Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Prohlášení o ochraně osobních údajů

  V této části

  (Naposledy aktualizováno: 2. února 2021)

  Účelem těchto úplných Zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) je poskytnout vám podrobné informace o tom, jaký typ údajů o vaší osobě zpracováváme a jakým způsobem, když navštívíte stránku životseschizofrenií.cz („Web“). Osoby mladší 16 let (dále jen „děti“) nemohou naše Služby využívat, a proto žádáme, aby děti neposkytovaly žádné osobní údaje žádné ze Společností. Tyto Zásady si prosím přečtěte spolu s našimi obecnými Podmínkami použití (odkaz na webovou stránku/podmínky-použití/). Zásady můžeme kdykoliv revidovat a tento příspěvek aktualizovat, a když to bude nutné, budeme si muset vyžádat váš souhlas. Kdy byly Zásady naposledy zrevidovány, můžete zjistit podle údaje na řádku „Poslední revize“ v horní části těchto Zásad.

  Web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky nemáme pod kontrolou a řídí se svými vlastními zásadami o ochraně osobních údajů. Za postupy ochrany osobních údajů na těchto odkazech neneseme žádnou zodpovědnost.

  SPOLEČNÍ KONTROLOŘIGedeon Richter Plc. (se sídlem: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; registrační číslo společnosti: Cg. 01-10-040944; dále jen „Richter HQ“) a Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 14000; dále jen Richter – Richter a Richter HQ jsou každá samostatně „Společnost“ a společně „Společnosti“, „my“ nebo „naše“) jsou společnými provozovateli webových stránek www.zivotseschizofrenii.cz (dále jen „Webová stránka“) a my jsme se zavázali chránit soukromí jednotlivců.
  PODSTATA DOHODY O SPOLEČNÝCH KONTROLORECH MEZI SPOLEČNOSTMIV souvislosti s fungováním této Webové stránky jsme uzavřeli smlouvu o společných kontrolorech. Dohodli jsme se, že Společnosti jsou společně zodpovědné za dodržování požadavků na transparentnost a informace týkající se zpracování osobních údajů návštěvníka Webové stránky, včetně autentizačních informací DocCheck a veškerých informací poskytnutých při přihlášení k odběru rozesílaného zpravodaje.

  Dohodli jsme se, že každý z nás jako držitel výhradní licence na příslušný trh, který prodává produkty v zemi podle výhradní licenční smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, odpovídá za splnění požadavků subjektů dat pocházejících z této země.

  Každý z nás může dostat stížnost od subjektu dat, která se týká zpracování osobních údajů druhou Společností, a strana, která uvedenou stížnost dostane, musí tuto žádost bez zbytečného odkladu předat druhé Společnosti. Pokud je požadavek subjektu dat (1) směřován přímo na Richter nebo Richter HQ nebo (2) je adresován oběma Společnostem nebo (iii) nelze zemi původu požadavku jednoznačně určit nebo (iv) pochází ze země mimo EU, pak musí na požadavek odpovědět Společnost, která požadavek subjektu dat dostala.

  Dohodli jsme se, že každá ze Společností je zodpovědná za zavedení postupů zajišťujících odpovídající právní základ pro zpracování osobních údajů, za řešení narušení bezpečnosti, za posuzování dopadů ochrany údajů, za správu žádostí o přístup subjektů dat a za zavedení odpovídajících technických a organizačních bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo pozměněním a proti neoprávněnému vyzrazení, zneužití nebo jinému zpracování, které je v rozporu s ustanoveními platných zákonů o ochraně údajů.
  Každý z nás je oprávněn využívat v rámci společného zpracování zpracovatele dat. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci EU a za použití příslušných záruk je můžeme předat do jakýchkoliv třetích zemí mimo EU / EHP.
  CO JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DAT?Vaše údaje budeme používat k
  • Provozu Webové stránky: zpracování vašich údajů je nezbytné pro splnění Podmínek používání Webové stránky a pro pravidelný provoz této Webové stránky.
  • Hlášení nežádoucích účinků: pokud se týká hlášení nežádoucích účinků, je právním základem zpracování údajů naše zákonná povinnost dodržovat evropské a vnitrostátní zákony o farmakovigilanci. Jakmile nám zašlete hlášení, budeme vás o tom informovat v samostatném oznámení o ochraně osobních údajů týkajícím se farmakovigilance.
  • Přihlášení k odběru zpravodaje: abychom vám mohli posílat zpravodaj, potřebujeme znát váš titul, křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, specializaci a zemi bydliště.
  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?Za výše uvedenými účely zpracováváme níže uvedené kategorie dat:
  • Osobní údaje návštěvníka Webové stránky: verzi a typ vašeho prohlížeče, operační systém, jaký používáte, webovou stránku, ze které jste nás navštívili (odkazující URL), webovou stránku / webové stránky, jaké navštívíte na naší Webové stránce, datum a čas, kdy naši Webovou stránku navštívíte, a adresu internetového protokolu (IP).
  • Data zdravotníků: pouze ověřených uživatelů – výsledek autentizace DocCheck, oslovení, pohlaví, titul, křestní jméno, příjmení, ulice, země, typ adresy, kde zdravotník žije, jazyky, jakými zdravotník může mluvit, povolání, specializace (pouze u lékařů), činnost, e-mailová adresa, jedinečný klíč pro zdravotníka a stav potvrzení. Richter a Gedeon Richter nebudou mít k těmto údajům, které bude zpracovávat DocCheck, přístup.
  • Analytická data: přihlášení, zobrazené stránky a stažené dokumenty.
  • Data o hlášení nežádoucího účinku: žádné osobní údaje v souvislosti s hlášením žádného nežádoucího účinku nezpracováváme na webové stránce www.zivotseschizofrenii.cz. Související údaje zpracováváme pouze prostřednictvím naší webové stránky specificky určené pro hlášení nežádoucích účinků: https://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx
  Své osobní údaje jako zdravotník poskytujete dobrovolně prostřednictvím svého souhlasu.
  PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z níže uvedeného právního základu:

  • Váš souhlas, který nám udělíte podle Nařízení EU 679/2016 („GDPR“) čl. 6 odst. 1 písm. a) (Souhlas). Vy, jako subjekt dat, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování dat vycházející souhlasu v době před jeho odvoláním.

  • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro platnost smlouvy, kterou s vámi máme, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (Smluvní základ).

  • Zpracování vašich osobních údajů je možné na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (Oprávněný zájem).

  • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě našich zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. E) GDPR (Zákonná povinnost).

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za níže uvedenými účely a na právním základě:

  Účel zpracování dat
  Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Právní základ
  Provoz Webové stránky
  • Osobní údaje návštěvníka Webové stránky
  • Údaje zdravotníků (pouze u ověřených uživatelů)
  Smluvní základ
  Oprávněný zájem
  Analýza trhu
  • Údaje zdravotníků
  Souhlas
  Marketingová komunikace
  • Kontaktní údaje zdravotníků
  Souhlas
  Hlášení nežádoucích účinků
  • Údaje související s hlášením nežádoucích účinků
  Legal Obligation
  NÁŠ OPRÁVNĚNÝ ZÁJEMProvedli jsme test vyváženosti, abychom dospěli k závěru, zda naše oprávněné zájmy převažují. Zvážili jsme, do jaké míry mohou být vaše zájmy, práva a svobody ovlivněny našimi činnostmi při zpracování údajů, jakož i organizační strukturou a fungováním Společností a zárukami ochrany soukromí, které poskytujeme. Na tomto základě jsme dospěli k závěru, že naše aktivity při zpracování příslušných údajů (jak je uvedeno níže) nepřiměřeně neomezují vaše zájmy, osobní práva ani svobody.


  Aktivity při zpracování
  Test vyváženosti
  Provoz Webové stránky
  Provoz Webové stránky Každý z nás zvážil svůj oprávněný zájem a došel k závěru, že pokud navštívíte naši Webovou stránku, tak máme oprávněný zájem zpracovat vaše osobní údaje v rozsahu, který je zcela nezbytný pro fungování a výkon Webové stránky. Shromažďujeme o vás údaje jako o neidentifikovaném návštěvníkovi stránek za analytickými účely na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu (týkajícího se analytických cookies) za účelem zkvalitnění našich služeb a naší Webové stránky.  Máte-li zájem o další informace ohledně našich oprávněných zájmů, použijte kontaktní informace na stránce kontakty. .
  JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?Vezmeme-li v úvahu, že vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem přístupu na webovou stránku a poté budou k dispozici v anonymní formě pouze pro výše uvedené účely, budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro splnění účelů, za kterými jsme je shromáždili, včetně účelu splnění všech zákonných povinností. Abychom určili vhodnou dobu uchovávání osobních údajů, vezmeme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození vyplývajícího z neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné zákonné povinnosti. V tomto rozsahu prosím vezměte na vědomí, že vaše osobní údaje anonymizujeme, aby s vámi již nemohly být dále spojovány, a v takovém případě můžeme tyto informace použít, aniž bychom vás o tom dále informovali.
  Vaše osobní údaje související s vaší návštěvou naší Webové stránky budeme zpracovávat a uchovávat 6 měsíců po vaší návštěvě.
  KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?Žádné vaše osobní údaje nezpřístupníme třetím stranám, externím subjektům ani organizacím, s výjimkou níže uvedeného nebo vašeho souhlasu s přenosem dat nebo přenosu dat, který vyžaduje nebo povoluje zákon.

  Můžeme využít třetí strany jako zpracovatele dat, aby nám poskytovali služby, a sdílet vaše osobní údaje s těmito třetími stranami, stejně jako s právními a jinými poradci a konzultanty, kteří s námi spolupracují. Nicméně, v takovém případě vždy zajistíme důvěrnost vašich osobních údajů, například tak, že uzavřeme dohodu o mlčenlivosti. Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo EU/EEA. V takovém případě spoléháme na příslušná ochranná opatření, jako jsou standardní smluvní doložky EU nebo Štít EU–USA na ochranu soukromí.

  V době vydání tohoto prohlášení využívají Společnosti v souvislosti s provozem této Webové stránky a poskytování jejích služeb níže uvedené zpracovatele:

  • Amarone Ltd . – H-1142 Budapest, 112. Erzsébet királyné str., – Provoz Webové stránky

  • PharmiWeb 2002 Limited – One Station Square, Bracknell, RG12 1QB, Spojené království, – Vývoj a design Webové stránky

  • Kanga Health Ltd – Meadow side, Mountbatton Way, Congleton, Cheshire, CW12 1DY Spojené království – Zpracovatel databáze zpravodaje

  • Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – Google Analytics (používá se pouze v případě souhlasu s analytickými cookies).

  • DocCheck – DocCheck Community GmBH, Industry Services, Vogelsanger Str. 66, D-50823 Köln.
  VAŠE PRÁVA Máte právo uplatnit svá práva uvedená níže:
  (i) Právo přístupu: Máte právo se dotázat, zda o vás máme osobní údaje či nikoliv, a pokud ano, požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás máme. Budeme také muset reagovat na otázky týkající se mimo jiné toho, proč používáme vaše osobní údaje, podrobností o tom, jaké údaje máme a komu jsme přístup k údajům poskytli. Toto právo ovšem není absolutní a vaše práva na přístup může omezit zájem ostatních jedinců.
  (ii) Právo na opravu: Jsme povinni na požádání opravit nepřesné osobní údaje nebo doplnit neúplné osobní údaje.
  (iii) Právo na výmaz (právo být zapomenut): Za určitých okolností jsme povinni vymazat osobní údaje na žádost subjektu dat.
  (iv) Právo ne omezení zpracování: Za určitých okolností jsme povinni omezit používání osobních údajů na žádost dotčené osoby. V takových případech můžeme údaje použít pouze pro určité omezené účely stanovené zákonem.
  (v) Právo na přenositelnost údajů: Můžete mít právo obdržet své osobní údaje, ke kterým máme přístup, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto osoby pak mohou mít právo předávat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom jim v tom mohli zabránit.

  (vi) Právo vznést námitku:
  Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z jakéhokoliv důvodu souvisejícího s vaší situací a v takovém případě nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud máte právo vznést námitku a výkon tohoto práva je oprávněný, nebudou vaše dotčené příslušné osobní údaje z důvodu námitky dále zpracovávány. Uplatnění tohoto práva s sebou nenese žádné náklady.


  (vii) (vii) Právo si stěžovat: Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu soukromí a údajů, můžete se obrátit na příslušný úřad pro ochranu údajů, který dohlíží na činnost příslušné Společnosti:
  • v případě Společnosti Richter na Maďarskou národní agenturu pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; se sídlem: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; webová stránka: www.naih.hu; tel: +36-1-391-1400; e-mailová adresa: [email protected] ; fax: +36 1 391 1410;
  nebo se můžete obrátit na příslušný regulační orgán pro ochranu údajů se sídlem v příslušném členském státě Evropské unie, kde je vaše obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení předpisů.
  ÚŘAD PRO OCHRANU ÚDAJŮKontakt, kde můžete získat další informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů a používání cookies a předkládat dotazy a žádosti subjektu dat o ochraně osobních údajů a ochraně údajů, naleznete na naší stránce kontakty.
  Společnost Richter jmenovala inspektora ochrany údajů, na kterého se můžete obrátit na: [email protected]
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).