Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Dávkování přípravku REAGILA

 • Všechny schválené dávky přípravku REAGILA v léčbě schizofrenie jsou účinné.1
 • V krátkodobých studiích byly statisticky významné účinky pozorovány po 1 týdnu léčby přípravkem REAGILA 3-6 mg a po 2 týdnech léčby přípravkem REAGILA v dávce 1,5 mg.2-4
 • Významný účinek na negativní symptomy byl pozorován po 10-14 týdnech léčby při podávání dávky 4,5 mg přípravku REAGILA. Zmírnění negativních symptomů trvá déle než zmírnění pozitivních symptomů.5
 • V případě potřeby lze v akutní fázi podávat spolu s přípravkem REAGILA záchrannou medikaci (např. benzodiazepiny a hypnotika).2-4
 • Udržovací dávka přípravku REAGILA je dávka, kterou pacient užívá v době stabilizace a dosažení dobré účinnosti.6

V této části

Schválené dávky přípravku REAGILA u schizofrenie

Na základě účinnosti a snášenlivosti v klinických studiích je schváleným dávkovacím rozmezím přípravku REAGILA v léčbě schizofrenie u dospělých pacientů 1,5–6 mg/den.1 REAGILA se dodává ve formě kapslí ve 4 různých dávkovacích silách (1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg a 6 mg) a všechny dávky jsou účinné v léčbě schizofrenie. Doporučená iniciální dávka přípravku REAGILA je 1,5 mg. Poté lze dávku pomalu zvyšovat postupně po 1,5 mg na maximální dávku 6 mg/den. REAGILA se podává jednou denně, ráno nebo večer a lze ji užít s jídlem nebo bez jídla.1


Jsou u přípravku REAGILA cílové dávky?

Přípravek REAGILA je pro léčbu schizofrenie u dospělých pacientů dostupný v USA od roku 2015 a v EU od roku 2017. Zde uvedené strategie dávkování odpovídají údajům z informací k předepisování platných v EU a v USA a vycházejí ze zkušeností z klinických studií a z terénu a mají sloužit jako pomůcka pro lékaře.


1.5 mg/den

Iniciální dávkou přípravku REAGILA je 1,5 mg/den. Jde o nejnižší účinnou dávku, která je spojena s nejnižším výskytem nežádoucích příhod.4


3 mg/den

3 mg je průměrná dávka přípravku REAGILA v léčbě schizofrenie (Definovaná denní dávka dle Světové zdravotnické organizace), a účinná dávka, která bude pravděpodobně přínosná pro většinu pacientů.2-4


4.5 mg/den

Dávka 4,5 mg byla použita jako cílová dávka ve studii hodnotící negativní symptomy. Tato dávka byla přínosem pro pacienty s přetrvávajícími negativními symptomy schizofrenie z hlediska kompenzace symptomů a fungování. Proto, i když mohou být v léčbě negativních symptomů účinné i nižší dávky, rozhodnutí o nedostatečné terapeutické odpovědi lze učinit až poté, co je dávka zvýšena na 4,5 mg/den. I poté může viditelné zlepšení nastat až po 10–14 týdnech.5 Kromě toho se dávka 4,5 mg ukázala jako účinná dávka v léčbě schizofrenie obecně.4


6 mg/den

Nejvyšší schválenou dávkou přípravku REAGILA je 6 mg/den.1 V klinických studiích se účinnost zvyšovala s dávkou a dávka 6 mg/den byla nejúčinnější.2-4


Udržovací dávka

Dávka, při které dojde ke stabilizaci pacienta a je dosaženo dobré účinnosti, je považována za udržovací dávku přípravku REAGILA pro daného pacienta.6 Jako udržovací má být podávána nejnižší účinná dávka podle klinického úsudku lékaře.1


Obecná doporučení pro dávkování přípravku REAGILA

V krátkodobých studiích byly statisticky významné účinky pozorovány po 1 týdnu léčby přípravkem REAGILA 3 mg/den, 4,5 mg/den a 6 mg/den a po 2 týdnech léčby přípravkem REAGILA v dávce 1,5 mg.2-4 Významný účinek přípravku REAGILA na negativní symptomy byl pozorován po 10-14 týdnech léčby při podávání dávky 4,5 mg/den, protože zmírnění negativních symptomů trvá déle než zmírnění pozitivních symptomů.5

Aby mohli pacienti vykázat léčebnou odpověď na přípravek REAGILA, musí lékař počkat 1 týden při dávce 3-6 mg/den, 2 týdny při dávce 1,5 mg/den. Pro dosažení ustáleného stavu léku je třeba počkat 4 týdny.2,5,6 Vzhledem k dlouhému poločasu přípravku REAGILA a jeho aktivních metabolitů se změny dávkování neodrazí plně v plazmě po dobu několika týdnů.1 Nežádoucí reakce a léčebnou odpověď je třeba u pacientů monitorovat několik týdnů po nasazení přípravku REAGILA a také po změně jeho dávky.1 Lékaři by měli také vědět, že v akutní fázi léčby lze k léčbě vedlejších účinků použít záchrannou medikaci (tj. benzodiazepiny, hypnotika).2-4


Rychlá2-4,6 nebo pomalá5 titrace?

Pro akutněji nemocné pacienty a pro pacienty užívající vysoké dávky předchozích antipsychotik může být platným režimem dávkování zvyšování o 1,5 mg, dokud není dosaženo cílové dávky.

Rychlá titrace přípraku ReagilaRychlá titrace přípraku Reagila

U stabilizovaných pacientů může být vhodným dávkovacím režimem zvýšení dávky přípravku REAGILA o 1,5mg/den za týden.5 Vzhledem k dlouhému poločasu přípravku REAGILA a jeho aktivních metabolitů, se změny dávkování neodrazí plně v plazmě po dobu několika týdnů.1

Ve studii s hodnocením negativních symptomů léčba zahrnovala 2týdenní fázi vzestupné titrace přípravku REAGILA, přičemž antipsychotikum podávané během úvodní fáze bylo během této fáze sestupně titrováno a vysazeno 14. den. Pokud bylo potřeba snížit závažnost symptomů z vysazení nebo odvrátit hrozící zhoršení, mohl zkoušející prodloužit sestupnou titraci maximálně na 4 týdny.5

Pomalá titrace přípravku ReagilaPomalá titrace přípravku Reagila

Literatura

 1. Reagila SmPC.
 2. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 3. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 4. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 5. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 6. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizofrenie: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
Login to Unlock

INICIÁLNÍ DÁVKA PŘÍPRAVKU REAGILAINICIÁLNÍ DÁVKA NAŠEHO PŘÍPRAVKU

Přípravek REAGILA je indikován u dospělých pacientů k léčbě schizofrenie. Indikace zahrnuje všechny typy symptomů Zjistěte více o zahajovacích dávkách od první epizody do relapsu

více…
Login to Unlock

SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA PŘÍPRAV…SCHÉMATA PŘEVEDENÍ LÉČBY NA KARIPRA…

(COD: 300020/R16. Předložen AIFA 16/04/2020) Konečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, leKonečným cílem léčby schizofrenie je zotavení, které představuje remisi symptomů, odpovídající péči o sebe sama, lepší společenské i pracovní/studijní fungování

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).