Navštivte část

Zdravotníci

Veřejnost

Může zneužívání návykových látek způsobit psychózu?

 • Psychóza je porucha duševního zdraví, která dočasně způsobuje, že postižená osoba interpretuje okolní svět odlišně než její okolí.1 Jedná se o příznak, který je dán závažným duševním onemocněním, fyzickým onemocněním nebo užitím psychoaktivní látky.2
 • Epizody psychózy zahrnují sluchové nebo zrakové vjemy, které ve skutečnosti neexistují (halucinace), nepravdivé přesvědčení, které se jeví iracionálně pro ostatní (bludy) a jiné abnormální projevy způsobené duševní dysfunkcí, jako jsou problémy s pamětí a spánkem, nedostatek pozornosti a nesouvislá řeč.3

V této části

Co je psychóza navozená užíváním návykových látek?

Psychózy navozené užíváním návykových látek vznikají v důsledku nadměrného užívání různých psychoaktivních látek, jako je konopí, alkohol, halucinogeny a kokain.4 Zneužívání těchto drog může vyvolat psychotické reakce podobné těm, které se objevují u schizofrenie.5

Užívání těchto látek se dramaticky zvyšuje zejména v časném období dospívání, kdy se mozek stále vyvíjí a je zvláště citlivý na vlivy vnějšího prostředí.5 Užívání těchto látek se dramaticky zvyšuje zejména v časném období dospívání, kdy se mozek stále vyvíjí a je zvláště citlivý na vlivy vnějšího prostředí.5-7

Téměř každý druh omamných látek může způsobit psychózu, i když konkrétní příznaky se liší v závislosti na užité látce. Psychotické příznaky mohou ustupovat po vysazení látky nebo po dobu neurčitou přetrvávají, přičemž hrozí i riziko rozvoje abstinenčních příznaků.8

Mezi nejčastější formy psychózy navozené užitím drog patří:

1.     Psychóza vyvolaná užitím konopí.
Přestože psychotické epizody po užití konopí jsou vzácné, u některých uživatelů se může objevit kaskáda bludů a halucinací spolu s pocity paranoie a úzkosti.9 Příznaky jsou většinou krátkodobé s kompletní remisí.9
 
2.    Psychóza vyvolaná metamfetaminem (METH).
Výzkum ukázal, že u příležitostných uživatelů METH je psychóza častou zdravotní obavou.9 U častých uživatelů metamfetaminu může dojít až k propadu do děsivých halucinačních a bludných stavů, které mohou trvat i týdny po užití látky.10 Příležitostní uživatelé mají dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost výskytu psychotických příznaků než jedinci, kteří METH nikdy neužívali, zejména pokud ho začali zneužívat v mladém věku.10,11
 
3.     Psychóza vyvolaná užitím kokainu.
Požívání kokainu může vyvolat přechodné psychotické symptomy v podobě paranoie nebo halucinací.12 Nějaká forma psychotické epizody se může vyskytnou až u poloviny všech pravidelných uživatelů kokainu.12 Těžká psychóza vyvolaná kokainem se může vyznačovat hostilitou, agresivitou a extrémní paranoiou.12
 
4.    Psychóza vyvolaná extází.
Extáze a další podobné látky mají neurotoxické vlastnosti a mohou vyvolat psychózu.13 Většina symptomů je pozitivních, ale někdy jsou přítomny i negativní symptomy.13


Kdo je ohrožen vznikem psychózy v důsledku zneužívání omamných látek?

Psychotická porucha navozená užíváním drog souvisí spíše se zneužíváním návykových látek než s jejich užitím.14 Ve většině případů jsou lidé s těmito příznaky buď na těchto látkách závislí, nebo je užívají v neobvykle velkém množství.12
 
Mezi faktory ovlivňující prevalenci psychotických epizod patří:

Genetické abnormality nebo rodinná anamnéza duševních chorob.15 Anamnéza duševní choroby anebo výskyt psychiatrické hospitalizace v rodině jsou obecně považovány za hlavní rizikové faktory pro vznik psychotických epizod.15 Jiné faktory, jako je vliv místa narození a výchovy, migrační historie a status menšiny, jsou i nadále předmětem kontroverzí navzdory stále robustnějším zkušenostem.16,17 Existují důkazy, že městské prostředí je spojeno s vyšší mírou vzniku psychotických symptomů.18 K vyšší prevalenci psychózy může přispět také selektivní migrace do západních zemí.19 Souvislost mezi migrací a zvýšeným rizikem psychózy vedla k rozsáhlému výzkumu a výsledky různých studií týkající se migrace se shodují v tom, že u menšinových etnických skupin je vyšší prevalence psychózy než u bělošské populace.18-20

Pohlaví a věk.18,20 Většina studií uvádí, že muži a ženy mají stejné riziko vzniku psychózy. Psychotické epizody se častěji objevují u mužů v mladším věku ve srovnání se ženami, ale souvislost je stále nejasná. Systematický přehled provedený v Anglii naznačil, že první psychotická zkušenost se v mládí, často v období dospívání a před 20. rokem, objevuje častěji u mužů než u žen.20 Přesný mechanismus nebyl dosud objasněn.21

Zranitelnost. Několik studií dospělo k závěru, že existuje vzájemná genetická souvislost, podle které užívání konopí vede ke vzniku schizofrenie a riziko schizofrenie zvyšuje riziko užívání konopí.31,32 Je také známo, že pacienti se schizofrenií nebo podobnými poruchami jsou náchylnější k nutkavému užívání léků.22,23 Dalším vysvětlením zvýšeného výskytu zneužívání návykových látek u pacientů se schizofrenií je hypotéza o samoléčení. Narkotika používají pacienti především k řešení negativních symptomů nemoci a k užívání drog přistupují také ve snaze snížit nepříjemné vedlejší účinky antipsychotik.23


Může zneužívání návykových látek způsobit psychózu?

Existují důkazy, že psychóza vyvolaná užitím návykové látky souvisí s pozdějším rozvojem schizofrenie. 24 Zneužívání návykových látek nezpůsobuje schizofrenii, ale může působit jako spouštěč zevního prostředí.25 Užívání drog jako je kokain, amfetamin a konopí, může zvýšit riziko vzniku schizofrenie nebo dokonce vyvolat příznaky schizofrenie či zhoršovat jejich závažnost.26

Jak již bylo uvedeno výše, lidé s psychotickými poruchami volí cestu „samoléčení“ a užívají alkohol nebo jiné drogy k tomu, aby jim pomohli vyrovnat se s příznaky psychózy.21,22 I když může tento přístup přinést určité krátkodobé zmírnění symptomů, konzumace alkoholu a užívání dalších drog může stávající příznaky zhoršit. Někteří lidé si uvědomují, že se u nich vyvinou problémy s alkoholem či drogami, protože je užívají častěji a ve větší množství, aby „zvládli“ svoji psychózu. Výsledkem je kruh, ve kterém se příznaky psychózy a zneužívání návykových látek vzájemně podporují (obrázek 1).27

Kruh příznaků psychózy, bažení a užívání drogKruh příznaků psychózy, bažení a užívání drog

Kruh příznaků psychózy, bažení a užívání drog


Jakou léčbu nabídnout?

Léčba těchto pacientů se zaměřuje na stabilizaci psychotických symptomů, hostility a agitacei.23

Na trh bylo uvedeno několik nových antipsychotik, která by mohly být bezpečnější a účinnější než klasická antipsychotika.28 V raných fázích léčby někdy lidé přecházejí z odborně vedeného odvykání, kdy probíhá proces bezpečného vysazení návykové látky, k hospitalizaci na psychiatrické klinice.29 Kliniky pro léčbu závislostí a duševní zdraví nabízejí programy, které pomáhají pacientovi za hospitalizace dosáhnout stabilizace duševního stavu a odstranit vliv návykových látek, které byly příčinou vzplanutí příznaků psychózy.26

Po dokončení tohoto programu je možný přesun pacientů s anamnézou psychózy vyvolané návykovými látkami do ambulantní a následné péče.28 Pacientům jsou dle individuálních potřeb nabízeny doplňkové léčebné metody, jako je holistický trénink mysli a těla a nácvik životních dovedností.30

Psychóza vyvolaná užíváním návykové látky je závažnou poruchou duševního zdraví. Avšak s odbornou podporou a intenzivní nepřetržitou péčí mohou lidé překonat tento závažný stav a vrátit se k normálnímu životu.

Literatura

 1. https://www.nhs.uk/conditions/psychosis/ [accessed on the 17th of October 2019]
 2. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/parents-and-young-people/young-people/psychosis—for-young-people [accessed on the 17th of October 2019]
 3. Wolfgang and Jürgen. Dialogues Clin Neurosci. 2015; 17(1): 9–18
 4. https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=835HK7S9X1oC&oi=fnd&pg=PA317 [accessed on the 17th of October 2019]
 5. Mauri. Dual Diagn Open Acc 2016; 1:11.
 6. Forti et al. Lancet Psychiatry 2015; 2: 233–238
 7. Fattore. Biol Psychiatry 2016; 79: 539–548
 8. Hang et al. Medicine (Baltimore) 2017; 96(15): e6434.
 9. Arendt et al. BJP 2005, 187:510-515.
 10. McKetin et al. Drug Alcohol Rev. 2010; 29:358–63.
 11. Chen et al. Psychol Med. 2003; 33:1407–14.
 12. Roncero et al. Eur Psychiatry. 2013;28(3):141-6.
 13. Landabaso et al. Eur Addict Res 2002;8:133–140
 14. Bramness et al. BMC Psychiatry. 2012; 12: 221.
 15. O’Donovan et al. Nat Genet. 2008; 40(9):1053-5.
 16. Coid et al. Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(11):1250-8.
 17. March et al. Epidemiol Rev. 2008; 30:84-100.
 18. Cheng et al. Psychological Medicine. 2011;41:949–958.
 19. Selten et al. Br J Psychiatry. 2001; 178():367-72.
 20. Kirkbide et al. PLoS One. 2012; 7(3): e31660.
 21. Ringen et al. Acta Psychiatr Scand. 2008; 118(4):297-304.
 22. Ringen et al. Psychol Med. 2008 Sep; 38(9):1241-9.
 23. Winklbaur et al. Dialogues Clin Neurosci. 2006; 8(1): 37–43.
 24. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
 25. https://www.nhs.uk/conditions/schizofrenie/causes/ [accessed on the 17th of October 2019]
 26. https://www.addictioncenter.com/addiction/schizofrenie/ [accessed on the 17th of October 2019]
 27. https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ndarc/resources/NDARC_PYCHOSIS_FINAL.pdf [accessed on the 17th of October 2019]
 28. Starzer et al. Am J Psychiatry. 2018; 175(4):343-350.
 29. Green J Subst Abuse Treat. 2008 Jan; 34(1):61-71
 30. Dickey et al. J Ment Health Policy Econ. 2000;3:27–33.
 31. Power RA, Verweij KJ, Zuhair M, Montgomery GW, Henders AK, Heath AC, Madden PA, Medland SE, Wray NR, Martin NG, Mol Psychiatry. 2014 Nov; 19(11):1201-4.
 32. Psychol Med. 2017 Apr; 47(5):971-980. doi: 10.1017/S0033291716003172. Epub 2016 Dec 8. Assessing causality in associations between cannabis use and schizofrenie risk: a two-sample Mendelian randomization study. Gage SH1, Jones HJ1, Burgess S2, Bowden J1, Davey Smith G1, Zammit S3, Munafò MR1
Login to Unlock

PREVENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍPREVENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Studie ukazují, že u lidé se schizofrenií je vysoké riziko pokusu o sebevraždu. Za rizikové faktory, které mohou vést jedince k myšlence na sebevraždu, jsou povStudie ukazují, že u lidé se schizofrenií je vysoké riziko pokusu o sebevraždu. Za rizikové faktory, které mohou vést jedince k myšlence na sebevraždu, jsou pov

více…
Login to Unlock

KONOPÍ – PŘÍPADY REZISTENCE NA LÉČB…KONOPÍ – PŘÍPADY REZISTENCE NA LÉČB…

Schizofrenie je závažná neuropsychiatrická porucha s heterogenními klinickými následky. Postihuje pacienty různě, protože příznaky se mohou člověk od člověka liSchizofrenie je závažná neuropsychiatrická porucha s heterogenními klinickými následky. Postihuje pacienty různě, protože příznaky se mohou člověk od člověka li

více…

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).