Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

REAGILA jako dlouhodobá léčba schizofrenie

 • Kariprazin je účinná dlouhodobá léčba1
 • Kariprazin u pacientů se schizofrenií předchází relapsům a udržuje remisi při dlouhodobé léčbě1,2
 • Vzhledem k dlouhému poločasu může být účinnost kariprazinu zachována, i když pacient náhodně vynechá dávky3

V této části

Po akutní kompenzaci symptomů…

Atypická antipsychotika musejí být u pacientů se schizofrenií účinná v celém průběhu nemoci. Když u pacienta dojde během relapsu k akutní exacerbaci psychotických symptomů, hrozí riziko škodlivých účinků, které mohou narušit integritu mozku a zhoršit dlouhodobé výsledky.4-6 Pokračující profylaktická antipsychotická léčba snižuje u pacientů se schizofrenií riziko relapsu přibližně o 70 %,7 což ukazuje, proč je noncompliance s léčbou považována za nejdůležitější faktor související s relapsem.8 Vynechání medikace i jen na 1 až 10 dní je spojeno se zvýšeným rizikem hospitalizace,9 což ukazuje, že k exacerbaci a relapsu může bez působení antipsychotik dojít rychle.


Dlouhodobá účinnost kariprazinu (ClinicalTrials.gov Identifikátor: NCT01412060; EUDRA CT Number: 2011-002048-29)1

Dlouhodobá léčba kariprazinem byla hodnocena v jedné klinické studii prevence relapsů u pacientů se schizofrenií. V této mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii fáze 3 s paralelními skupinami a flexibilní a fixní dávkou byli pacienti s akutními příznaky schizofrenie stabilizováni 20 týdnů při léčbě kariprazinem 3-9 mg/den za otevřených podmínek (i když je nakonec schválená dávka 1,5-6 mg/den). Vhodní pacienti byli randomizováni (1:1) k podávání placeba (n=99) nebo kariprazinu (n=101) za dvojitě zaslepených podmínek, kdy dostávali stejnou dávku kariprazinu jako během fáze stabilizace. Dvojitě zaslepená fáze trvala až 72 týdnů a skončila pro všechny pacienty s aktivní účastí, když poslední randomizovaný pacient dokončil 26 týdnů léčby, nebo při předčasném ukončení (včetně relapsu).1

Literatura: Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizofrenie: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016)1 (Graphic elaboration from text data)


Primárním sledovaným parametrem byl čas do prvního relapsu během dvojitě zaslepené léčby. Relaps byl definován jako splnění jakéhokoliv z následujících klinických kritérií nebo kritérií hodnotících škál1:

Kritéria dle hodnotící škályKlinická kritéria relapsu
Zvýšení celkového skóre PANSS o ≥30 % u pacientů se skóre ≥50 při randomizaci, nebo zvýšení o ≥10 bodů u pacientů se skóre <50 při randomizaciPsychiatrická hospitalizace z důvodu zhoršení schizofrenie
Skóre >4 u jakékoliv položky PANSS hodnocené při randomizaci: bludy, koncepční dezorganizace, halucinatorní chování, podezřívavost/pronásledování, hostilita, nespolupráce, špatná kontrola impulsůSvévolné sebepoškozování nebo agresivní/násilnické chování
Zvýšení skóre CGI-S o ≥2 body od randomizaceKlinicky významné myšlenky na sebevraždu/zabití

CGI-S = škála Clinical Global Impressions-Improvement, PANSS= Škála pozitivních a negativních symptomů (Positive and Negative Syndrome Scale).


Čas do relapsu byl významně delší u kariprazinu než u placeba

Během dvojitě zaslepené léčby byl čas do relapsu významně delší u kariprazinu než u placeba (HR = 0,45 [95% interval spolehlivosti 0,28–0,73], p=0,001).10 Kritéria relapsu splnilo pouze 24,8 % pacientů léčených kariprazinem v porovnání se 47,5 % pacientů s placebem, z čehož vychází počet pacientů, které je nutné léčit „number needed to treat“, 5.1,10 Léčba kariprazinem v dávkách v rámci tohoto rozmezí (tj. 3–6 mg/den) byla také spojena s významným prodloužením doby do relapsu v porovnání s odpovídající skupinou s placebem (tj. účastníci, kteří byli stabilizovaní na kariprazinu 3–6 mg/den během otevřené fáze, p=0,026, HR [95% CI]=0,49 [0,25–0,93]).3,10


Kaplan-Meierova křivka kumulativního výskytu relapsů během fáze dvojitě zaslepené léčby

Kaplan-Meierova křivka kumulativního výskytu relapsů během fáze dvojitě zaslepené léčbyKaplan-Meierova křivka kumulativního výskytu relapsů během fáze dvojitě zaslepené léčby

Literatura: Adapted from Correll, C. U., Jain, R. & Meyers, J. E. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizofrenie: indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis Treat 15, 2537–2550 (2019)3.


Udržení remise bylo významně delší u kariprazinu než u placeba

Dlouhodobým cílem léčby schizofrenie je dlouhodobá remise jako prevence relapsu. Přetrvávající remise je u pacientů se schizofrenií zásadní koncepcí léčebné odpovědi, která zdůrazňuje stabilitu symptomů během dlouhého období. Pracovní skupina remise u schizofrenie (Remission in Schizophrenia Working Group, RSWG) vytvořila operační kritéria remise tvořená symptomatickou a časovou složkou. Symptomatická složka vyžaduje, aby měli pacienti skóre odpovídající mírné nebo nižší závažnosti (≤3) na 8 jednotlivých položkách PANSS, a časová složka vyžaduje, aby byla symptomatická kritéria splněna nejméně po dobu 6 měsíců. Důležité je, že tato definice remise používá absolutní práh závažnosti symptomů, nikoliv míru zlepšení oproti vstupnímu skóre.2

Symptomatická remise byla pro analýzy definovaná jako skóre ≤ 3 (mírné) na následujících 8 položkách PANSS: manýrismus a pozérství (G5), neobvyklý obsah myšlenek (G9), otupený afekt (N1), sociální stažení (N4), nedostatek spontaneity (N6), bludy (P1), koncepční dezorganizace (P2), a halucinatorní chování (P3). Přetrvávající remise znamená splnění kritérií remise při současné a všech předchozích návštěvách ve dvojitě zaslepené fázi nebo po dobu ≥ 6 po sobě následujících měsíců. Ztráta remise byla definována u pacientů, kteří již nesplňovali kritéria remise, nebo kteří vysadili léčbu z důvodu relapsu.2

Během dvojitě zaslepené léčby byl čas do ztráty přetrvávající remise významně delší (p = 0,0020) u kariprazinu než u placeba (poměr rizik = 0,51). Až do závěrečné návštěvy přetrvávala remise u 60,5 % pacientů léčených kariprazinem a u 34,9 % pacientů s placebem (poměr šancí [OR] = 2,85, p = 0,0012, počet, který je nutné léčit [NNT] = 4).10 Kritéria symptomatické remise splňovalo při všech návštěvách ≥6 po sobě následujících měsíců těsně před nebo při závěrečné návštěvě ve dvojitě zaslepené fázi téměř dvakrát tolik pacientů léčených kariprazinem (39,6 %) než placebem (21,2 %) (OR = 2,44, p = 0,0057, NNT = 6).10 Přetrvávající remise trvající jakoukoliv dobu ≥6 po sobě následujících měsíců byla zachována u většího počtu pacientů léčených kariprazinem (41,6 %) než placebem (27,3 %) (OR = 1,90, p = 0,0379, NNT = 7).2,10

Odhadované procento pacientů v remisiOdhadované procento pacientů v remisi

Literatura: Adapted from Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizofrenie: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019)2.

Procento pacientů, kteří splňují kritéria remiseProcento pacientů, kteří splňují kritéria remise

Literatura: Adapted from Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizofrenie: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019)2.


A co dlouhý poločas?

Kariprazin a jeho aktivní metabolity mají poločas 1 až 3 týdny, tedy výrazně delší než jakékoliv jiné perorální antipsychotikum (7-91 hodin).3,10 Z pacientů, kteří byli po léčbě kariprazinem za otevřených podmínek převedeni na placebo, došlo k relapsu během prvních 4 týdnu dvojitě zaslepené léčby ve studii prevence relapsů pouze v 5 % v porovnání s 8–34 % pacientů ve studií prevence relapsů s jinými perorálními antipsychotiky.10 Navíc se Kaplan-Meierovy křivky u léku a placeba oddělily v případě kariprazinu za 6–7 týdnů po randomizaci, zatímco k oddálení křivek u ostatních antipsychoitik došlo dříve (za 1-4 týdny).10 To platilo také v doporučeném dávkovacím rozmezí 3–6 mg/den: čas do oddálení křivek léku a placeba nastal u těchto pacientů dokonce ještě později (za 8,3 týdne).3

Společně tyto výsledky naznačují, že reziduální terapeutický účinek přetrvává i po vysazení kariprazinu.10 To je klinicky relevantní, protože kariprazin si zachovává terapeutickou hladinu a nadále vykazuje svoji účinnost, i když pacienti intermitentně vynechají několik dávek svého léku.3,10

Literatura

 1. Durgam, S. et al. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizofrenie: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 176, 264–271 (2016).
 2. Correll, C. U. et al. Long-term remission with cariprazine treatment in patients with schizofrenie: A post hoc analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled, relapse prevention trial. J. Clin. Psychiatry 80, 18m12495 (2019).
 3. Correll, C. U. et al. Relationship between the timing of relapse and plasma drug levels following discontinuation of cariprazine treatment in patients with schizofrenie: Indirect comparison with other second-generation antipsychotics after treatment discontinuation. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 2537–2550 (2019).
 4. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizofrenie: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. Monograph, 1–46 (1989).
 5. Cahn, W. et al. Psychosis and brain volume changes during the first five years of schizofrenie. Eur. Neuropsychopharmacol. 19, 147–151 (2009).
 6. Andreasen, N. C., Liu, D., Ziebell, S., Vora, A. & Ho, B. C. Relapse duration, treatment intensity, and brain tissue loss in schizofrenie: A prospective longitudinal MRI study. Am. J. Psychiatry 170, 609-615- (2013).
 7. Lindenmayer, J. P. et al. Medication nonadherence and treatment outcome in patients with schizofrenie or schizoaffective disorder with suboptimal prior response. J. Clin. Psychiatry 70, 990–996 (2009).
 8. Ayuso-Gutiérrez, J. L. & Del Río Vega, J. M. Factors influencing relapse in the long-term course of schizofrenie. Schizophr. Res. 28, 199–206 (1997).
 9. Weiden, P. J., Kozma, C., Grogg, A. & Locklear, J. Partial compliance and risk of rehospitalization among California medicaid patients with schizofrenie. Psychiatr. Serv. 55, 886–891 (2004).
 10. Reagila SmPC.

CNS Spectrums

Mechanism of action of cariprazine
Stahl SM
CNS Spectr 2016; 21: 123–127
„…po vysazení kariprazinu trvá několik týdnů než dojde k vymytí aktivního léčiva. To by mohlo být potenciální výhodou u schizofrenie, stavu, o němž je známo, že je charakterizován špatnou compliance. Jde o to, že vynechání dávky sem a tam nebude mít potenciálně tak devastující dopad na relaps jako u látek s krátkým poločasem, ale je to třeba ještě doložit v klinických studiích.“
Login to Unlock

JAK REAGILA PŮSOBÍ?JAK NÁŠ PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ?

Kariprazin má vysokou afinitu k dopaminovým D3 a D2 receptorům a také k serotoninovým 5 HT2B a 5 HT1A receptorům, střední afinitu k 5 HT2A, histaminovým H1 a siZjistěte více o mechanismu účinku

více…
Login to Unlock

REAGILA U AKUTNÍ SCHIZOFRENIENÁŠ PŘÍPRAVEK U AKUTNÍ SCHIZOFRENIE

Když je stanovena diagnóza schizofrenie, musí lékaři, pacienti a rodinní příslušnící provést důležité rozhodnutí o terapii. I když by člověk intuitivně řekl, žeKdyž je stanovena diagnóza schizofrenie, musí lékaři, pacienti a rodinní příslušnící provést důležité rozhodnutí o terapii. I když by člověk intuitivně řekl, že

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).