Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Role konopí u schizofrenie rezistentní na léčbu

  V této části

  Psychiatry Research

  Association of smoked cannabis with treatment resistance in schizofrenie
  Arsalan, A. et al.
  Psychiatry Research 278 2019; 242–247
  „Různé studie zjistily, že užívání konopí ovlivňuje výsledky u schizofrenie a je spojeno s nonadherencí k léčbě a vyšším výskytem relapsů. V této práci hodnotíme dopad užívání konopí podle sdělení ze strany pacientů na terapeutickou odpověď u kohorty pacientů se schizofrneií z Pákistánu…Výskyt rezistence na léčbu byl přes 60 %. Pokračující užívání konopí souviselo s rezistencí na léčbu. Zahrnuli jsme pouze případy, kde nebyla problémem adherence k léčbě.“

  Schizofrenie je závažná neuropsychiatrická porucha s heterogenními klinickými následky.1 Postihuje pacienty různě, protože příznaky se mohou člověk od člověka lišit a protože má několik příčin, z nichž většina není dosud známa.2 Přibližně třetina pacientů vykazuje mizivou nebo nulovou odpověď na farmakoterapii.4 Proto je zcela zásadní, aby pokračoval výzkum zaměřený na lepší pochopení schizofrenie rezistentní na léčbu.

  Prevalence užívání konopí u pacientů se schizofrenií je vysoká.5 I když vztah mezi schizofrenií a užíváním konopí není zcela pochopen, je dobře známo, že užívání konopí zvyšuje riziko psychózy a spouští relaps schizofrenie.6 Užívání konopí je také spojeno s horšími výsledky onemocnění a rezistencí na léčbu,7 i když mechanismus, který je za to zodpovědný, je nejasný.

  Ve studii z roku 2019 zkoumali Arsalan a kol. dopad užívání konopí na výsledky léčby schizofrenie u pákistánské kohorty, kde je pěstování a obchodování s konopím rozšířené.8 Studie byla provedena u 230 pacientů v nemocničním prostředí, kde se rozvine rezistence na běžná antipsychotika u vyššího podílu pacientů. Hodnocen byl výskyt a prediktory rezistence na léčbu u osob, které samy uváděly užívání konopí v minulosti nebo v současnosti při farmakoterapii. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle terapeutické odpovědi na různé dávky antipsychotik: s odpovědí na léčbu a s rezistencí na léčbu. Výsledky podporují hypotézu, že užívání konopí souvisí se sníženou účinností antipsychotik,9 nicméně kauzální spojitost mezi užíváním konopí a schizofrenií je stále ostře diskutovaná otázka.

  Závěr, že konopí souvisí s horší odpovědí na antipsychotika, se vysvětluje potřebou vyšších dávek léků u jedinců, kteří užívali nebo užívají konopí, a u některých pacientů také akutní intoxikací po užití konopí.8 Podle literatury by možným vysvětlením mohlo být, že konopí vstupuje do interakce s kanabinoidními receptory, což může ovlivnit účinnou dopaminovou blokádu, pokud je aktivována, a dále ovlivnit výsledek nemoci.10 „Dopaminová hypotéza schizofrenie“ uvádí, že schizofrenie koreluje s nadměrnou aktivitou dopaminergního systému v mozku, zejména s nadměrnou aktivací D2-dopaminergních receptorů.15 Existuje několik linií důkazů naznačujících komplexní interakce mezi systémem kanabinoidních receptorů a dopaminergním systémem.10 Proto, pokud je první z těchto systémů aktivován užitím konopí, může být druhý z nich nadměrně aktivován a vyvolat nebo zhoršit psychózu.10,12

  Kromě toho bylo v Arsalanově studii ve skupině se schizofrenií rezistentní na léčbu možné rozlišit dvě podskupiny, kdy u některých jedinců se rezistence projevila hned na začátku, zatímco u jiných se vyvinula později.8 Autoři zkoumali, jak byly začátek onemocnění a odpověď na léčbu ovlivněny délkou trvání neléčené psychózy, věkem a příbuzenskými vlivy, což jsou všechno již dříve hodnocené rizikové faktory, ale nenašli u nich žádnou souvislost.13,14 Omezením studie byly nedostatečné údaje o délce trvání neléčené psychózy, malý vzorek pacientů a absence duševní poruchy při užívání konopí v diagnostickém a statistickém manuálu, kterou lékaři a psychiatři používají jako standard pro diagnostiku psychiatrických onemocnění.15

  Tato zjištění musí potvrdit další výzkum u větších populací různého etnického původu. Pokud je užívání konopí příčinou rezistence na léčbu schizofrenie, mohlo by se potenciálně stát cílem budoucích terapeutických strategií.

  Literatura

  1. Vita and Barlati. Curr. Opin. Psychiatry 2018; 31: 246–255.
  2. http://pnl.bwh.harvard.edu/education/what-is/schizofrenie/ [accessed on 10th October 2019]
  3. Case et al. Psychol Med. 2011; 41(6): 1291–1300.
  4. Wimberley et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 358–366.
  5. Hartz et al. JAMA Psychiatry 2014; 71: 248–254.
  6. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
  7. Lazary Curr. Pharm. Des. 2012; 18: 4890–4896.
  8. Arsalan et al. Psychiatry Research 278 (2019) 242–247
  9. Swartz et al. Schizophr. Res. 2008; 100: 39–52.
  10. Diviant et al. Medicines (Basel). 2018; 5(3): 86.
  11. Grunder and Cumming. Neurobiol Scizophr. 2016; 109-124.
  12. Müller-Vahl and Emrich. Expert Rev Neurother. 2008; 8(7):1037-48.
  13. Emsley et al. J. Clin. Psychopharmacol. 2013; 33: 80–83.
  14. Vita et al. Front Pharmacol. 2019;10:402.
  15. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm [accessed on 10th October 2019]
  Login to Unlock

  INICIÁLNÍ DÁVKA PŘÍPRAVKU REAGILAINICIÁLNÍ DÁVKA NAŠEHO PŘÍPRAVKU

  Přípravek REAGILA je indikován u dospělých pacientů k léčbě schizofrenie. Indikace zahrnuje všechny typy symptomů Zjistěte více o zahajovacích dávkách od první epizody do relapsu

  více…
  Login to Unlock

  ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PSYCH…ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PSYCH…

  Psychóza je porucha duševního zdraví, která dočasně způsobuje, že postižená osoba interpretuje okolní svět odlišně než její okolí. Jedná se o příznak, který je Psychóza je porucha duševního zdraví, která dočasně způsobuje, že postižená osoba interpretuje okolní svět odlišně než její okolí. Jedná se o příznak, který je

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).