Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Problematika negativních symptomů u schizofrenie

 • Negativní symptomy mohou být obtížně rozpoznatelným aspektem schizofrenie a zřídka jsou důvodem, proč pacienti vyhledají pomoc. Léčba pacientů s těmito komplikovanými a heterogenními symptomy zůstává výzvou.1,2
 • Negativní symptomy jsou základními příznaky schizofrenie a jejich odhadovaná prevalence má široké rozpětí (přibližně 5–60 %) v závislosti na kritériích použitých pro definici negativních symptomů.3
 • Negativní symptomy se mohou objevit dříve než pozitivní symptomy a přetrvávat nebo se zhoršovat v průběhu celé nemoci od začátku (prodromální fáze), přes střední fázi (kde se prolínají s pozitivními příznaky), až do konce (zbytková fáze).4,5

V této části

Rozpoznání a prevalence negativních symptomů

I když jsou negativní symptomy již dlouho známy jako nezávislá doména symptomů, která stojí vedle pozitivních symptomů, neurokognice a sociální kognice, stále může činit obtíže je rozpoznat. Například významné deficity afektu, motivace, komunikace a sociálního fungování související s těmito příznaky mohou být snadno zaměněny s depresí nebo kognitivními problémy,1 což omezuje možnosti tyto symptomy odpovídajícím způsobem řešit, a pomoci tak pacientovi. Rozpoznání a řešení těchto obtížných symptomů je důležité, protože negativní symptomy jsou z velké části zodpovědné za dlouhodobou morbiditu pacientů se schizofrenií.6,7 Závažnost negativních symptomů souvisí s horšími výsledky v několika oblastech fungování včetně výkonnosti v zaměstnání a studiu, zapojení v péči o domácnost, sociálních interakcí a navazování dlouhodobých vztahů, účasti na různých činnostech a kvality života, což podtrhuje potřebu poskytnout účinnou léčbu, a zmírnit tak oslabení kompetencí v průběhu celého života.

Prevalence negativních symptomů u schizofrenie


Odhady prevalence negativních symptomů se mohou lišit v závislosti na kritériích, která se používají k definování této populace. Například u velkého vzorku pacientů z klinických studií se schizofrenií zjistili Rabinowitz a kol., že různá kritéria pro výrazné negativní symptomy splňovalo 8,1 % až 62,3 % pacientů. Podobně, kritéria pro převažující negativní symptomy splňovalo 10,2 % až 50,2 % pacientů.3
 
Bez ohledu na použitá kritéria je přítomnost negativních symptomů u pacientů se schizofrenií velmi častá. Velká průřezová retrospektivní studie zjistila, že 52 % pacientů mělo jeden nebo více negativních příznaků, přičemž nejčastějšími pozorovanými negativními příznaky byly sociální a emoční stažení.9,10 Samostatná studie, která hodnotila pacienty v rutinní klinické praxi, došla k podobným výsledkům, přičemž 61 % stabilizovaných ambulantních pacientů se schizofrenií mělo přinejmenším 1 negativní symptom střední nebo vyšší závažnosti, a to nejčastěji sociální stažení (48 %), emoční stažení (42 %) a chudé vztahy (39 %), přičemž všech 5 negativních symptomů mělo 19 % pacientů.12 Kromě toho mělo přibližně 13 % pacientů hodnocených v této studii negativní příznaky, které byly klasifikovány jako primární.
 
Při omezení populace na pacienty s primárními negativními příznaky, které byly perzistentní nebo přetrvávající (tj. syndrom deficitu) se odhady prevalence pohybují od 25–30 % pacientů v klinických vzorcích po 14–17 % pacientů v populačních vzorcích.13 Podle souhrnných epidemiologických údajů lze odhadnout výskyt primárních přetrvávajících negativních symptomů na 15 až 20 %.11
 
I když neexistuje konsensus ohledně prevalence těchto symptomů, je zřejmé, že negativní symptomy mají vysokou prevalenci a představují významnou zátěž, z čehož vyplývá, že všechny klinicky relevantní negativní symptomy by měly být odpovídajícím způsobem léčeny, aby se zlepšily výsledky dosahované u pacientů.


Projevy negativních symptomů v celém průběhu nemoci5

Negativní symptomy v celém průběhu nemociNegativní symptomy v celém průběhu nemoci


Negativní symptomy byly popsány jako nejčastější první příznak schizofrenie.14 Často se projevují již během prodromálního období, které předchází první epizodě psychózy a může trvat několik dnů až let.15 Jak bylo publikováno, 73 % pacientů má negativní symptomy ještě před rozvojem pozitivních symptomů a 20 % pacientů je zažívá ještě týdny po pozitivních symptomech.4 Negativní symptomy se však mohou objevit také během psychotické fáze nemoci, takže pokud jsou pozitivní příznaky doprovázeny sníženým vyjadřováním emocí, sociálním stažením a zhoršením funkceschopnosti,16 je třeba věnovat zvláštní pozornost negativním symptomům. Postupem času se pozitivní symptomy zmírňují díky léčbě nebo přirozenému průběhu nemoci a znovu se objevují výraznější negativní symptomy. Proto jsou negativní symptomy nejčastější v prodromální fázi schizofrenie.11

Negativní symptomy v celém průběhu nemociNegativní symptomy v celém průběhu nemoci

Literatura: Upraveno podle World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. Online version; 2016. https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20-F29 Shepherd M, Watt D, Falloon I, Smeeton N. The natural history of schizofrenie: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychological Medicine. Monograph Supplement. 1989;15:1-4617.


Přestože má schizofrenie typický průběh a typické projevy, nejde v žádném případě homogenní onemocnění a ne všichni pacienti zažijí všechna stádia nemoci. Ve snaze klasifikovat pacienty podle průběhu jejich nemoci byly vytvořeny 4 široké podskupiny vycházející z 5letého sledování kohorty pacientů se schizofrenií. Jak se ukázalo, někteří pacienti zažijí pouze jednu epizodu, po které dojde k remisi, zatímco u jiných dochází k častým epizodám a zvyšuje se závažnost onemocnění bez zmírnění symptomů.17 U pacientů ve skupinách 3 a 4 byly během období sledování zaznamenány přetrvávající floridní příznaky s jednou nebo více exacerbacemi. Po 5 letech byly sluchové halucinace, pocity odebírání, vkládání a přerušování myšlenek, vysílání myšlenek, somatické halucinace, bludy a pocity nebo jednání řízené vnějšími činiteli (tj. symptomy první kategorie) přítomny u 75 % pacientů ve skupině 3 a u 94 % pacientů ve skupině 4. V nejzávažnější skupině docházelo po každé exacerbaci k postupnému zvyšování reziduální psychopatologie až bylo dosaženo stabilní úrovně závažného poškození. Lékaři by si měli být vědomi toho, že negativní symptomy se mohou vyskytnout kdykoliv v průběhu schizofrenie. Alespoň 1 negativní symptom byl zaznamenán až u 90 % pacientů s první psychotickou epizodou a u 35–70 % pacientů klinicky významné symptomy přetrvávaly i po zahájení léčby.4,18,19

Literatura

 1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizofrenie-booklet/index.shtml.
 2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizofrenie.
 3. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 4. an der Heiden, W., Leber, A. & Häfner, H. Negative symptoms and their association with depressive symptoms in the long-term course of schizofrenie. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 266, 387–396 (2016).
 5. Lieberman, J. A. Is schizofrenie a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
 6. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 7. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizofrenie. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 8. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizofrenie: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 9. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Impact of negative symptoms on healthcare resource utilization and associated costs in adult outpatients with schizofrenie: A population-based study. BMC Psychiatry 14, 225 (2014).
 10. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Prevalence of metabolic syndrome according to the presence of negative symptoms in patients with schizofrenie. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 11, 51–57 (2014).
 11. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 12. Bobes, J., Arango, C., Garcia-Garcia, M. & Rejas, J. Prevalence of negative symptoms in outpatients with schizofrenie spectrum disorders treated with antipsychotics in routine clinical practice: Findings from the CLAMORS study. J. Clin. Psychiatry 71, 280–286 (2010).
 13. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 14. an der Heiden, W. & Häfner, H. The epidemiology of onset and course of schizofrenie. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 250, 292–303 (2000).
 15. Larson, M. K., Walker, E. F. & Compton, M. T. Early signs, diagnosis and therapeutics of the prodromal phase of schizofrenie and related psychotic disorders. Expert Rev. Neurother. 10, 1347–1359 (2010).
 16. Lyne, J. et al. Negative symptoms of psychosis: A life course approach and implications for prevention and treatment. Early Interv. Psychiatry 12, 561–571 (2018).
 17. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizofrenie: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. 15, 1–46 (1989).
 18. Mäkinen, J., Miettunen, J., Isohanni, M. & Koponen, H. Negative symptoms in schizofrenie – A review. Nord. J. Psychiatry 62, 334–341 (2008).
 19. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).

Lancet Psychiatry

Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions.
Galderisi S, Mucci A, Buchanan RW, Arango C.
Lancet Psychiatry 2018 Aug; 5(8):664-677.
„Negativní symptomy se vyskytují u více než 50 % lidí se schizofrenií, mají velký dopad na jejich fungování v praktickém životě a znamenají výraznou zátěž pro ně samotné, pro jejich rodiny i pro systém zdravotní péče.“

Negativní symptomy – eidemiologie

Hodnoty prevalence a incidence negativních symptomů jsou ovlivněny použitím různých diagnostických kritérií.

Stáhnout

References title

  Login to Unlock

  NEGATIVNÍ SYMPTOMY: Z JINÉ PŘÍČINYNEGATIVNÍ SYMPTOMY: Z JINÉ PŘÍČINY

  Odlišit primární a sekundární negativní symptomy může být nejdůležitějším aspektem jejich diagnostiky z důvodu jejich rozdílných klinických důsledků. Primární nOdlišit primární a sekundární negativní symptomy může být nejdůležitějším aspektem jejich diagnostiky z důvodu jejich rozdílných klinických důsledků. Primární n

  více…
  Login to Unlock

  REAGILA KOMPENZUJE NEGATIVNÍ SYMPTO…NÁŠ PŘÍPRAVEK U NEGATIVNÍCH SYMPTOM…

  Negativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologiNegativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologie schizofrenie, nebo jako sekundární symptomy

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).