivace a potěšení (anhedonie, asocialita, avolice). Stáhněte si jednoduchou vizualizaci zde

Stáhnout

References title

  Snížené vyjadřování emocí, definice negativního symptomu u schizofreni: alogie

  Negativní symptomy: primární vs. sekundární

  Negativní symptomy schizofrenie: primární a sekundární.

  Stáhnout

  References title

   Negativní symptomy – typy

   Prominentní, predominantní a perzistentní negativní symptomy u schizofrenie

   Stáhnout

   References title

    Login to Unlock

    NEGATIVNÍ SYMPTOMY – NÁROČNÁ PROBLE…NEGATIVNÍ SYMPTOMY – NÁROČNÁ PROBLE…

    I když jsou negativní symptomy již dlouho známy jako nezávislá doména symptomů, která stojí vedle pozitivních symptomů, neurokognice a sociální kognice, stále mI když jsou negativní symptomy již dlouho známy jako nezávislá doména symptomů, která stojí vedle pozitivních symptomů, neurokognice a sociální kognice, stále m

    více…
    Login to Unlock

    REAGILA A KAŽDODENNÍ FUNGOVÁNÍNÁŠ PŘÍPRAVEK A KAŽDODENNÍ FUNGOVÁN…

    U pacientů se schizofrenií musí být zmírnění negativních symptomů provázeno zlepšením fungování pacienta, aby mohlU pacientů se schizofrenií musí být zmírnění negativních symptomů provázeno zlepšením fungování pacienta, aby mohla být změna považována za klinicky relevantní.

    více…
    Showing 0 result(s).
    Please log in to see 0 more result(s).