Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Výzkum stigmatizace okolo duševního zdraví – kdy lidé hledají odbornou pomoc z důvodu časných psychiatrických symptomů

  V této části

  Acta Psychiatrica Scandinavica

  Clinical and demographic correlates of stigma in first-episode psychosis: the impact of duration of untreated psychosis
  Mueser KT, et al.
  Acta Psychiatr Scand 2019; 1–10
  „Klinické a demografické koreláty stigmatizace u první epizody psychózy (first-episode psychosis, FEP): dopad trvání neléčené psychózy (duration of untreated psychosis, DUP)… Tato zjištění naznačují, že nezávisle na závažnosti příznaků, může vést vnímaná stigmatizace k pozdnímu vyhledání léčby FEP, což může zesílit negativní vliv stigmatu na psychologické fungování. Výsledky poukazují na význam zkrácení DUP a validace intervencí zaměřených na psychologické účinky stigmatizace u lidí s FEP.“

  Termín „stigma“/“stigmatizace“ často používáme k označení nějaké vlastnosti, rysu nebo poruchy, jež charakterizuje jednotlivce jako nepřijatelně odlišného od „normálních“ lidí. Stigmatizace v souvislosti s psychiatrickými nemocemi je velká a značně rozšířená.1
   
  Lidé se závažným duševním onemocněním často uvádějí diskriminaci související s jejich psychickým stavem, která je spojena se:1

  sníženou nabídkou zaměstnání

  omezenými možnostmi bydlení

  menšími sociálními příležitostmi

  horší léčbou zdravotních obtíží

  Zásadním faktem je, že stigmatizace okolo duševních chorob má hluboký dopad na jednotlivce, kteří hledají léčbu, přičemž pozdní poskytnutí pomoci může situaci ještě zhoršit. Důsledky delšího trvání neléčené psychózy (DUP) jsou značné; čím delší je DUP, tím horší jsou pozdější léčebný výsledek.2 Navíc bylo zjištěno, že pokud nemoc zůstává neléčena delší dobu, má následné podání jakékoli standardní léčby nižší účinnost.3

  Pro pochopení vztahu mezi stigmatizací, zahájením léčby a klinickým stavem po první epizodě psychózy (FEP), byla ve Spojených státech provedena rozsáhlá studie u 399 účastníků ve věku mezi 16 a 49 lety z 34 komunitních zdravotních center ve 21 státech.1

  Vědci použili standardizovaný nástroj ke stanovení diagnózy (Structured Clinical Interview for Axis I DSM-IV disorders [SCID-IV]), symptomů (Positive and Negative Syndrome Scale [PANSS]), psychosociální stavu (Quality of Life Scale [QLS]), vnímané míry stigmatizace (The Stigma Scale), psychosociální pohody (Scales of Psychosocial Wellbeing [SPWB]) a subjektivního pocitu zotavení (Mental Health Recovery Measure [MHRM]). Studie využila vstupní údaje z rámci projektu Program zotavení po časné léčbě epizody schizofrenie (RAISE-ETP). Diagnostická šetření a hodnocení symptomů provedli školení tazatelé.

  Výsledky ukázaly, že míra stigmatizace významně souvisí s rodinným stavem, přičemž jedinci, kteří někdy byli v manželském svazku, uváděli vyšší míru stigmatizace než ti, kteří se nikdy neoženili/nevdali. Lidé žijící v domácím prostředí trpěli stigmatizací méně než ti, kteří nežili doma. Vnímání stigmatizace záviselo s hraniční významností na stavu zaměstnanosti, přičemž nezaměstnaní měli vyšší skóre stigmatizace než ti, kteří nebyli zaměstnáni. Stigmatizace významně nesouvisela s některými dalšími demografickými charakteristikami, jako je věk, pohlaví, rasa, etnický původ a úroveň vzdělání, nikoliv status studenta.

  Po zohlednění psychiatrických symptomů výsledky studie ukázaly, že vyšší míra stigmatizace byla spojena s výrazně delší DUP. Klinicky vnímaná stigmatizace souvisela s depresí, osobní pohodou a zotavením nezávisle na závažnosti příznaků, ale nikoli s jinými sledovanými parametry. Když byli účastníci dále stratifikováni podle vysoké / nízké stigmatizace a krátké / dlouhé DUP, bylo pozorováno, že jedinci s vysokou mírou stigmatizace a dlouhou DUP měli závažnější deprese a pocit nižší vnímané pohody a zotavení než účastníci s vysokou mírou stigmatizace a krátkou DUP. Naopak účastníci s nízkou mírou stigmatizace měli tendenci k méně závažné depresi a lepšímu skóre pohody a zotavení bez ohledu na délku DUP.

  Studie také prokázala, že vnímaná míra stigmatizace souvisí s:

  Diagnózou shizoafektivní poruchy, což je duševní porucha, která ovlivňuje myšlenky a emoce a pravděpodobně i jednání jedince4

  Závažnějšími symptomy

  Nižší mírou subjektivní pohody

  Méně vnímaným pocitem zotavení

  Závěry studie vyzdvihují korelaci mezi vnímanou mírou stigmatizace a DUP u osob s FEP při zohlednění závažnosti symptomů u velké skupiny účastníků. Výsledky navíc ukazují, že dopady stigmatizace na psychosociální fungování se kumulují v době od nástupu symptomů do zahájení léčby. Ačkoli byla studie limitována použitím pouze jedné škála hodnocení vnímané stigmatizace, a sebestigmatizace nebyla přímo hodnocena, je zřejmé, že je zapotřebí dále zkoumat intervence zaměřené na vliv stigmatizace na osobní pohodu a psychosociální fungování u této konkrétní populace.

  Literatura

  1. Mueser KT, et al. Clinical and demographic correlates of stigma in first-episode psychosis: the impact of duration of untreated psychosis. Acta Psychiatr Scand 2019: 1–10
  2. Perkins DO, Gu H, Boteva K, Lieberman JA. Relationship between duration of untreated psychosis and outcome in first-episode schizofrenie: A critical review and metaanalysis. Am J Psychiatry. 2005;162:1785–1804.
  3. Ho RWH, Chang W-C, Kwong VWY, et al. Prediction of self-stigma in early psychosis: 3-year follow-up of the randomized- controlled trial on extended early intervention. Schizophr Res 2018;195:463–468.
  4. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/schizoaffective-disorder
  Login to Unlock

  HLAVNÍ HODNOTÍCÍ ŠKÁLY U SCHIZOFREN…HLAVNÍ HODNOTÍCÍ ŠKÁLY U SCHIZOFREN…

  Hodnotící škály pomáhají monitorovat závažnost symptomů schizofrenie. Až do 80. let 20. století se vědci zaměřovali na pozitivní symptomy, ale později se jejichHodnotící škály pomáhají monitorovat závažnost symptomů schizofrenie. Až do 80. let 20. století se vědci zaměřovali na pozitivní symptomy, ale později se jejich

  více…
  Login to Unlock

  ÚSKALÍ DIAGNOSTIKYÚSKALÍ DIAGNOSTIKY

  Vzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci pVzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci p

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).