Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Interakce s jinými léky

 • Současné užívání kariprazinu se silným nebo středně silným inhibitorem CYP3A4 je kontraindikováno.1
 • Současné užívání kariprazinu se silným nebo středně silným induktorem CYP3A4 je kontraindikováno.1
 • Kariprazin může mít vliv na substráty P-glykoproteinu (P-gp) a hormonální kontraceptiva, která je třeba pečlivě sledovat.1
 • Kariprazin je centrálně působící léčivo, což znamená, že může snižovat krevní tlak a srdeční frekvenci a vyvolávat ospalost. Tyto vedlejší účinky se mohou vystupňovat při kombinaci s jinými centrálně působícími psychiatrickými léčivy.1

V této části

Kontraindikovaná léčiva

Kariprazin je metabolizován na 2 farmakologicky aktivní části: desmethyl kariprazin (DCAR) a didesmethyl kariprazin (DDCAR).1 Tento metabolismu zprostředkovávají enzymy CYP3A4 a CYP2D6.2,3 Léky, které ovlivňují aktivitu těchto enzymů, mohou také ovlivnit metabolismus, sílu, účinnost a bezpečnost kariprazinu. Současné užívání kariprazinu se silným inhibitorem CYP3A4 zvyšuje expozici kariprazinu a DDCAR v porovnání s užíváním samotného kariprazinu a není vhodné.3 Za vytvoření a eliminaci aktivních metabolitů kariprazinu je zodpovědný CYP3A4. Účinek induktorů CYP3A4 na expozici kariprazinu nebyl hodnocen a síťový účinek není znám, a proto není současné podávání kariprazinu s induktorem CYP3A4 doporučeno.3


Léčiva, kterým je třeba se vyhnout při užívání kariprazinu3

Třída lékůJména lékůZ příbalové informace přípravku REAGILA
Inhibitory CYP3A4boceprevir, clarithromycin, kobicistat, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sachinavir, telaprevir, telithromycin, vorikonazol, diltiazem, erythromycin, flukonazol, verapamilBěhem krátkodobého (4 dny) současného podávání navodil ketokonazol, silný inhibitor CYP3A4, dvojnásobné zvýšení plazmatické expozice celkovému kariprazinu (součet kariprazinu a jeho aktivních metabolitů), a to složek vázaných i nevázaných. Vzhledem k dlouhému poločasu aktivních složek kariprazinu je během dlouhodobého současného podávání možný další nárůst expozice celkovému kariprazinu. Proto je současné podávání kariprazinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 kontraindikováno.
Induktory CYP3A4carbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcilinSoučasné podávání kariprazinu se silnými a středně silnými induktory CYP3A4 může vést k významnému snížení expozice celkovému kariprazinu. Proto je současné podávání kariprazinu a silných nebo středně silných induktorů CYP3A4 kontraindikováno.

Léčiva, která může kariprazin ovlivnit a která by měla být pečlivě sledována3

Třída lékůJména lékůZ příbalové informace přípravku REAGILA
Substráty
P-glykoproteinu
(P-gp)
dabigatran
digoxin
Kariprazin je in vitro inhibitorem P-gp při své teoreticky maximální intestinální koncentraci. Klinické důsledky tohoto účinku nejsou zcela objasněny, nicméně použití substrátů P-gp s úzkým terapeutickým indexem může vyžadovat zvláštní sledování a úpravu dávky.
Hormonální kontraceptivaPříklady lze najít na externí webové stránce.V současné době není známo, zda může kariprazin snížit účinnost systémově působících hormonálních kontraceptiv, a proto je třeba u žen, které je užívají, přidat ještě bariérovou metodu antikoncepce.

Další skutečnosti, které je třeba zvážit při užívání kariprazinu

Kariprazin je centrálně působící léčivo s primárními účinky na centrální nervový systém, což znamená, že může snižovat krevní tlak a srdeční frekvenci a vyvolávat ospalost.3 Tyto vedlejší účinky se mohou vystupňovat při kombinaci s jinými centrálně působícími psychiatrickými léčivy, jako jsou jiná antipsychotika, antidepresiva (např. fluoxetin, citalopram, sertralin), benzodiazepiny (např. alprazolam, diazepam, klonazepam) a stabilizátory nálady (např. lithium, valproát). Kariprazin je třeba užívat opatrně při požívání alkoholu nebo užívání jiných centrálně působících léčiv.3

Bylo zjištěno, že dlouhodobá léčba některými antipsychotiky vyvolává přecitlivělost k dopaminu prostřednictvím upregulace D2 receptorů.4,5 Přecitlivělost k dopaminu může navodit psychózu a tardivní dyskinezi charakterizovanou mimovolními opakovanými pohyby končetin, jazyka nebo obličeje.6 Tyto účinky se mohou vystupňovat při kombinaci kariprazinu s jinými antipsychotiky. Kromě toho je převedení léčby z antipsychotik s vysokou afinitou k cholinergním M1 receptorům nebo jejich vysazení spojeno s cholinergním rebound fenoménem.

Cholinergní rebound fenomén, který se projevuje různými příznaky,7 jako je nauzea, zvracení a anxieta, se může vystupňovat při kombinaci více antipsychotik nebo při podávání pomocného terapeutického režimu s jinou látkou, která se váže na M1 receptory.8 I když nemá kariprazin patrnou afinitu k cholinergním muskarinovým receptorům,9 existuje možnost, že kombinace kariprazinu s látkami s vysokou afinitou k M1 receptorům by mohly přispívat k cholinergním rebound účinkům. Přestože zde stručně uvádíme potenciální vedlejší účinky, které se mohou objevit při kombinaci kariprazinu s jinými látkami, je třeba uvést, že kariprazin je určen k monoterapii.


Informace z odkazů na externí webové stránky

Další informace o mezilékových interakcích u kariprazinu najdete na následujících externích webových stránkách:
https://www.drugbank.ca/interax/drug_lookup#results

https://www.drugs.com/drug-interactions/cariprazine.html

Literatura

 1. Mészáros, G. P., Ágai-Csongor, É. & Kapás, M. Sensitive LC-MS/MS methods for the quantification of RGH-188 and its active metabolites, desmethyl- and didesmethyl-RGH-188 in human plasma and urine. J. Pharm. Biomed. Anal. 48, 388–397 (2008).
 2. Nakamura, T. et al. Clinical pharmacology study of cariprazine (MP-214) in patients with schizofrenie (12-week treatment). Drug Des. Devel. Ther. 10, 327–338 (2016).
 3. Reagila SmPC.
 4. Chouinard, G. et al. Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Psychother. Psychosom. 86, 189–219 (2017).
 5. Yin, J., Barr, A., Ramos-Miguel, A. & Procyshyn, R. Antipsychotic Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: A Comprehensive Review. Curr. Neuropharmacol. 15, 174–183 (2016).
 6. Nakata, Y., Kanahara, N. & Iyo, M. Dopamine supersensitivity psychosis in schizofrenie: Concepts and implications in clinical practice. J. Psychopharmacol. 31, 1511–1518 (2017).
 7. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 8. Su, J., Barr, A. M. & Procyshyn, R. M. Adverse events associated with switching antipsychotics. J. Psychiatry Neurosci. 37, E1–E2 (2012).
 9. Kiss, B. et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D3 receptor-preferring, D 3/D2 dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: In vitro and neurochemical profile. J. Pharmacol. Exp. Ther. 333, 328–340 (2010).
Login to Unlock

BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU…BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST

Bezpečnost a snášenlivost kariprazinu byla hodnocena ve všech klinických studiích s kariprazinem z vývojového progZjistěte více o profilu bezpečnosti a snášenlivosti našeho přípravku

více…
Login to Unlock

SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA PŘÍPRAV…SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA KARIPRA…

(COD: 300020/R16. Předložen AIFA 16/04/2020) Konečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, leKonečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, lepší společenské i pracovní/studijní fungování

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).