Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Řešení akatizie

 • Akatizie je nejvíce relevantní nežádoucí příhoda spojená s léčbou kariprazinem1
 • V klinických studiích byla akatizie a extrapyramidové příznaky související s kariprazinem většinou mírné až střední závažnosti1
 • Akatizie se vyvíjí časně v průběhu léčby a je závislá na dávce2,3
 • Četnost vysazení léčby z důvodu akatizie a extrapyramidových příznaků byla nízká1
 • Ke zvládnutí akatizie byly použity přípravky na léčbu extrapyramidových příznaků (včetně propranololu)2,3
 • Akatizie spojená s léčbou kariprazinem byla u většiny pacientů při správné péči zvládnutelná2,3

V této části

Akatizie…Měli bychom se znepokojovat?

Akatizie je častým vedlejším účinkem antipsychotik. Obvykle je považována za poruchy hybnosti nebo extrapyramidovou poruchu, přičemž vlastnostmi, které tento stav definují, jsou motorické projevy a senzorické poruchy (např. neklid, potřeba hýbat se).4 Uváděná prevalence akatizie se u antipsychotik druhé generace značně liší, ale v závislosti na přípravku může být dosti vysoká.5,6 Rizikové faktory akatizie související s léky zahrnují vyšší dávku nebo rychlé zvýšení dávky, proto se zdá, že je akatizie závislá na dávce. Iniciálním doporučením pro její řešení je snížení dávky, které může pomoci snížit nepohodlí pacientů a zlepšit adherenci. Pro zmírnění příznaků lze použít některé léky, jako jsou beta-blokátory (např. propranolol a metoprolol) a anticholinergika (např. biperiden, trihexyphenidyl a benztropin).4


Extrapyramidové příznaky…Běžná nežádoucí příhoda

Při léčbě kariprazinem byly často hlášeny jako nežádoucí příhody vzniklé při léčbě extrapyramidové příznaky, především akatizie.2,3 Příhody akatizie, které zde uvádíme, vycházejí ze sdružených dat ze 4 krátkodobých 6týdenních studií (RGH-MD-03 [NCT00404573], RGH-MD-16 [NCT00694707], RGH-MD-04 [NCT01104766], RGH-MD-05 [NCT01104779])3 a 2 dlouhodobých 48týdenních otevřených studií bezpečnosti (RGH-MD-17 [NCT00839852], RGH-MD-11 [NCT01104792]).2
V souboru sdružených dat 2048 pacientů léčených kariprazinem (včetně výše uvedené 1 dlouhodobé 26týdenní studie u pacientů s negativními symptomy schizofrenie (RGH-188-005 [EudraCT2012-005485-36]) a 1 dlouhodobé (až 92týdenní) studie udržení účinku (RGH-MD-06 [NCT01412060]) ve schváleném dávkovacím rozmezí 1,5–6 mg/den a 683 pacientů s placebem byl výskyt akatizie 14,6 % u kariprazinu a 3,4 % u placeba.7 Většina případů byla mírné či střední intenzity a vzácně vedla k ukončení účasti ve studii.1 Nízký podíl pacientů s ukončením léčby by mohl znamenat, že akatizie je příhodou, kterou lze klinicky dobře řešit.2,3

ParametrPlacebo
N = 683
n (%)
Kariprazin
N = 2048
n (%)
Pacienti s akatizií (n)23 (3,4)299 (14,6)

Jak byla řešena akatizie ve studiích s kariprazinem?

První výskyt akatizie byl obecně hlášen během prvních 6 týdnů léčby a vykazoval závislost na dávce,7 což znamená, že pravděpodobnost akatizie byla nižší při nízkých dávkách kariprazinu (1,5 mg: 7,8 %, 3 mg: 15,7 %, 4,5 mg: 9,1 %, 6 mg: 18,0 %).7
Většina pacientů užívala medikaci proti EPS ke zvládnutí symptomů akatizie/neklidu,2,3 nejčastěji propranolol spolu s difenhydraminem, benztropinem nebo ekvivalentním přípravkem.2,3
Průměrná délka trvání akatizie v krátkodobých studiích byla 24 dní u pacientů léčených kariprazinem a 29 dní u pacientů s placebem.3


Je třeba se obávat suicidia u pacientů s akatizií léčených kariprazinem?

Nesprávná identifikace akatizie a rostoucí závažnost akatizie jsou spojeny se vznikem anebo zhoršením myšlenek na sebevraždu, agrese a násilného chování.8 Je třeba uvést, že v programu s kariprazinem u schizofrenie nebyla pozorována žádná souvislost mezi akatizií a sebevražednými sklony.
Žádný z pacientů, který zemřel kvůli dokonané sebevraždě (0,3 %) během programu klinického vývoje kariprazinu, neměl vysoké skóre akatizie. Bezpečné užívání přípravku v souvislosti s časnou detekcí a zmírněním akatizie/neklidu, které se objeví při léčbě, a prevencí sebevražd se zajistí individualizovaným režimem dávkování a pečlivým monitorováním během zahájení léčby a podáváním nejnižších účinných dávek.7

Literatura

 1. Reagila SmPC.
 2. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizofrenie: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
 3. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 4. Lohr, J. B., Eidt, C. A., Alfaraj, A. A. & Soliman, M. A. The clinical challenges of akathisia. CNS Spectr. 20, 1–16 (2015).
 5. Kumar, R. & Sachdev, P. S. Akathisia and second-generation antipsychotic drugs. Curr. Opin. Psychiatry 22, 293–299 (2009).
 6. Kane, J. M. et al. Akathisia: An updated review focusing on second-generation antipsychotics. J. Clin. Psychiatry 70, 627–643 (2009).
 7. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
 8. Salem, H., Nagpal, C., Pigott, T. & Teixeira, A. L. Revisiting Antipsychotic-induced Akathisia: Current Issues and Prospective Challenges. Curr. Neuropharmacol. 15, 789–798 (2017).

Current opinion in Psychiatry

Akathisia and second-generation antipsychotic drugs.
Kumar R, Sachdev PS
Curr Opin Psychiatry 2009; 22(3):293-99.
„I když je akatizie u léků druhé generace méně častá než u generace první, je stále klinicky významná a všichni lékaři by měli vědět, jak ji rozpoznat a řešit.“
Login to Unlock

JAK REAGILA PŮSOBÍ?JAK NÁŠ PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ?

()Kariprazin má vysokou afinitu k dopaminovým D3 a D2 receptorům a také k serotoninovým 5 HT2B a 5 HT1A receptorům, sZjistěte více o mechanismu účinku

více…
Login to Unlock

UDRŽOVACÍ DÁVKY PŘÍPRAVKU REAGILAUDRŽOVACÍ DÁVKY KARIPRAZINU

Na základě účinnosti a snášenlivosti v klinických studiích je schváleným dávkovacím rozmezím přípravku REAGILA v lNa základě účinnosti a snášenlivosti v klinických studiích je schváleným dávkovacím rozmezím kariprazinu v léčbě schizofrenie u dospělých pacientů 1,5–6 mg/den.

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).