Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Léčba negativních symptomů schizofrenie

 • Negativní symptomy schizofrenie je potřeba léčit, protože ovlivňují schopnost pacienta zvládnout každodenní činnosti a ovlivňují kvalitu jeho života.
 • Negativní symptomy popisuje FDA a EMA jako charakteristiky schizofrenie, které nejsou dostupnou antipsychotickou léčbou adekvátně léčeny.
 • Novější schválená léčba nebo přípravky ve vývoji jsou možná účinnější než ostatní antipsychotika druhé generace a mohou lépe pokrývat nesplněnou potřebu, jakou jsou negativní symptomy schizofrenie.

V této části

Proč bychom měli léčit negativní symptomy?

Pochopení vztahu mezi symptomem ze specifické domény schizofrenie a klinickým výsledkem je důležité, protože intervence, které jsou zaměřené pouze na psychotické příznaky často nedokážou zlepšit fungování a kvalitu života. Závažnost negativních symptomů, která ovlivňuje schopnost pacienta žít nezávisle na druhých, vykonávat každodenní činnosti, být společensky aktivní, mít osobní vztahy a pracovat a studovat, vždy souvisela s horšími funkčními výsledky u schizofrenie.1–4 Ačkoli se očekávalo, že zavedení antipsychotik druhé generace povede k průlomu v léčbě negativních symptomů, přibývají důkazy, které ukazují, že jsou primárně účinné proti pozitivním symptomům schizofrenie a mají pouze malý vliv na negativní symptomy.1

Léčba všech negativních symptomů je zcela zásadní. Je třeba odlišit primární a sekundární negativní symptomy, pokud je to možné, protože sekundární negativní symptomy často reagují na léčbu příčiny, která je vyvolala (např. deprese, pozitivní symptomy, extrapyramidové symptomy), zatímco primární negativní symptomy mohou vyžadovat různé možnosti léčby z důvodu svého odlišného patofyziologického mechanismu.5, 6


Cíl pro vývoj léků

Vzhledem k vysoké prevalenci, perzistenci, vztahu k funkčnímu zhoršení a současným problémům s léčbou jsou negativní symptomy klíčovou oblastí zájmu současného a budoucího vývoje léků.7 Regulační úřady v Evropě i ve Spojených státech (Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA] a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv [FDA]) podporují negativní příznaky jako legitimní cíl pro vývoj léků.8,9 Mezinárodní úřady jsou jednotné v tom, že tvrzení o účinnosti na negativní symptomy lze uplatnit pouze na základě provedení speciálně navržených studií. Jako sekundární výsledný parametr je třeba prokázat také funkční zlepšení.8,10,11

Doporučení pro klinické studie s hodnocením negativních symptomů8,9,11
Trvání studie• EMA: nejméně 6 měsíců
• FDA: nejméně 3 měsíce, optimálně alespoň 6 měsíců
Stav schizofrenie• Stabilní
• Bez exacerbací po dobu 6 měsíců
Negativní symptomy• Stabilní a perzistentní
• Trvající minimálně 6 měsíců
• EMA: vyžaduje převažující negativní symptomy (tj. vysoký stupeň negativních symptomů a žádné nebo malé pozitivní symptomy
• FDA: vyžaduje převažující negativní symptomy (tj. vysoký stupeň negativních symptomů)
Symptomy v ostatních doménách• Stabilní a nepřevažující (např. psychotické symptomy, příznaky deprese a extrapyramidové příznaky)
Design studie• Ve studiích s monoterapií museli jak komparátor, tak hodnocený přípravek již dříve prokázat účinnost v léčbě pozitivních symptomů
• Pacienti jsou randomizováni k podávání zkoušeného antipsychotika nebo kontrolního přípravku
Výsledky• Zmírnění negativního symptomu je prokázáno jako rozdíl oproti vstupu do studie pomocí validované škály
• Je doporučeno prokázat funkční zlepšení, např. zlepšení funkční kapacity jako hlavní sekundární sledovaný parametr
• Podíl pacientů s odpovědí na léčbu
• Hodnocení potenciálně zavádějící symptomů (např. příznaků deprese, extrapyramidových příznaků, pozitivních symptomů, vedlejších účinků medikace) k vyloučení pseudospecifického zlepšení

Klinické studie věnované negativním symptomům

Přestože klinické studie u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie zaznamenaly zmírnění negativních příznaků při antipsychotické léčbě oproti placebu, ke zlepšení obvykle došlo v raných stádiích léčby spolu se zlepšením psychotických příznaků. Toto mírnění negativních příznaků je proto obtížně interpretovatelné, protože k němu mohlo dojít sekundárně v důsledku zmírnění pozitivních, depresivních nebo extrapyramidových symptomů.14 Novější schválená léčba schizofrenie může být účinnější než ostatní antipsychotika druhé generace z hlediska pokrytí potřeby řešení primárních negativních příznaků schizofrenie.

Nedávný systematický přehled a párová metaanalýza hodnotily účinky 34 antipsychotik u pacientů s negativními příznaky.13 Všechny studie měly negativní symptomy v zařazovacích/vylučovacích kritériích a primárním sledovaným parametrem byla průměrná změna negativních symptomů schizofrenie oproti výchozímu stavu měřená pomocí validované hodnotící škály negativních symptomů.

Do analýz bylo zařazeno 21 randomizovaných kontrolovaných studií (n = 3451) a bylo zaznamenáno jen několik příznivých výsledků. U pacientů s nápadnými negativními příznaky byly olanzapin a quetiapin v jednotlivých studiích lepší než risperidon, zavádějícím faktorem ale bylo současné zlepšení pozitivních symptomů a nebyla zohledněna deprese.

U pacientů s převažujícími negativními symptomy byl amisulprid ve 4 studiích (n = 590) lepší než placebo, v jedné malé studii (n = 35) byl olanzapin lepší než haloperidol a v jedné studii s dobrým designem byl cariprazin lepší než risperidon (n = 456). Je třeba poznamenat, že amisulprid, který je schválený k léčbě negativních symptomů v několika evropských zemích, také významně více ovlivnil příznaky deprese než placebo, a proto lze jen těžko určit, zda byl účinek léčby dán zmírněním primárních negativních symptomů nebo pouze změnou symptomů z jiné domény (pseudospecifické zlepšení). Studie s cariprazinem zahrnovala run-in fázi, která potvrdila, že negativní symptomy byly stabilní a příznaky deprese a pozitivní symptomy byly minimální. Výsledky prokázaly větší zmírnění negativních symptomů u cariprazinu v porovnání s risperidonem a absenci vlivu na příznaky deprese nebo pozitivní symptomy a žádný rozdíl mezi oběma léky ve výskytu extrapyramidových vedlejších účinků.

Autoři celkově dospěli k závěru, že studie věnované nápadným negativním symptomům byly pravděpodobně zkresleny zmírněním sekundárních negativních symptomů a že studie zaměřené na převažující negativní symptomy lépe zhodnotí účinnosti na primární negativní symptomy.13


Body k zapamatování k léčbě negativních symptomů

Významný rozdíl ve zmírnění negativních symptomů ve prospěch cariprazinu oproti risperidonu u stabilizovaných pacientů s převládajícími negativními symptomy spolu se stejným účinkem na depresivní a pozitivní symptomy a bez rozdílu v extrapyramidových vedlejších účincích naznačuje, že zmírnění negativních symptomů bylo skutečným účinkem léčby cariprazinem, a nikoli sekundárním výsledkem daným zlepšením dalších domén symptomů.23 Naproti tomu u amisulpridu došlo k paralelnímu zmírnění deprese. Proto nedávná publikace Cerveriho a kol. navrhuje pro klinický algoritmus léčby negativních symptomů cariprazin jako léčbu první linie a amisulprid jako alternativu v případech selhání cariprazinu.14,23


Léčba negativních symptomů mimo farmakoterapii

Vzhledem k silnému dopadu negativních příznaků na fungování, jak z průřezového, tak longitudinálního hlediska,14 je důležité, aby lékaři znali možnosti psychosociálních intervencí, které je třeba použít ve spojení s antipsychotiky v rámci komplexního léčebného plánu. Měly by být vždy navrženy obecné intervence zaměřené na zdravý životní styl, jako je cvičení, spánek, strava, odvykání kouření, přiměřená konzumace alkoholu a účast na společenských akcích. Hlavní psychosociální přístupy k léčbě jsou zahrnují trénování dovedností (např. trénink sociálních dovedností), psychologické postupy (např. kognitivně behaviorální terapie) a rodinné intervence (např. edukace, řešení krizí).15

V léčbě negativních symptomů schizofrenie prokázala nejednoznačnou účinnost také opakovaná transkraniální magnetická stimulace (rTMS), neinvazivní nástroj pro stimulaci mozku s dobrou snášenlivostí a bezpečností. Zatímco dřívější metaanalýzy podporovaly účinnost rTMS u negativních příznaků,16–20 dosud největší studie nezjistila přínos skutečné oproti simulované rTMS.21 I přes tyto rozporuplné výsledky bude zřejmě výzkum rTMS a novějších metod stimulace mozku (např. transkraniální stimulace stejnosměrným proudem, hluboká rTMS) pokračovat vzhledem k potřebě účinných možností léčby negativních symptomů.22

Literatura

 1. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).
 2. Alonso, J. et al. Health-related quality of life (HRQL) and continuous antipsychotic treatment: 3-year results from the schizofrenie health outcomes (SOHO) study. Value Heal. 12, 536–543 (2009).
 3. Harvey, P. D. et al. Functional impairment in people with schizofrenie: Focus on employability and eligibility for disability compensation. Schizophr. Res. 140, 1–8 (2012).
 4. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 5. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 6. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 7. Möller, H. J. & Czobor, P. Pharmacological treatment of negative symptoms in schizofrenie. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 265, 567–578 (2015).
 8. Laughren, T. & Levin, R. Food and Drug Administration perspective on negative symptoms in schizofrenie as a target for a drug treatment claim. Schizophr. Bull. 32, 220–222 (2005).
 9. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).
 10. Marder, S. R., Daniel, D. G., Alphs, L., Awad, A. G. & Keefe, R. S. E. Methodological issues in negative symptom trials. Schizophr. Bull. 37, 250–254 (2011).
 11. Marder, S. R. et al. Issues and perspectives in designing clinical trials for negative symptoms in schizofrenie. Schizophr. Res. 150, 328–333 (2013).
 12. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizofrenie: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 13. Krause, M. et al. Antipsychotic drugs for patients with schizofrenie and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 268, 625–639 (2018).
 14. Cerveri, G., Gesi, C. & Mencacci, C. Pharmacological treatment of negative symptoms in schizofrenie: update and proposal of a clinical algorithm. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 15, 1525–1535 (2019).
 15. Mueser, K. T., Deavers, F., Penn, D. L. & Casssisi, J. E. Psychosocial treatments for schizofrenie. Annu. Rev. Clin. Psychol. 9, 465–497 (2013).
 16. Aleman, A. et al. Treatment of negative symptoms: Where do we stand, and where do we go? Schizophr. Res. 186, 55–62 (2016).
 17. Shi, C., Yu, X., Cheung, E. F. C., Shum, D. H. K. & Chan, R. C. K. Revisiting the therapeutic effect of rTMS on negative symptoms in schizofrenie: A meta-analysis. Psychiatry Res. 215, 505–513 (2014).
 18. Dlabač-de Lange, J. J., Knegtering, R. & Aleman, A. Repetitive transcranial magnetic stimulation for negative symptoms of schizofrenie: Review and meta-analysis. J. Clin. Psychiatry 71, 411–418 (2010).
 19. Freitas, C., Fregni, F. & Pascual-Leone, A. Meta-analysis of the effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on negative and positive symptoms in schizofrenie. Schizophr. Res. 108, 11–24 (2009).
 20. Prikryl, R. & Kucerova, H. P. Can repetitive transcranial magnetic stimulation be considered effective treatment option for negative symptoms of schizofrenie? J. ECT 29, 67–74 (2013).
 21. Wobrock, T. et al. Left prefrontal high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of schizofrenie with predominant negative symptoms: A sham-controlled, randomized multicenter trial. Biol. Psychiatry 77, 979–988 (2015).
 22. Remington, G. et al. Treating Negative Symptoms in Schizophrenia: an Update. Curr. Treat. Options Psychiatry 3, 133–150 (2016).
 23. Reagila SmPC

Neuropsychiatric Disease and Treatment

Pharmacological treatment of negative symptoms in schizofrenie: update and proposal of a clinical algorithm.
Cerveri G1, Gesi C2, Mencacci C2.
Neuropsychiatr Dis Treat. 2019 Jun 5; 15:1525-1535.
„Proto můžeme navrhnout užívání cariprazinu jako farmakoterapie první volby u schizofrenie s převažujícími negativními symptomy.“

Lancet

Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial.
Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, Szalai E, Szatmári B, Harsányi J, Barabássy A, Debelle M, Durgam S, Bitter I, Marder S, Fleischhacker WW
Lancet 2017; 389(10074):1103-1113.
„Protože kariprazin byl lepší než jiná antipsychotika druhé generace v léčbě převažujících negativních symptomů, může být pro pacienty, u nichž došlo ke zmírnění pozitivních symptomů, ale nadále mají při užívání jiného antipsychotika, než je kariprazin, zneschopňující negativní symptomy, přínosem léčba kariprazinem.“
Login to Unlock

JAK REAGILA PŮSOBÍ?JAK NÁŠ PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ?

Kariprazin má vysokou afinitu k dopaminovým D3 a D2 receptorům a také k serotoninovým 5 HT2B a 5 HT1A receptorům, střední afinitu k 5 HT2A, histaminovým H1 a siZjistěte více o mechanismu účinku

více…
Login to Unlock

REAGILA KOMPENZUJE NEGATIVNÍ SYMPTO…NÁŠ PŘÍPRAVEK U NEGATIVNÍCH SYMPTOM…

Negativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologie schizofrenie nebo jako sekundární symptomy sNegativní symptomy schizofrenie se objevují buď jako primární symptomy, které jsou součástí příčinné patofyziologie schizofrenie, nebo jako sekundární symptomy

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).