Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Podmínky použití

  V této části

  (Poslední aktualizace: 3. března 2020)

  Tyto podmínky použití (dále jen „Podmínky použití”) stanoví právně závazné podmínky používání služeb a informací na této webové stránce (dále jen „Web”) www.životseschizofrenií.cz. Vstupem na tento Web souhlasíte s podmínkami použití, které nabývají účinnosti okamžikem vaší první návštěvy Webu, a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s níže uvedenými podmínkami nesouhlasíte, Web prosím nepoužívejte. Web spravují a společně provozují společnosti Gedeon Richter Plc. (sídlo: 1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21.; registrační číslo společnosti: Cg. 01-10-040944; dále jen “Richter HQ”) a Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 14000 – RichterHQ a Richter jsou každá samostatně „Společnost” a společně „Společnosti”, „My”, „Nás“, „Nám“ nebo „Námi”). Společnosti jsou farmaceutické společnosti a účelem tohoto webu je poskytovat informace a zvyšovat povědomí.

  Vyhrazujeme si právo kdykoli revidovat nebo změnit tyto Podmínky použití aktualizací tohoto příspěvku. Datum poslední změny těchto Podmínek použití můžete zjistit podle údaje uvedeného u „poslední aktualizace“ v legendě na začátku těchto Podmínek použití. Doporučujeme vám vytisknout si tato doporučení pro budoucí použití. Pokud se objeví rozpor mezi těmito Podmínkami použití a konkrétními ustanoveními uvedenými jinde na Webu, pak platí tyto Podmínky použití. Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které vstupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, tyto podmínky a další příslušné smluvní podmínky znají a že je dodržují. Náš Web můžeme čas od času aktualizovat a změnit tak, aby odrážel změny našich produktů, potřeb našich uživatelů a našich obchodních priorit, nebo z jiných důvodů. Pokusíme se vás přiměřeným způsobem upozornit na všechny zásadní změny.

  1. OMEZENÉ POUŽITÍ
  Obsah tohoto Webu a veškerý materiál zveřejněný na této stránce je duševním vlastnictvím „Společností“ nebo poskytovatelů licencí „Společností“ a vám poskytujeme pouze omezenou nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou licenci k použití obsahu zpřístupněného na tomto webu. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. My (a všichni uvedení přispěvatelé) musíme být vždy uvedeni jako autoři obsahu našeho Webu. Ke stránkám staženým a vytištěným z tohoto Webu musíte uvést a uchovat všechny údaje týkající se autorských práv a jiných duševních práv. Nesmíte používat žádný z názvů ani žádnou z ochranných známek Společností bez předchozího souhlasu příslušné Společnosti. Bez předchozího písemného souhlasu Společností nesmíte pro veřejné nebo komerční účely, a to částečně ani úplně, distribuovat, upravovat nebo používat obsah webových stránek, včetně celého obsahu, jeho obrázků, zvukových a obrazových materiálů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud zákon nestanoví jinak, veškerý obsah zveřejněný na tomto Webu podléhá zákonu o autorských právech a nesmí být používán bez souhlasu Společností a příslušného autora jinak než v souladu s podmínkami popsanými v těchto Podmínkách použití nebo s ustanoveními uvedenými v textu na daném Webu. Žádná ze Společností a jiných třetích osob vám nepředá ani na vás nepřevede žádné z osobních nebo vlastnických zájmů nebo oprávnění chráněných ochrannými známkami, patenty, vlastnickými právy a jinými právy duševního vlastnictví, která jsou takto označena.

  2. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  Tento Web a jeho služby jsou určeny mezinárodnímu publiku zdravotníků v Evropské unii, nikoliv zdravotníkům v USA a Kanadě. Web můžete navštívit a používat na vlastní nebezpečí. Obsah této webové stránky je poskytován pouze za účelem poskytnutí obecných informací a nepředstavuje lékařskou radu nebo diagnózu, na kterou byste se měli spolehnout. Nelze jej chápat jako radu nebo doporučení a uvedené informace nemají sloužit jako základ pro žádné rozhodnutí nebo jednání, a to včetně odborných informací zveřejněných na Webu, které nemohou nahradit konkrétní lékařské rady přizpůsobené potřebám individuálního pacienta. Účelem tohoto Webu ani jeho obsahu není nahradit radu zdravotníka nebo diagnózu stanovenou zdravotníkem. V případě jakýchkoli otázek týkajících se zdravotního stavu, vám doporučujeme vždy vyhledat pomoc příslušného zdravotníka. Web může obsahovat nepřesnosti a překlepy. Vyhrazujeme si právo změnit, opravit anebo vylepšit aktuální obsah, jakož i programy a produkty popsané v informacích, a to bez předchozího upozornění. Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom informace na našem Webu aktualizovali, ale neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky, ať výslovné nebo předpokládané, že obsah našeho Webu je přesný, úplný nebo aktuální. Pokud jste obchodní uživatel nebo zdravotník, vylučujeme veškeré předpokládané podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat k tomuto Webu nebo jakémukoliv jeho obsahu. Pokud Web používáte jako spotřebitel, poskytujeme náš Web pouze pro domácí a soukromé použití a vy souhlasíte s tím, že nebudete naši webovou stránku používat pro komerční ani obchodní účely. Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, která je stanovena zákonem. V rozsahu daném platnými právními předpisy, neodpovídají Společnosti, ani jiné osoby podílející se na vývoji a provozu tohoto Webu za žádné zavinění, poškození, ztrátu dat nebo chybu v obsahu webové stránky, které mohou nastat – přímo, nepřímo nebo náhodně – v souvislosti s navázáním spojení, procházením nebo stahováním při návštěvě tohoto Webu. Můžeme pozastavit, zrušit nebo omezit dostupnost celého našeho Webu nebo jakékoli jeho části z obchodních a provozních důvodů, a to bez vysvětlení nebo předchozího oznámení.

  3. Odkazy na webové stránky třetích stran
  Pokud tento web obsahuje odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše obecné informace. Takové odkazy by neměly být interpretovány jako naše schválení odkazovaných webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto webových stránek ani jejich zdroji. Tento Web může obsahovat informace a materiály nahrané jinými uživateli Webu, např. příspěvky na vývěsky, do diskusí nebo fór. Tyto informace a materiály jsme neověřili ani neschválili. Názory, které na našem Webu vyjádřili jiní uživatelé, nepředstavují naše názory nebo hodnoty.

  4. PRAVIDLA CHOVÁNÍ
  Při používání Webu souhlasíte s dodržováním všech příslušných zákonů, pravidel a předpisů. Očekáváme, že uživatelé Webu budou respektovat zákon, jakož i práva a důstojnost ostatních. Náš Web a služby, které nabízíme na našem Webu, nesmíte používat:

  jakýmkoli způsobem, kterým porušujete platné zákony nebo předpisy;

  jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;

  za účelem poškození nebo pokusu o poškození nebo jiného porušení zákonných práv nebo důstojnosti druhých;

  k šikanování, urážení, zastrašování nebo ponižování jakékoli osoby;

  k tomu, abyste se vydávali se za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, mimo jiné za zástupce jakékoliv společnosti;

  k přenášení nebo zajišťování zasílání jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy nebo jiných propagačních materiálů nebo jakékoli jiné formy podobné nabídky;

  k rámcování nebo zrcadlení jakékoliv části Webu;

  k vytvoření databáze stažením a uložením obsahu webových stránek;

  k vědomému přenášení jakýchkoli dat, posílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, Trojské koně, spyware, adware nebo jakékoli jiné škodlivé programy nebo podobný počítačový kód navržený tak, aby nepříznivě ovlivnil provoz jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru; nebo

  k získání neoprávněného přístupu k našemu Webu, serveru, na kterém je náš Web uložen, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu Webu. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnost.

  Užíváním tohoto Webu rovněž souhlasíte:

  Nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo znovu prodávat jakoukoli část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich Podmínek používání.

  Nesmíte se přihlašovat bez oprávnění, zasahovat, poškozovat nebo narušovat:

  o žádnou část naší stránky;

  o žádné zařízení nebo síť, ve které je náš web uložen;

  o žádný software používaný pro poskytování naší stránky; nebo

  o žádné zařízení nebo síť nebo software vlastněný nebo používaný třetí stranou.


  Pokud se dozvíme o jakýchkoli činnostech, zveřejnění, přenášení nebo jiném zpřístupnění informací nebo materiálů prostřednictvím Webu nebo v souvislosti s Webem, které mohou být porušením těchto Podmínek používání, máme právo, nikoli však povinnost, odstranit nebo zakázat přístup k příslušným informacím nebo materiálům nebo s okamžitou platností ukončit používání našeho Webu z vaší strany. Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli obsah, který na našem Webu zveřejníte nebo ho na něj nahrajete, představuje porušení jejích práv duševního vlastnictví nebo jejího práva na soukromí.

  5. TECHNICKÁ ODPOVĚDNOST
  Použili jsme nejmodernější bezpečnostní a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti našeho Webu. Chápeme však, že neexistuje 100% zabezpečení, a proto nezaručujeme, že náš Web bude zcela zabezpečený proti odposlechům, útokům nultého dne, malwaru nebo virům. Na vaší odpovědnosti je nastavit své informační technologie, počítačové programy a platformy tak, abyste mohli náš Web navštívit a řádně používat. Doporučujeme používat firewall a software pro ochranu před malwarem. V rozsahu daném zákonem neneseme odpovědnost a nemůžeme nést odpovědnost za žádné škody, které vzniknou na vašem počítači nebo jakémkoli vašem jiném majetku při připojování na tento Web nebo při používání a procházení jeho obsahu, včetně jakýchkoli nepříznivých událostí, které se mohou vyskytnout při stahování jakéhokoli materiálu, dat, textu, obrázků, videa nebo zvukových materiálů. Kromě toho, v rozsahu daném zákonem, neneseme odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody, ztráty nebo náklady, které vám mohou vzniknout v důsledku nesprávného nebo vadného fungování Webu nebo z jakýchkoli podobných příčin.

  6. OCHRANA ÚDAJŮ A PŘÍSTUPNOST
  Zásady ochrany osobních údajů našeho Webu (“Zásady ochrany osobních údajů”) a Zásady cookies našeho Webu (“Zásady cookies”) stanovují podmínky, za kterých zpracováváme všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete. Při přihlášení na tento Web musíte souhlasit s podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů a Zásad cookies. Podmínky Zásad ochrany osobních údajů a Zásad cookies jsou nedílnou součástí těchto Podmínek užívání. Některé ze služeb nabízených na tomto Webu nevyžadují předchozí identifikaci, proto vám poskytujeme přístup k obsahu těchto služeb, aniž byste museli uvést svou totožnost. V některých případech ale musíme kvůli přístupu do některých sekcí ověřit vaši totožnost a vaše oprávnění k přístupu do těchto sekcí (zejména pokud jste zdravotník a pokud zobrazujeme konkrétní obsah určený podle platných zákonů pouze zdravotníkům). V případě, že se rozhodnete neposkytnout požadované osobní údaje, souhlasíte s tím, že nebudete mít přístup k určitým sekcím tohoto Webu.
  Kanály tohoto Webu vyhrazené pro registrované uživatele (zejména pro pacienty, zdravotníky, kterým je obsah Webu určen) jsou následující:

  profesionální obsah stránek Webu věnovaných zdravotní péči;

  materiály dostupné pouze uživatelům, kterým zdravotník předepsal léčivý přípravek a kterým již byl léčivý přípravek vydán

  Náš Web je k dispozici zdarma. Nezaručujeme, že náš Web nebo jakýkoliv jeho obsah bude k dispozici vždy a bez přerušení. Z obchodních nebo provozních důvodů můžeme pozastavit, zrušit nebo omezit dostupnost celého Webu nebo jakékoli jeho části. Na pozastavení nebo zrušení se vás pokusíme přiměřeným způsobem upozornit.
  Pokud si pro ověření své identity zvolíte identifikační kód uživatele, heslo nebo jakoukoli jinou informaci, musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je zpřístupnit žádné třetí straně. Pokud podle našeho odůvodněného názoru nedodržíte některé z ustanovení těchto Podmínek používání, máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód nebo heslo uživatele, ať už vybrané uživatelem nebo námi přidělené.
  Pokud víte nebo máte podezření, že váš uživatelský identifikační kód nebo heslo používá někdo jiný, musíte nás o tom neprodleně informovat na adrese [email protected].

  7. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI, RÁMCE
  Na náš Web můžete odkazovat, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální, nepoškodí naši pověst a nebude pro vás znamenat výhodu. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu propojení, schválení nebo podpory z naší strany, pokud neexistuje.

  8. COMPLIANCE
  Nedodržení těchto Podmínek používání představuje podstatné porušení podmínek, za kterých máte povoleno používat náš Web, a může vést k tomu, že podnikneme některé nebo všechny následujících kroky:

  okamžité dočasné nebo trvalé zrušení vašeho práva používat náš Web;

  okamžité dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoliv vzkazu nebo materiálu, který jste nahráli na náš Web;

  vydání varování;

  soudní řízení proti vám za účelem náhrady všech nákladů na odškodnění (včetně, ale nikoli pouze, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z tohoto porušení;

  další právní kroky proti vám; nebo

  zpřístupnění těchto informací orgánům činným v trestním řízení, když se budeme domnívat, že je to nutné.

  9. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
  Pokud závazné právo nestanoví jinak, řídí se tyto Podmínky použití, jejich předmět a jejich vytvoření (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) maďarskými zákony. Oba souhlasíme s výhradní jurisdikcí maďarských soudů.

  10. KONTAKTUJTE NÁS
  Pokud máte jakékoliv otázky týkající se Webu nebo těchto Podmínek užívání, obraťte se prosím na Společnosti přes [email protected].

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).