Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

REAGILA kompenzuje negativní symptomy u schizofrenie

 • Kariprazin je účinnější při kompenzaci negativních symptomů než risperidon3
 • Celkovou účinnost kariprazinu na negativní symptomy lze příčíst zmírnění napříč jednotlivými symptomy4
 • Kariprazin má potenciál změnit klinickou praxi, protože nabízí terapeutickou možnost pro pacienty s převažujícími negativními symptomy schizofrenie3

V této části

Potíže s primárními negativními symptomy

Negativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologie schizofrenie, nebo jako sekundární symptomy spojené s jinými faktory nebo způsobené jinými faktory, jako jsou pozitivní symptomy, afektivní symptomy nebo vedlejší účinky medikace.5 Sekundární negativní symptomy často reagují na léčbu prvotní příčiny —např. negativní symptomy spojené s pozitivními symptomy se mohou značně zmírnit v důsledku zmírnění pozitivních symptomů.2 Na druhou stranu primární negativní symptomy jsou obecně považovány za příznaky, které nereagují na léčbu antipsychotiky nebo jinými přípravky.3


Účinnost kariprazinu na negativní symptomy

Cariprazine Versus Risperidone for the Treatment of Persistent and Predominant Negative Symptoms3,25 (Eudra CT number: 2012-005485-36)

Přetrvávající a převažující negativní symptomy byly hodnoceny v jedné mezinárodní celoevropské multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii fáze 3b s aktivním referenčním komparátorem, paralelními skupinami a fixní/flexibilní dávkou u dospělých stabilizovaných pacientů s převažujícími negativními symptomy schizofrenie. Studie měla prospektivní design, aby vyhovovala doporučením EMA a FDA pro studie hodnotící negativní symptomy.6,7

Jako aktivní kontrola byl použit risperidon, atypické antipsychotikum s prokázanou účinností u schizofrenie. Jako cílová dávka risperidonu byly zvoleny 4 mg/den, což odpovídá obvyklé denní dávce u pacientů se stabilizovanou schizofrenií, která minimalizuje výskyt extrapyramidových symptomů.8 Risperidon byl zvolen jako zástupce druhé generace antipsychotik na základě následujících důvodů: podle velké metaanalýzy jsou v léčbě negativních symptomů účinnější čtyři antipsychotika druhé generace (olanzapin, risperidon, amisulprid a klozapin) než antipsychotika první generace, ovšem žádné z nich neprokázalo větší účinnost než jiné z nich.9 Volba jakéhokoliv z těchto přípravků jako aktivního komparátoru ve studii hodnotící negativní symptomy by tedy byla odůvodněnou možností. Nakonec byl vybrán risperidon, protože klozapin se nepodává v první linii léčby10 a olanzapin by mohl potenciálně vést k odslepení studie kvůli svému profilu nežádoucích účinků (zejména nárůstu tělesné hmotnosti).11 Amisulprid se používá ve dvou různých dávkovacích rozmezích, podle toho, zda je třeba kompenzovat pozitivní (cílová dávka je 400– 1200 mg/den) nebo negativní symptomy (50–300 mg/den).12 Vzhledem k tomu, že cílem studie bylo udržet stabilizaci pozitivních symptomů a zmírnit negativní symptomy, bylo by obtížné zvolit dávku amisulpridu, zejména proto, že šlo o studii s fixní dávkou, kdy by v případě hrozícího relapsu nemohla být dávka amisulpridu upravena. Dalším aspektem bylo, že amisulprid není v některých evropských zemích dostupný a že má jiný profil vedlejších účinků než kariprazin (vyšší incidence sedace). Vzhledem ke všem těmto důvodům bylo rozhodnuto použít jako nejlepší možný komparátor risperidon, i při vědomí, že to nebyla ideální volba.

Aby se zajistilo, že ke zmírnění negativních symptomů nedošlo sekundárně díky zmírnění symptomů z jiné domény, byli vyřazeni pacienti s pozitivními symptomy, středně závažnými nebo závažnými příznaky deprese a s klinicky relevantním parkinsonismem. Použita byla i další zařazovací a vylučovací kritéria, aby se zajistilo, že změna negativních symptomů byla skutečná a nešlo o důsledek zmírnění jiných symptomů, které mohu negativní symptomy ovlivňovat.3

Studie měla 3 fáze: 4týdenní prospektivní úvodní fázi, 26týdenní randomizovanou (1:1) dvojitě zaslepenou fázi rozdělenou do 2 částí (2týdenní zkřížená titrace, kdy byla randomizovaná léčba vytitrována k cílové dávce a předchozí antipsychotikum bylo vysazeno, a 24týdení udržovací část s podáváním cílové dávky) a 2týdenní fázi následného sledování bezpečnosti. Při dvojitě zaslepené léčbě dostávali pacienti cílovou dávku kariprazinu 4,5 mg/den (n=227) nebo risperidonu 4,0 mg/den (n=229).3,25


Design studie


Literatura: Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017)3 (Graphic elaboration from text data)


Primárním sledovaným parametrem byla změna skóre faktoru negativních symptomů PANSS-faktor (PANSS-FSNS) od vstupu do studie do 6. týdne,13 kde vyšší skóre znamená větší závažnost. Jde o modifikované skóre v porovnání s dílčí škálou negativních symptomů PANSS (vyřazeny jsou 2 kognitivní položky z dílčí škály negativních symptomů a přidány 2 položky z obecné psychopatologie, které souvisejí s negativními symptomy).3

PANSS negativní symptomyDílčí škálaFaktor
N1 Otupený afektxx
N2 Emoční staženíxx
N3 Špatné vztahyxx
N4 Pasivní/apatické sociální staženíxx
N5 Obtíže s abstraktním myšlenímx
N6 Nedostatečná spontaneita a tok hovoruxx
N7 Stereotypní myšleníx
G7 Motorická retardacex
G16 Aktivní vyhýbání se společenským kontaktůmx

Literatura: Marder, S. R., Davis, J. M. & Chouinard, G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizofrenie derived by factor analysis: Combined results of the North American trials. J. Clin. Psychiatry 58, 538–546 (1997)13; Kay, S. R., Fiszbein, A. & Opler, L. A. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizofrenie. Schizophr. Bull. 13, 261–276 (1987)14 (Graphic elaboration from text data)

Průměrná změna nejmenších čtverců PANSS-FSNS od vstupu do studie do 26. týdne byla statisticky významně ve prospěch kariprazinu (-8,90) v porovnání s risperidonem (-7,44). Ke statisticky významnému rozdílu mezi léky došlo poprvé ve 14. týdnu a rozdíl přetrvával až do konce studie.25 Průměrný rozdíl nejmenších čtverců (LSMD) byl -1,46 (95% CI, -2,39 až -0,53, p=0,0022, velikost efektu=0,31).3


Změna PANSS-FSNS oproti vstupu do studie

Změna PANSS-FSNS oproti vstupu do studieZměna PANSS-FSNS oproti vstupu do studie

Literatura: Upraveno podle Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017)3.


Odpovědi na léčbu (snížení PANSS-FSNS o ≥20 % do 26. týdne) bylo dosaženo u významně vyššího počtu pacientů léčených kariprazinem (69 %) než risperidonem (58 %) (poměr šancí = 2,08, p=0,0022), počet, který je třeba léčit (NNT), činil 9.25 V post-hoc analýzách byl také hodnocen podíl odpovědí na léčbu podle přísnějšího kritéria (snížení PANSS-FSNS o ≥30 % do 26. týdne). I zde byl podíl odpovědí významně vyšší u pacientů léčených kariprazinem (50 %) než risperidonem (36 %) (p=0,0033) s NNT 8. Tento vyšší podíl odpovědí PANSS-FSNS u kariprazinu v porovnání s risperidonem svědčí pro klinický význam terapeutického účinku kariprazinu v této studii.3,25

Pacienti (%)Pacienti (%)

Literatura: Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017)3 (Graphic elaboration from text data)

„Podle našich vědomostí je toto hodnocení první velkou studií provedenou u pacientů se schizofrenií s převažujícími negativními symptomy, která přinesla důkazy o klinicky významném zlepšení v porovnání s antipsychotikem při monoterapii. Kromě toho tato studie ukázala významnou výhodu jednoho antipsychotika nové generace oproti jinému.“3

Účinnost kariprazinu na jednotlivé negativní symptomy

Heterogenita negativních symptomů naznačuje, že mohou mít různé patofyziologické mechanismy vzniku a psychopatologické důsledky.15,16 Pochopení toho, jak kariprazin působí napříč škálou negativních symptomů, přináší představu o jeho celkové účinnosti.25

V post hoc analýzách byly hodnoceny změny jednotlivých položek negativních symptomů měřené pomocí PANSS a faktorů PANSS.4 Rozdíl v průměrné změně oproti vstupu do studie byl statisticky významný ve prospěch kariprazinu v porovnání s risperidonem u většiny položek dílčí škály negativních symptomů PANSS a také u celé této dílčí škály jako takové.25 Statisticky významné rozdíly v průměrné změně ve prospěch kariprazinu byly zjištěny u několika položek, které hodnotí hlavní negativní symptomy: otupený afekt, avolice (měřeno dle N2, emoční stažení), asocialita (měřeno dle N3, špatné vztahy a N4, pasivní/apatické sociální stažení).4,25 I když na dílčí škále negativních symptomů není položka anhedonie, lze její zmírnění u kariprazinu odvodit z větší změny položek jako N2 a N4, které se týkají nedostatku zájmu pacientů a jejich sníženého společenského zapojení.25 Zajímavé je, že mezi skupinami nebyl pozorován rozdíl z hlediska stereotypního myšlení, ovšem tato položka již není podle faktorových analýz negativních symptomů považována za součást domény negativních symptomů.4


Dílčí škála negativních symptomů PANSS

Dílčí škála negativních symptomů PANSSDílčí škála negativních symptomů PANSS

Literatura: Upraveno podle Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019)4.


Faktory PANSS

Struktura negativních symptomů je multidimenzionální a důkazy obecně podporují modely zahrnující 2 až 5 faktorů.17 Nejstabilnější a nejreplikovatelnější model má 2 faktory s potenciálně souvisejícími ale odlišnými subdoménami: snížená expresivita (otupený afekt a alogie) a avolice/apatie (avolice, asocialita, anhedonie). Údaje ze studie, která hodnotila negativní symptomy při podávání kariprazinu v porovnání s risperidonem, byly analyzovány u několika modelů faktorů vycházejících z PANSS.13,18-23 U všech modelů faktorů bylo prokázáno statisticky významné zlepšení u kariprazinu v porovnání s risperidonem.4

Faktory PANSSFaktory PANSS

Literatura: Upraveno podle Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019)4.

„Výzkum naznačující, že skupiny jednotlivých položek mohou odpovídat různým základním patofyziologickým mechanismům negativních symptomů, ukazuje, že zlepšení napříč symptomy a faktory by mohlo znamenat široké spektrum účinnosti kariprazinu.“4

Konečně účinná léčba negativních symptomů

Po desetiletích vývoje a výzkumu, prokázala monoterapie atypickým antipsychotikem svou účinnost oproti jinému zástupci atypických antipsychotik v léčbě negativních symptomů schizofrenie.3 Kariprazin je účinný proti negativním symptomům schizofrenie—běžnému a zneschopňujícímu aspektu chronického a závažného neuropsychiatricého onemocnění. Až dosud byly negativní symptomy rezistentní na léčbu a představovaly významnou nepokrytou medicínskou potřebu u pacientů se schizofrenií. Vzhledem k tomu, že ne všichni pacienti odpovídají na každou medikaci, stále potřebujeme více terapeutických možností u negativních symptomů, ovšem pro pacienty, u nichž došlo při léčbě jiným antipsychotikem než kariprazinem ke zmírnění pozitivních symptomů, ale nadále mají negativní symptomy, může být přínosem léčba kariprazinem.3,25 To je důvod, proč byl v nedávno publikované práci kariprazin navržen jako první krok v algoritmu léčby negativních symptomů.24

Literatura

 1. Krause, M. et al. Antipsychotic drugs for patients with schizofrenie and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 268, 625–639 (2018).
 2. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizofrenie: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 3. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 4. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 5. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 6. Laughren, T. & Levin, R. Food and drug administration commentary on methodological issues in negative symptom trials. Schizophr. Bull. 37, 255–256 (2011).
 7. EMA. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).
 8. Risperidone smpc. http://mri.cts-mrp.eu/download/NL_H_1078_002_FinalPI.pdf.
 9. Leucht, S. et al. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizofrenie: a meta-analysis. Lancet 373, 31–41 (2009).
 10. Clozapine smpc. https://www.medicines.org.uk/emc/product/4411/smpc.
 11. Olanzapine smpc. https://www.medicines.org.uk/emc/product/4091/smpc.
 12. Amisulpride smpc. https://www.medicines.org.uk/emc/product/4091/smpc.
 13. Marder, S. R., Davis, J. M. & Chouinard, G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizofrenie derived by factor analysis: Combined results of the North American trials. J. Clin. Psychiatry 58, 538–546 (1997).
 14. Kay, S. R., Fiszbein, A. & Opler, L. A. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizofrenie. Schizophr. Bull. 13, 261–276 (1987).
 15. Bucci, P. & Galderisi, S. Categorizing and assessing negative symptoms. Curr. Opin. Psychiatry 30, 201–208 (2017).
 16. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 17. Blanchard, J. J. & Cohen, A. S. The structure of negative symptoms within schizofrenie: Implications for assessment. Schizophr. Bull. 32, 238–245 (2006).
 18. Liemburg, E. et al. Two subdomains of negative symptoms in psychotic disorders: Established and confirmed in two large cohorts. J. Psychiatr. Res. 47, 718–725 (2013).
 19. Khan, A. et al. Negative symptom dimensions of the positive and negative syndrome scale across geographical regions: Implications for social, linguistic, and cultural consistency. Innov. Clin. Neurosci. 14, 30–40 (2017).
 20. White, L. et al. Empirical assessment of the factorial structure of clinical symptoms in schizofrenie: A multisite, multimodel evaluation of the factorial structure of the positive and negative syndrome scale. Psychopathology 30, 263–274 (1997).
 21. Fervaha, G., Foussias, G., Agid, O. & Remington, G. Motivational and neurocognitive deficits are central to the prediction of longitudinal functional outcome in schizofrenie. Acta Psychiatr. Scand. 130, 290–299 (2014).
 22. Purnine, D. M., Carey, K. B., Maisto, S. A. & Carey, M. P. Assessing positive and negative symptoms in outpatients with schizofrenie and mood disorders. J. Nerv. Ment. Dis. 188, 653–661 (2000).
 23. Meltzer, H. Y. et al. Lurasidone in the treatment of schizofrenie: A randomized, double-blind, placebo- and olanzapine-controlled study. Am. J. Psychiatry 168, 957–967 (2011).
 24. Cerveri, G., Gesi, C. & Mencacci, C. Pharmacological treatment of negative symptoms in schizofrenie: update and proposal of a clinical algorithm. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 1525–1535 (2019).
 25. Reagila SmPC.

European Psychiatry

The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors.
Fleischhacker W, Galderisi S, Laszlovszky I, Szatmári B, Barabássy Á, Acsai K, Szalai E, Harsányi J, Earley W, Patel M, Németh G.
Eur Psychiatry 2019; 58:1-9.
„Výzkum naznačující, že skupiny jednotlivých položek mohou odpovídat různým základním patofyziologickým mechanismům negativních symptomů, ukazuje, že zlepšení napříč symptomy a faktory by mohlo znamenat široké spektrum účinnosti kariprazinu.“
Login to Unlock

REAGILA A KAŽDODENNÍ FUNGOVÁNÍNÁŠ PŘÍPRAVEK A KAŽDODENNÍ FUNGOVÁN…

(COD: 300020/R10. Předloženo AIFA 16/04/2020) U pacientů se schizofrenií musí být zmírnění negativních symptomů provázeno zlepšením fungování pacienta, aby mohlU pacientů se schizofrenií musí být zmírnění negativních symptomů provázeno zlepšením fungování pacienta, aby mohla být změna považována za klinicky relevantní.

více…
Login to Unlock

CO JE TO PROBLÉM PSEUDOSPECIFICITY?CO JE TO PROBLÉM PSEUDOSPECIFICITY?

(COD: 300020/R11. Předloženo AIFA 16/04/2020) I když je kariprazin prvním a jediným antipsychotikem, které prokázalo účinnost oproti jiným antipsychotikům ve veI když je kariprazin prvním a jediným antipsychotikem, které prokázalo účinnost oproti jiným antipsychotikům ve velké studii speciálně zaměřené na hodnocení pac

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).