Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Vztah mezi chováním v dětském věku a rizikem vzniku poruch psychotického spektra v dospělosti

  V této části

  Development and Psychopathology

  Predicting psychosis-spectrum diagnoses in adulthood from social behaviours and neighbourhood contexts in childhood
  Hastings, P.D. et al.
  Development and Psychopathology 2019; 1–15. doi:10.1017/S095457941900021X
  „Výsledky jednoznačně podporují vícedoménové modely psychopatologie a naznačují, že univerzální preventivní intervence a sociální politika zaměřená na zlepšení podmínek okolního prostředí mohou být zvláště důležité pro snížení prevalence poruch psychotického spektra v budoucnosti.“

  Psychiatrické poruchy patří mezi onemocnění s vysokou prevalencí. Současně významně přispívají k celkové zátěži nemoci a v celosvětovém měřítku jim lze přímo přičíst více než čtvrtinu nefatální zátěže.1 Závažnost nepříznivého dopadu těchto chorob na zdraví vyvolala potřebu definovat etiologické faktory, které vedou k rozvoji schizofrenie, bipolární poruchy a dalších poruch psychotického spektra.2

  Bylo prokázáno, že duševní zdraví je ovlivňováno dynamickýma obousměrnými interakcemi mezi organismem a prostředím, stejně tak i socioekonomickými kontexty a společenským chováním.3 V rámci této teorie bylo vyvinuto několik modelů, například model diatéza-stres4, model teorie biologické citlivosti na souvoslosti5 a model teorie odlišné vnímavosti5. Dřívější modely však nebyly zcela využity pro studie, které zkoumaly skutečnou životní perspektivu nebo vývoj poruch psychotického spektra od útlého věku.

  Hastings a kol. se zaměřili na zjištění dopadu socioekonomického kontextu a problematického sociálního chování v dětství na vývoj psychotických poruch v dospělosti.6 Odborná literatura naznačila, že pro děti, u kterých se později vyvinula schizofrenie, jsou charakteristické chudoba rodiny, agresivní chování a sociální vyčlenění.7,8 Tato oblast výzkumu stále přitahuje velkou pozornost ve snaze dosáhnout včasné identifikace a dalšího rozvoje preventivních intervencí u psychotických poruch.6
   


  30letá studie psychotických onemocnění: sledování generací

  Hastings a kol. provedli 30letou prospektivní longitudinální studii, aby lépe prozkoumali prediktory onemocnění psychotického spektra se zaměřením na další faktory související s již známými rizikovými faktory rozvoje duševních poruch, jako jsou rodinné podmínky, vliv blízkého okolí a špatné sociální prostředí.9 Skupina studovala 3 905 dětí a jejich rodičů z chudých městských oblastí Montrealu během výrazných socioekologických změn v průběhu dospívání. Cílem bylo určit specifika prediktivních souvislostí mezi těmito změnami a vývojem psychotických poruch.6 Vzdělání účastníků a jejich finanční stav byl pod průměrem Quebecu a Kanady.6

  Jeho tým zformuloval 4 hypotézy:

  1 hypotéza – pravděpodobnost vzniku poruch psychotického spektra v dospělosti je vyšší v těch případech, kdy došlo k významnému socioekologickému znevýhodnění v dětství.

  2 hypotéza – malé zlepšení nebo zhoršení socioekologického znevýhodnění mezi dětstvím a dospělostí může být spojeno s rizikem vzniku poruch psychotického spektra.

  3 hypotéza – sociální vyčlenění a agrese během dětství je závažným rizikovým faktorem vzniku psychotických poruch v dospělosti.

  4 hypotéza – sociální vyčlenění a agrese během dětství ovlivňují prediktivní souvislosti mezi časnou socioekologickou nouzí a diagnózou v dospělosti. (Jejich hypotéza zejména naznačovala, že když bylo znevýhodnění v komunitě v dětství kombinováno se sociálně neobvyklým chováním, pravděpodobnost rizika vzniku poruchy psychotického spektra v dospělosti byla silnější).6


  Znevýhodnění v komunitě – silný prediktor psychotických poruch

  Výsledky ukázaly, že prevalence všech psychóz, které nebylo možné připsat fyzickým indispozicím/onemocněním do střední dospělosti, byla vyšší, než se očekávalo, u 6,25 % účastníků9, a lze ji přičíst charakteristice sledovaného vzorku (městská populace s převážně nižšími příjmy).10 Dětství prožité v chudých čtvrtích zvýšilo pravděpodobnost vzniku psychotického onemocnění v příštích 30 letech bez ohledu na budoucí socioekologické podmínky.6 Zjištění, že negativní vliv okolí silně predikuje vznik duševní choroby u dětí se sociálním vyčleněním, je v souladu s literaturou.5,11
  Závěr, že děti vychovávané v nejvíce socioekonomicky znevýhodněných čtvrtích byly vystaveny největšímu riziku diagnózy schizofrenie nebo bipolární poruchy s psychózou v dospělosti, podporují teoretické modely. Podle těchto modelů hraje socioekonomická deprivace v dětství klíčovou roli v pozdějším vývoji psychotických poruch, a to kvůli několika životním stresorům, jako jsou nepříznivé faktory prostředí, vyšší výskyt trestných činů a vysoká míra stresu v rodině.12,13
   


  Rozdíly mezi pohlavími

  Hastings a kol. také zkoumali, zda má na vznik schizofrenie a bipolárních poruch v budoucnosti vliv pohlaví. Zjistili, že u méně sociálně vyčleněných chlapců vedla větší agresivita k vyššímu výskytu schizofrenie, zatímco u sociálně vyčleněných dívek vedla k nižšímu výskytu bipolární poruchy.6 Výsledky získané u mužů byly v souladu s předchozími údaji14,15 a dále rozšířeny o teorii, že chlapci, u kterých se rozvíjela schizofrenie, byli nepříjemnější a agresivnější než jejich vrstevníci.6 Jejich nové pozorování, že predikce schizofrenie u mužů se opírala o kombinaci vysoké agrese a nízkého vyčlenění, by mohla být výsledkem špatné neurokognitivní regulace projevující se jako dezinhibice, která byla dříve považována za hlavní vývojový deficit u schizofrenie.16 Hastings a jeho tým však nenašli žádnou korelaci mezi vysoce agresivními ženami a vývojem schizofrenie, jak bylo publikováno dříve.14,15 To může být způsobeno tím, že sociální vyčlenění v dětství není specifickým prediktorem schizofrenie nebo jiných psychotických poruch v dospělosti, jak bylo uvedeno v jiných studiích.9,10

  Novým poznatkem jejich studie bylo, že u sociálně vyčleněných dívek bylo méně pravděpodobné, že se v jejich budoucím životě vyvine bipolární porucha.6 Autoři to vysvětlují tím, že dívky žijící ve znevýhodněných čtvrtích se obvykle vyhýbají městským oblastem a minimalizují interakce s rizikovými a delikventními vrstevníky na rozdíl od chlapců stejného věku.17 Kromě toho více vyčleněné dívky mohly být méně vystaveny environmentálním rizikům svého okolí, přičemž si zachovaly svoji plachost/bojácnost akceptovanou svou rodinou a vrstevníky.18

  Limitací studie je použití jediného zdroje stanovení psychiatrických symptomů, což omezuje zobecnění zjištění, a výrazně nižší příjem obyvatelstva, který se týká dvou generací.6 Validitu výsledků zřejmě omezuje také heterogenita daná překrýváním příznaků, komorbiditami a využitím různých diagnostických kritérií zdravotnickými pracovníky. Autoři uvádějí, že heterogenita v diagnostice mohla omezit stanovení konkrétnějších souvislostí mezi časným sociálním chováním a diagnózou poruch psychotického spektra a vznikem těchto poruch.6
   


  Význam časné intervence?

  Autoři závěrem shrnuli, že dětství prožité v sociálně a ekonomicky znevýhodněných čtvrtích je významným rizikovým faktorem pro vznik psychotických poruch v pozdějším věku, zejména u agresivních a sociálně vyčleněných dětí. U agresivních mužů se s větší pravděpodobností vyvinula schizofrenie, aniž byli nutně odloučeni od svých vrstevníků, i když tyto vlastnosti mohou vést k odmítnutí a izolaci ze strany sociálních partnerů, což dále zvyšuje riziko. Autoři závěrem konstatovali, že intervence v oblasti ekonomické a sociální politiky, které řeší potřeby takových rodin, spolu s kognitivně-behaviorální terapií asociálních dětí mohou předcházet vzniku schizofrenie a jiných psychotických chorob v budoucnu.

  Literatura

  1. Whiteford et al. Lancet. 2013; 382:1575-1586.
  2. Cicchetti & Toth. J Child Psychol Psyc. 2009; 50:16-25.
  3. Cicchetti et al. Child and Adolescent Psychopathology. 2008; 27-57
  4. Hankin & Abela. Thousand Oaks: 2005; CA: Sage
  5. Ellis et al. Dev Psychopath. 2011; 23:7-28.
  6. Hastings et al. Dev Psycopath. 2019; 1-15.
  7. Mednick & Schulsinger. Transmission of Schizophrenia. 1968; 267-296.
  8. Philips. Nervous and Mental Illnesses. 1953; 117:515-525.
  9. Tarbox and Pogue-Geile. Psychol Bullet. 2008; 34: 561-583.
  10. Perala et al. Archives of General Psychiatry. 64: 19-28.
  11. Cicchetti and Curtis. Dev Psychopath. 2007; 19:627-629.
  12. O’Donoghue et al. Soc Psych Psych Epidem. 2016; 51:941-950.
  13. Masarik and Conger. Curr Op Psychol. 2017; 13:85-90.
  14. Watt. Arch Gen Psyciatr. 1978; 35:160-165.
  15. Done et al. Brit Med J. 1994; 309:699-703.
  16. O’Donnell. Schizoph Bullet. 2011; 37:484-492.
  17. Stone et al. Inter J Beh Nutr Phys Act. 2014; 11.
  18. Doey et al. Sex Roles. 2013; 70:255-266.
  Login to Unlock

  ÚSKALÍ DIAGNOSTIKYÚSKALÍ DIAGNOSTIKY

  Vzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci pVzhledem k tomu, že neexistují krevní testy ani zobrazovací vyšetření mozku pro stanovení diagnózy schizofrenie, je třeba věnovat velkou pozoronost konstalaci p

  více…
  Login to Unlock

  NEGATIVNÍ SYMPTOMY: Z JINÉ PŘÍČINYNEGATIVNÍ SYMPTOMY: Z JINÉ PŘÍČINY

  Odlišit primární a sekundární negativní symptomy může být nejdůležitějším aspektem jejich diagnostiky z důvodu jejich rozdílných klinických důsledků. Primární nOdlišit primární a sekundární negativní symptomy může být nejdůležitějším aspektem jejich diagnostiky z důvodu jejich rozdílných klinických důsledků. Primární n

  více…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).