Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Jaká je spojitost mezi zánětem a schizofrenií?

  V této části

  Current Psychiatry Reports

  Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings
  Hashimoto
  Current Psychiatry Reports 2019; 21: 75
  „V posledním desetiletí vzrostl zájem o možný přínos časné intervence u schizofrenie. Pacienti se schizofrenií vykazují několik let před vznikem psychózy kognitivní zhoršení. Autor rozebírá aktuální témata v prevenci schizofrenie.“

  Pokroky v časné intervenci u schizofrenie

  V posledních desetiletích roste zájem o časnou intervenci a prevenci schizofrenie, což je téma, kterému se ve svém přehledovém článku nedávno publikovaném v časopise Current Psychiatry Reports věnoval Haschimoto.1 Zhoršení kognitivních funkcí je jednou ze zásadních charakteristik onemocnění a studie ukázaly, že k tomuto typu zhoršení dochází časně, řadu let před začátkem psychózy, a že zhoršuje výsledek po odeznění psychózy.

  Charakter časného zhoršení kognitivních funkcí byl hodnocen v několika studiích, které ukázaly, že je spojeno se zvýšeným zánětlivým profilem.1,2 Konkrétně, studie s emisní pozitronovou tomografií (PET) prokázaly vysokou aktivitu mikroglie mozku u schizofrenie, která je ukazatelem zánětlivé odpovědi.2 Kromě toho vědci, kteří pracují s kohortami osob a s myšími modely, ukázali, že mateřská imunitní aktivace (MIA), a tedy zánět během těhotenství, vede k dlouhodobému kognitivnímu deficitu u potomků v dospělosti.1 Zánět tedy souvisí s rizikem rozvoje psychózy později v životě, což vedlo k úvahám o použití celé škály protizánětlivých léků v léčbě tohoto onemocnění.

  Poslední pokroky preklinického výzkumu přinesly příznivá zjištění v souvislosti s protizánětlivou léčbou dospívajících s vysokým rizikem rozvoje schizofrenie. Zejména některé látky by mohly předcházet vzniku behaviorálních poruch a imunoreaktivitě parvalbuminu v mediálním prefrontálním kortexu (Figure 1) dospělých potomků po MIA.1 Tabulka níže shrnuje potenciální kandidátní látky pro intervenci, jejich mechanismus účinku, zvířata, na kterých byly preklinicky testovány, a příslušnou literaturu:1

  Mediální prefrontální kortexMediální prefrontální kortex

  Obr. 1 Znázornění mediálního prefrontálního kortexu v mozku

  Literatura: Upraveno podle the National Institute of Mental Health


  Potenciální kandidáti intervence u psychózy

  LátkaMechanismus účinkuHlavní výsledky
  D-serinagonista NMDARSuplementace během dospívání může vést k prevenci vzniku kognitivního deficitu u dospělých potomků po MIA5
  Ochrana před poruchami chování připomínajícími schizofrenii v dospělosti vyvolanými narušením serin racemázy v novorozeneckém období6
  benzoát sodnýinhibitor DAOÚčinnost jako pomocná léčba u časné psychózy (protokol pro randomizovanou kontrolovanou studii)7
  7,8-dihydroxyflavon (DHF)agonista TrkBLéčba během juvenilní a adolescentní prodromální fáze předchází vzniku psychózy u dospělých potomků po MIA8
  Léčba od těhotenství do konce kojení předchází kognitivnímu deficitu u dospělých potomků po MIA9
  Předchází zvýšení hladiny C1q v prefrontálním kortexu dospělých potomků po MIA10
  sulforafan (SFN) nebo jeho prekurzor glukorafaninagonista Nrf2Příjem extraktů z klíčků brokolice bohatého na sulforafan během dětství a dospívání může předcházet kognitivnímu deficitu v dospělosti navozenému fencyklidinem11
  Glukorafanin ve stravě předchází vzniku psychózy u dospělých potomků po MIA12
  TPPUinhibitor solubilní epoxid hydrolázySolubilní epoxid hydroláza hraje klíčovou roli v poruchách neurovývoje potomků po MIA13

  MIA – mateřská imunitní aktivace, DAO – diaminoxidáza, NMDAR – N-metyl-D-aspartát receptor

  Literatura: Upraveno podle Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 21, 75 (2019)1


  Závěrem, vzhledem k úloze zánětu při prodromálním zhoršení kognitivních funkcí se zdá být časná intervence s využitím protizánětlivých látek slibným přístupem k prevenci následného přechodu ke schizofrenii, jak ukazuje níže uvedené schéma.14 Preklinické výsledky přinesly základ pro rozvoj nové léčby, která může přinést revoluci do klinické praxe, protože by jako první předcházela vzniku schizofrenie a ulevila by systému zdravotnictví, ktrerý by nemusel pečovat o pacienty s chronickým doživotním onemocněním. Zajímavá longitudinální studie ukázala, že u lidí s extrémně vysokým rizikem psychózy dochází k přechodu do psychózy v 9,6 % po 6 měsících a ve 29,1 % po 3 letech, přičemž u lidí s vysokým rizikem byl tento podíl nižší.15 Uvedené výsledky ukazují, že časná intervence pomocí bezpečných protizánětlivých léků by mohla být přínosem pro druhou uvedenou skupinu. V budoucnu bude třeba provést randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii s výše uvedenými látkami u mladých lidí s vysokým rizikem psychózy, aby se tato hypotéza potvrdila.1 Kromě toho je nutný další výzkum, který by identifikoval kognitivní příznaky v časném stadiu.

  Navrhovaný mechanismus časné intervence pomocí protizánětlivých látek

  mateřská imunitní aktivacemateřská imunitní aktivace

  MIA: mateřská imunitní aktivace

  Literatura: Upraveno podle Estes and McAllister. Science. 353:772–7 (2016)14

  Literatura

  1. Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 2019;21:75
  2. Bloomfield et al. Am J Psychiatry. 2016;173:44–52
  3. Berger et al. BMJ. 2003; 326
  4. Hayashida et al. Heliyon 5. 2019; e02037
  5. Fujita et al. Sci Rep. 2016;6:37261
  6. Hagiwara et al. PLoS One. 2013;8:e62438
  7. Ryan et al. Trials. 2017;18:165
  8. Han et al. Sci Rep. 2016;6:36087
  9. Han et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2017;267:479–83
  10. Han et al. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017;15:64–7
  11. Shirai et al. PLoS One. 2015;10:e0127244
  12. Matsuura et al. Sci Rep. 2018;8:2158
  13. Ma et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2019
  14. Estes and McAllister. Science. 2016;353:772–7
  15. Schultze-Lutter et al. Eur Psychiatry. 2015;30:405–16

  Rozhovor s prof. Pallanti

  Prof. Pallanti hovoří o nových trendech a cílech v psychiatrické terapii.

   Login to Unlock

   PODROBNĚJI O NEGATIVNÍCH SYMPTOMECHPODROBNĚJI O NEGATIVNÍCH SYMPTOMECH

   Negativní symptomy jsou příznaky ztráty nebo absence normálních funkcí souvisejících s motivací a zájmem nebo vyjádřením emocí. Důkazy nepodporují hypotézu spolNegativní symptomy jsou příznaky ztráty nebo absence normálních funkcí souvisejících s motivací a zájmem nebo vyjádřením emocí. Důkazy nepodporují hypotézu spol

   více…
   Login to Unlock

   REAGILA KOMPENZUJE NEGATIVNÍ SYMPTO…NÁŠ PŘÍPRAVEK U NEGATIVNÍCH SYMPTOM…

   Negativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologiNegativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologie schizofrenie, nebo jako sekundární symptomy

   více…

   Přihlašte se k odběru novinek, aby vám neunikly nové články ze světa schizofrenie.

   Přihlásit se k odběru

   Showing 0 result(s).
   Please log in to see 0 more result(s).