Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Výběr hodnotících škál u schizofrenie

 • Hodnotící škály pomáhají monitorovat závažnost symptomů schizofrenie. Až do 80. let 20. století se vědci zaměřovali na pozitivní symptomy, ale později se jejich zájem přesměroval na pozitivní a negativní symptomy.1
 • Vyvinuto bylo několik psychometrických škál a ty nejvíce používané u schizofrenie jsou uvedeny níže v chronologickém pořadí.2
 • Hodnotící škály se používají k popisu série položek, které kvantifikují projevy jedné proměnné nebo určují její pořadí, např. agresivity.3
 • Jsou rozděleny podle toho, kde je používá, podle typu položek obsahu a funkce.3 Hodnotící škály je třeba považovat pouze za konkrétní nástroje zaznamenání informací o pacientovi.3

V této části

Původně měla škála BPRS 16 položek, ale později byly vytvořeny dvě verze, jedna s 18 položkami a druhá rozšířená (BPRS-Extended, BPRS-E) s 24 položkami. Pro určení skóre u každé položky se v těchto škálách využívá sedmibodová Lickertova škála.1

Běžně používané faktory zahrnují pozitivní symptomy (poruchy myšlení, hostilita–podezřívavost), negativní symptomy (apatie, anergie, otupený vliv, emoční stažení, motorická retardace), agitovanost (animace, dezorganizace, aktivace) a příznaky poruchy nálady (deprese–anxieta, poruchy nálady, afekt).1


SANS používá 25 položek a 6bodovou škálu k hodnocení negativních symptomů. Položky jsou jasně definovány a rozděleny do pěti domén: otupený afekt, alogie, avolice/apatie, anhedonie/asocialita a pozornost.1
Tato škála poslečně se škálou SAPS byla kritizována za prosté zaměření na negativní nebo pozitivní symptomy, což může omezovat uživatele těchto škál v tom, aby se posunuli dále za dualistický model.1


SAPS měří závažnost pozitivních symptomů u 34 položek s šestibodovou stupnicí a má podobnou strukturu a formát jako SANS. Použité položky se týkají halucinací, bludů, bizardního chování a pozitivní formální poruchy myšlení a jsou dobře definované.1

Škály SANS a SAPS byly společně kritizovány pro bidimenzionální vztah.1


PANSS se skládá ze 30 položek rozdělených do tří dílčích škál (pozitivní, negativní a obecná psychopatologie) s výsledným skóre od 30 do 210 bodů.

Negativní dílčí škála: hodnotí otupený afekt, emoční stažení, špatnou komunikaci pasivní/apatické sociální stažení, obtížné abstraktní myšlení, nedostatek spontaneity a toku konverzace a stereotypní myšlení.

Pozitivní dílčí škála: je zaměřena na bludy, koncepční dezorganizaci, halucinatorní chování, rozrušení, grandiozitu, podezřívavost a hostilitu.

Dílčí škála obecné psychopatologie: je věnována somatickým obavám, úzkosti, pocitu viny, napětí, manýrismu, držení těla, depresi, motorické retardaci, neobvyklému obsahu myšlenek, dezorientaci, špatně soustředěnosti, nedostatečnému úsudku a nadhledu, poruchám vůle, špatné kontrole impulsů, roztržitosti a aktivnímu vyhýbání se společnosti.1

Tato škála je známá jako “zlatý standard”, ovšem toto označení bylo zpochybněno. Hlavními nevýhodami škály PANSS jsou:1

Malá senzitivita a specificita v predikci celkového kognitivního fungování

Neschopnost rozlišit „depresi“, negativní symptomy a extrapyramidové vedlejší účinky”

Složitost, která je často důvodem nesprávného výpočtu

Analýzy faktorů škály PANSS ukázaly pět faktorů (Marderovy faktory), které jsou v souladu s hlavními kritérii DSM-5 pro pozitivní symptomy, negativní symptomy, dezorganizované myšlení a související příznaky hostility/rozrušení a deprese/anxiety.8


Tato škála je nástroj pro hodnocení negativních symptomů schizofrenie. NSA-16 hodnotí přítomnost, závažnost a rozsah negativních symptomů spojených se schizofrenií. NSA-16 je semistrukturovaný 16položkový rozhovor, který využívá pět faktorů: komunikaci, emoce/afekt, sociální zapojení, motivaci, a retardaci. Položky jsou hodnoceny pomocí 6bodové Lickertovy škály, kde vyšší skóre znamená větší poškození. Škála uvádí i podrobná kotevní kritéria pro udělení bodů spolu s celkovým skóre, součtem skóre 16položkové škály a vyhodnocením negativních symptomů na základě celkového klinického dojmu z negativních symptomů pacienta.1

Hlavní nevýhodou NSA-16 je velká závislost na fungování a chování, a to i u experimentálních symptomů, jako je snížená sociální touha, jejíž závažnost se měří podle typu a četnosti sociálních interakcí. Tato škála nabízí hodnocení zaměřené na negativní symptomy, musí se ale používat ve spojení se škálou hodnotící pozitivní symptomy.1


Škála PSP je nástroj vytvořený pro hodnocení sociálního a osobního fungování a má dvě základní vlastnosti: měří čtyři oblasti fungování a její kotvy zohledňují pouze fungování jedince nezávisle na symptomatologii. Tyto čtyři oblasti výkonnosti, kterých se PSP týká, jsou:11

Společensky užitečné činnosti včetně práce a studia

Osobní a společenské vztahy

Péči o sebe sama

Rušivé a agresivní chování

Lékař hodnotí závažnost každé oblasti (chybí, mírné, zjevné, značné, závažné nebo velmi závažné) na základě toho, jaké skóre bylo vypočteno. Konečný výsledek je jednoduchý ukazatel od nuly do 100% fungování.11
Studie porovnávací škálu PSP s jinými škálami ukazují, že jde o adekvátní nástroj pro hodnocení sociálního fungování u schizofrenie.11


Tato škála se používá k hodnocení celkové závažnosti schizofrenie a stupně změny z hlediska pozitivních, negativních, depresivních, kognitivních a celkových symptomů pomocí sedmibodové škály.1

Závažnost onemocnění: hodnocení stavu onemocnění během týdne před vyšetřením

Míra změny: změna oproti předchozímu hodnocení. Každá kategorie obsahuje pět různých výsledků

Nevýhodou škály CGI-SCH je nedostatečná spolehlivost při hodnocení různými hodnotiteli a malá senzitivita ke změně.


BNSS, stejně jako níže uvedená CAINS, jsou škály zaměřené na psychometrické domény zahrnující negativní symptomy, různé aspekty anhedonie a zájem o společnost pomocí 13 položek ke zhodnocení negativních symptomů.1 Tato škála je považována za spolehlivou a má stručný a přístupný formát. Byla ale kritizována, že je restriktivní, protože nezahrnuje další aspekty sociálního a kognitivního fungování pacienta a je založena na negativních symptomech.1


CAINS je účinný a validovaný nástroj, který používá 13 položek ke zhodnocení negativních symptomů schizofrenie. Je zaměřen na psychometrické domény včetně negativních symptomů, různých aspektů anhedonie a zájmu o sociální vztahy s ostatními.1

CAINS byla empiricky vyvinuta k tomu, aby posoudila primární diagnózu pacienta na základě negativních symptomů bez zahrnutí dalších aspektů sociálního a kognitivního fungování pacienta. Tato škála je kritizována za to, že je příliš restriktivní a nemá silnou spojitost s depresí, agitovaností nebo pozitivními symptomy.1


Škála MAP-SR k samostatnému použití je složena z 15 položek, které hodnotí motivaci a potěšení pacienta. Položky jsou rozděleny do čtyř dílčích škál:2

Potěšení ze společenských aktivit

Potěšení z rekreačních činností a práce

Pocity a motivace týkající se blízkých pečujících vztahů a

Motivace a snaha zapojit se do aktivit

Tato škála používá 5bodový Lickertův skórovací systém, kde vyšší skóre znamená menší poškození.2

Chronologické škályChronologické škály

Vývoj psychometrických škál: Toto schéma znázorňuje, jak se psychometrické škály u schizofrenie vyvíjely v čase


European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience

Psychometric evaluation of the negative syndrome of schizofrenie
Garcia-Portilla MP et al.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015; 265(7):559-66
„V této práci přinášíme přehled dostupných nástrojů pro hodnocení negativních symptomů schizofrenie včetně popisu jejich silných a slabých stránek. Současné nástroje byly rozděleny do dvou kategorií podle validity svého obsahu a přístupu hodnocení – nástroje první a druhé generace.“

Literatura

 1. Kumari et al. J Addict Res Ther. 2017, 8:3
 2. Garcia-Portilla MP. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2015;265(7):559-66
 3. Editorial, Psychological Medicine. 1976, 6, 347—349
 4. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 5. Andreasen, University of Iowa, 1984
 6. Andreasen, University of Iowa, 1984
 7. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 8. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 9. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 10. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000; 101(4):323-329
 11. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012; 61(3):176-80
 12. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 13. Kirkpatrick et al. Schizophrenia Bulletin. 2011; 37(2):300–305
 14. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 15. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013; 54(5): 568–574
Login to Unlock

CO JE TO PROBLÉM PSEUDOSPECIFICITY?CO JE TO PROBLÉM PSEUDOSPECIFICITY?

I když je kariprazin prvním a jediným antipsychotikem, které prokázalo účinnost oproti jiným antipsychotikům ve veI když je kariprazin prvním a jediným antipsychotikem, které prokázalo účinnost oproti jiným antipsychotikům ve velké studii speciálně zaměřené na hodnocení pac

více…
Login to Unlock

REAGILA U AKUTNÍ SCHIZOFRENIENÁŠ PŘÍPRAVEK U AKUTNÍ SCHIZOFRENIE

Když je stanovena diagnóza schizofrenie, musí lékaři, pacienti a rodinní příslušnící provést důležité rozhodnutí oKdyž je stanovena diagnóza schizofrenie, musí lékaři, pacienti a rodinní příslušnící provést důležité rozhodnutí o terapii. I když by člověk intuitivně řekl, že

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).