Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Převedení léčby na přípravek REAGILA

 • U pacientů s akutními symptomy nebo u pacientů, kteří užívají antipsychotika ve vysokých dávkách, může být vhodnější rychlejší titrace se zvyšováním dávky o 1,5 mg za den.7-10
 • Ukázalo se, že postupná zkřížená titrace je u pacientů se stabilními negativními symptomy bezpečná a účinná. Tito pacienti by mohli být zvláště vhodnými kandidáty pro léčbu kariprazinem, protože kariprazin prokázal větší zmírnění této domény symptomů než ostatní antipsychotika.4,5
 • Při převedení léčby na parciálního agonistu, jako je kariprazin může být vhodné také několikatýdenní období překrývání s plnou dávkou před deeskalací vysazovaného antipsychotika.10-12

V této části

Proč by pacient měnil antipsychotickou léčbu?

Konečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, lepší společenské i pracovní/studijní fungování, udržení terapeutického účinku a prevenci relapsů.1 Aby antipsychotikum dosáhlo terapeutického úspěchu, musí zmírňovat akutní symptomy a dosáhnout odpovědi na léčbu a remise s minimálními a tolerovatelnými vedlejšími účinky, aby pacient mohl dodržovat terapeutický režim.2 Rozhodnutí převést léčbu na jiné antipsychotikum u stabilizovaných pacientů obvykle vychází z problémů se symptomy nebo se snášenlivostí. Převedení léčby mohou předcházet například reziduální symptomy, agitace, příznaky poruchy nálady, přetrvající negativní symptomy a kognitivní dysfunkce, nedostatečné psychosociální a funkční zlepšení nebo hrozící relaps. U pacientů se stabilizovaným onemocněním si mohou převedení na jiné antipsychotikum vyžádat obtěžující vedlejší účinky, jako nárůst tělesné hmotnosti, nauzea, ospalost nebo metabolické problémy.3


Převedení léčby na kariprazin

Lékaři se mohou rozhodnout k převedení léčby z jiného antipsychotika na kariprazin. Zvlášť vhodnými kandidáty by mohli být pacienti s přetrvávajícími negativními symptomy, protože kariprazin prokázal větší zmírnění této domény symptomů4,5 než ostatní antipsychotika.4,6

I když lze při převedení léčby na kariprazin použít různé strategie, ve studii s hodnocením kariprazinu u negativních symptomů prokázala bezpečnost a účinnost postupná zkřížená titrace.4 V této studii zůstala dosavadní antipsychotická léčba pacienta během 4týdenní úvodní fáze nezměněna. Během první části dvojitě zaslepené léčby probíhala současně vzestupná titrace kariprazinu a sestupná titrace předchozího antipsychotika. Při této zkřížené titraci byla léčba kariprazinem zahájena v dávce 1,5 mg/den po dobu 6 dnů, poté následovalo zvýšení na 3 mg/den od 7. do 13. dne a poté zvýšení na 4,5 mg/den 14. den. Předchozí antipsychotikum bylo současně titrováno sestupně, odráželo vzestupnou titraci kariprazinu a bylo vysazeno 14. den. Sestupnou titraci bylo možné prodloužit maximálně na 4 týdny, pokud hrozilo riziko zhoršení psychózy nebo příznaky z vysazení. 4


Zkřížená titrace při převedení léčby na kariprazin

Přestože u populace pacientů se stabilními symptomy schizofrenie ve studii hodnotící negativní symptomy prokázala bezpečnost a účinnost strategie pomalé vzestupné titrace,4 mohou být v jiných situacích vhodnější jiné strategie převedení léčby na kariprazin.3 Například u pacientů s akutními symptomy nebo u pacientů, kteří užívají vysoké dávky antipsychotika, může být vhodnější rychlejší titrace se zvyšováním denní dávky o 1,5 mg za den.7-10 Podobně se může lišit optimální rychlost sestupné titrace předchozího antipsychotika v závislosti na poločasu a předpokládaném riziku účinků daných hypersenzitivitou dopaminových receptorů a anticholinergního abstinenčního syndromu.3,10


U pacientů se stabilními symptomy lze použít pomalé titrační schéma, zatímco u pacientů s akutními symptomy může být přínosem rychlejší titrace4,7–10

U pacientů se stabilními symptomy lze použít pomalé titrační schéma, zatímco u pacientů s akutními symptomy může být přínosem rychlejší titraceU pacientů se stabilními symptomy lze použít pomalé titrační schéma, zatímco u pacientů s akutními symptomy může být přínosem rychlejší titrace

Literatura: Upraveno podle Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. Cambridge University Press. (2017)10


Sestupná titrace předchozího léku při převedení léčby na kariprazin

Při převedení léčby na kariprazin může mít na rozhodnutí o schématu sestupné titrace antipsychotika, ze kterého léčbu převádíte, vliv jeho receptorový profil.15 Podle okolností mohou být vhodné různé strategie, ovšem zásadní je znalost farmakokinetických/farmakodynamických principů daných léků a odborný klinický postup.3

Při převádění léčby na kariprazin mohou být přínosem informace z doporučení a návodů vycházejících z klinických údajů pro převedení léčby ze současného antipsychotika na aripiprazol, parciálního agonistu dopaminových D2/D3 receptorů. Ve snaze poskytnout příklad pro kariprazin byl proveden průzkum literatury a vyhledána doporučení a návody pro převedení léčby na aripiprazol.15


Konsenzus odborníků: příklad pro kariprazin

Nedávno byly publikovány dvě konsenzuální práce, které přinášejí významné nové informace o převedení léčby na aripiprazol. Panely odborníků v psychiatrii z Turecka (2018)11 a Itálie (2015)12 shodně doporučují vzestupnou titraci aripiprazolu, asi 2týdenní fázi překrývání s předchozím antipsychotikem a následnou deeskalaci dávky předchozího antipsychotika (o 5–20 % každých 15 dní podle předchozího antipsychotika). Tato strategie překrývání plné dávky odpovídá strategii, kterou doporučil v roce 2007 mezioborový tým odborníků ze Spojeného království.13


Při výměně antipsychotik je často doporučována strategie překrývání plných dávek11-13

Při výměně antipsychotik je často doporučována strategie překrývání plných dávekPři výměně antipsychotik je často doporučována strategie překrývání plných dávek

Literatura: Upraveno prodle Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018)11


Převedení léčby z antipsychotik, která mohou být problematická

Někdy může být převedení léčby na kariprazin komplikováno receptorovým profilem antipsychotika, které je vysazováno. Důležité je vědět, že převedení z některých léků může vyvolat příznaky nebo vedlejší účinky. Lékaři by měli používat strategii zkřížené titrace, aby minimalizovali problémy související s lékem, který je vysazován, a poskytli pacientům dostatek času, aby se přizpůsobili léku, který je nasazován.3

Například pokud se pacient převádí z medikace se silnými antihistaminergními nebo anticholinergními vlastnostmi (např. klozapin, olanzapin nebo quetiapin), je možné, že upregulované anebo senzitizované receptory budou vykazovat histaminergní nebo cholionergní aktivitu.10 V takových případech může pomalejší sestupná titrace snížit riziko rebound příznaků (např. agitatovanost, nespavost, anxieta, neklid, extrapyramidové příznaky, akatizie).3,10 Podobně převedení ze silné antidopaminergní medikace, jako risperidon, haloperidol nebo paliperidon, na parciálního D2 agonistu může vést k psychóze nebo agitovanosti, pravděpodobně kvůli hypersenzitizaci anebo upregulaci D2 receptorů.14 V situacích, jako je tato, je třeba také zvážit pomalejší sestupnou titraci. Kromě toho může vysazení přípravku s centrální muskarinovou blokádou vyvolat agitovanost, zmatenost, psychózu, nespavost, anxietu a extrapyramidové příznaky/akatizii a vysazení blokátoru serotoninových receptorů může vést k anxietě, extrapyramidovým příznakům/akatizii a možná i k psychóze a snížené chuti k jídlu.14


Nejlepší je možná personalizovaná strategie převedení léčby

Když zvážíme všechny relevantní faktory při převedení pacienta z jednoho antipsychotika na druhé, je třeba každou strategii překrývání nebo postupného vysazování personalizovat a přizpůsobit danému pacientovi a daným antipsychotikům.3 Je třeba zvážit léčebnou odpověd‘, anamnézu pacienta včetně stavu onemocnění a závažnosti symptomů, receptorový profil předchozího léku a délku léčbu tímto přípravkem.3
 
Při převedení léčby z jiného antipsychotika na kariprazin se ve studii se stabilizovanými pacienty ukázala jako bezpečná a účinná strategie postupné zkřížené titrace.4,15 V souladu s tím, co doporučily panely odborníků ve svých konsenzech, může být při převedení léčby na parciálního agonistu, jako je kariprazin, vhodná také fáze překrývání plných dávek trvající několik týdnů s následnou deeskalací vysazovaného antipsychotika.11-13,15.

Literatura

 1. Haller, C. S., Padmanabhan, J. L., Lizano, P., Torous, J. & Keshavan, M. Recent advances in understanding schizofrenie. F1000Prime Rep. 6, 1–11 (2014).
 2. Kahn, R. S. et al. Schizophrenia. Nat. Rev. Dis. Prim. 1, 1–23 (2015).
 3. National Health Institute Humber. Guidelines for Antipsychotic Medication Switches. (2000).
 4. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 5. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 6. Earley, W. et al. Efficacy of cariprazine on negative symptoms in patients with acute schizofrenie: A post hoc analysis of pooled data. Schizophr. Res. 204, 282–288 (2019).
 7. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 8. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 9. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 10. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. (Cambridge University Press, 2017).
 11. Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018).
 12. Fagiolini, A., Brugnoli, R., Di Sciascio, G., De Filippis, S. & Maina, G. Switching antipsychotic medication to aripiprazole: Position paper by a panel of Italian psychiatrists. Expert Opin. Pharmacother. 16, 727–737 (2015).
 13. Sullivan, G. et al. Practical prescribing with aripiprazole in schizofrenie: Consensus recommendations of a UK multidisciplinary panel. Curr. Med. Res. Opin. 23, 1733–1744 (2007).
 14. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 15. Reagila SmPC.

European Psychiatry

Correll CU. From receptor pharmacology to improved outcomes: individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur Psychiatry 2010;25(Suppl 2):S12-21.
Correll CU.
Eur Psychiatry 2010; 25(Suppl 2):S12-21.
„Když se při změně antipsychotika dopaminová blokáda neudrží na relativně konstantní úrovni, může dojít k dopaminovému rebound fenoménu. Může nastat, když je nové antipsychotikum podáváno v nedostatečné dávce nebo není plně absorbováno, když je převedení z antipsychotika s krátkým poločasem na antipsychotikum s dlouhým poločasem příliš náhlé, nebo v případě převedení z dopaminového antagonisty na antipsychotikum se značně nižší dopaminovou afinitou nebo na parciálního dopaminového agonistu. K destabilizaci během převádění léčby může také dojít při rychlém převedení z antipsychotika se silnou histaminergní anebo cholinergní blokádou na antipsychotikum s nižší afinitou k těmto receptorům.“
Login to Unlock

INICIÁLNÍ DÁVKA PŘÍPRAVKU REAGILAINICIÁLNÍ DÁVKA NAŠEHO PŘÍPRAVKU

Přípravek REAGILA je indikován u dospělých pacientů k léčbě schizofrenie. Indikace zahrnuje všechny typy symptomů Zjistěte více o zahajovacích dávkách od první epizody do relapsu

více…
Login to Unlock

REAGILA A INTERAKCE S LÉKYKARIPRAZIN A INTERAKCE S LÉKY

Kariprazin se metabolizuje na 2 farmakologicky aktivní části: desmethyl kariprazin (DCAR) a didesmethyl kariprazinKariprazin se metabolizuje na 2 farmakologicky aktivní části: desmethyl kariprazin (DCAR) a didesmethyl kariprazin (DDCAR). Tento metabolismus zprostředkovávají

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).