Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Odvrácení zhoršení paměti u schizofrenie

  • Podle posledních poznatků jsou mutace genu SETD1A u hlodavců spojeny s deficitem prostorové pracovní paměti, diskonektivitou v synaptické dynamice kortikálních neuronů a cílových „enhancerů“, které regulují geny zapojené do synaptické struktury a funkce v raném životě. Bylo zjištěno, že tyto genové mutace existují u myší i u lidí.

V této části

Neuron

Rekapitulace a odvrácení zhoršení paměti u schizofrenie
Mukai et al., 2019
Neuron, 2019; DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.09.014
„Schizofrenie je považována za vývojovou poruchu nervového systému, která začíná dlouhou dobu předtím, než může být skutečně diagnostikována. Díky tomu je nesmírně těžké pochopit a léčit její základní aspekty.“

Odvrácení zhoršení paměti u schizofrenie

Schizofrenie je neuropsychiatrická porucha, která se projevuje řadou pozitivních, negativních a kognitivních symptomů. Základní rysem onemocnění je kognitivní porucha zahrnující potíže se zpracováním informací, rozhodováním, soustředěním a poškození krátké „pracovní“ paměti.1 Tyto příznaky se objevují již raném dětství, a proto je na ně zaměřena časná terapeutická intervence jejímž cílem je zabránit progresi onemocnění do psychózy.1 V této rané fázi nelze schizofrenii ještě diagnostikovat.1 Skutečnou výzvou je proto pochopit a léčit schizofrenii v pozdějších stadiích v dospělosti.
 
Studie odhalily korelaci mezi některými vzácnými mutacemi a rozvojem schizofrenie.2,3 Je známo, že mutace v genu SETD1A produkujícího tvorbu histon methyltransferázy souvisejí se zvýšeným rizikem rozvoje onemocnění,4 ale teprve nedávno vědci využili tyto znalosti k modelování nemoci a prozkoumání jejích molekulárních mechanismů včetně možného terapeutického ovlivnění. Ve studii z roku 2019 použili Mukai a kol. z Columbia University dospělé myši nesoucí mutaci SETD1A k odhalení potenciální úlohy faktoru SETD1A v neuronových sítích, které hrají roli v utváření paměti.5 Jejich přístup a klíčová zjištění jsou uvedena níže:

Behaviorální testy ukázaly, že ztráta funkce SETD1A u dospělých myší způsobuje deficit pracovní prostorové paměti, který napodobuje kognitivní fenotyp psychotických poruch.6

Další analýza záznamů z mozkové kůry a polí ukázala změny ve způsobu větvení kortikálních neuronů a častou diskonektivitu v jejich synaptické dynamice.5 Navíc byla odhalena role SETD1A v časné neurogenezi v oblasti mozkové kůry.5

Analýza genové exprese naznačila, že SETD1A cílí hlavně na enhancery, tj. oblasti DNA, na které se mohou vázat proteiny zvyšující pravděpodobnost transkripce konkrétního genu.5 Tyto cíle se nacházejí převážně v pyramidových neuronech kůry a regulují zejména geny zapojené do synaptické struktury a funkce v raném životě.5

Celogenomová analýza odhalila, že cíle SETD1A genu jsou evolučně zachovány u myší i lidí.5 Další údaje o genové ontologii ukazují, že tyto geny jsou vysoce exprimovány u schizofrenie, a proto jsou silně spojeny s neuropsychiatrickou genetickou zátěží.5


Jak lze tyto poznatky převést do klinických podmínek?

Mukai a kol. se pokusili o farmakologické intervence za použití známých inhibitorů demetylačních procesů v dráze Setd1a.5 Byli přesvědčeni o tom, že demetyláza LSD1 je slibným antagonistou Setd1a, který působí proti negativním účinkům deficitu Setd1a.5 Mezi jejich zjištění patří pozorovaná úplná obnova abnormálního chování a deficitu větvení axonů.5 Tyto výsledky mohou otevřít nové cesty ve vývoji účinných léků na schizofrenii. Několik inhibitorů LSD1 je v časných stádiích klinických studií u maligních nádorů.7 Tyto inhibitory by mohly být potenciálně použity i pro léčbu schizofrenie.7 Pro úplné pochopení úlohy SETD1A u lidí je zapotřebí více studií. Ty umožní vědcům zkoumat, jak nejlépe zmírnit nepříjemné kognitivní příznaky, s nimiž se mnoho lidí setkává po celý život.

Literatura

  1. Hashimoto K. Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings. Curr Psychiatry Rep. 2019. doi:10.1007/s11920-019-1063-7
  2. Flint J. Rare genetic variants and schizofrenie. Nat Neurosci. 2016. doi:10.1038/nn.4271
  3. Fromer M, Pocklington AJ, Kavanagh DH, et al. De novo mutations in schizofrenie implicate synaptic networks. Nature. 2014. doi:10.1038/nature12929
  4. Singh T, Kurki MI, Curtis D, et al. Rare loss-of-function variants in SETD1A are associated with schizofrenie and developmental disorders. Nat Neurosci. 2016. doi:10.1038/nn.4267
  5. Mukai J, Cannavò E, Crabtree GW, et al. Recapitulation and reversal of schizofrenie-related phenotypes in Setd1a-deficient mice. Neuron. 2019. doi:10.1101/529701
  6. Arguello PA, Gogos JA. Genetic and cognitive windows into circuit mechanisms of psychiatric disease. Trends Neurosci. 2012. doi:10.1016/j.tins.2011.11.007
  7. https://www.genengnews.com/news/schizofrenie-memory-deficits-reversed-in-adult-mice/ [accessed on 18th October 2019]
Login to Unlock

NOVINKY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIENOVINKY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE

Cíle léčby schizofrenie se liší podle fáze nemoci. Časná intervence je u pacientů se schizofrenií klíčem k příznivější prognóze, protože délka trvání neléčené pCíle léčby schizofrenie se liší podle fáze nemoci. Časná intervence je u pacientů se schizofrenií klíčem k příznivější prognóze, protože délka trvání neléčené p

více…
Login to Unlock

SCHIZOFRENIE: NEUROCHEMICKÁ PODSTAT…SCHIZOFRENIE: NEUROCHEMICKÁ PODSTAT…

Dopaminová hypotéza schizofrenie vznikla jako teorie vycházející z nepřímých důkazů pocházejících z klinického pozorování po antipsychotické léčbě a pokročila aDopaminová hypotéza schizofrenie vznikla jako teorie vycházející z nepřímých důkazů pocházejících z klinického pozorování po antipsychotické léčbě a pokročila a

více…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).