Navštivte část
Zdravotníci

Veřejnost

Schizofrenie a závislosti

U lidí, kteří zneužívají drogy, se někdy rozvinou příznaky velmi připomínající příznaky schizofrenie a v některých případech může zneužívání drog skutečně vést ke stavu, ze kterého se rozvine onemocnění. Mimo to se u velké části psychiatrických pacientů objevuje patologické hráčství, a to včetně osob s poruchami nálady a se zneužíváním návykových látek. Tato zpráva se zabývá vztahem mezi schizofrenií a návykovým chováním v souvislosti s alkoholem, drogami a patologickým hráčstvím.

Schizofrenie a poruchy osobnosti se často překrývají se závislostí na drogách nebo alkoholu.1 Drogy, alkohol a návykové chování, jako je patologické hráčství, využívají jedinci často jako dysfunkční postupy, pomocí kterých se pokoušejí lépe zvládnout příznaky onemocnění.2

Čím více jedinec užívá návykové látky, aby zvládnul své příznaky, tím větší je riziko rozvoje závislosti.2 Studie ukazují, že přibližně polovina těch, kdo mají duševní nemoc, se také potýká se zneužíváním návykových látek anebo se u nich může rozvinout závislost na drogách či alkoholu později v životě.3 Podle publikovaných údajů zneužívalo v minulém roce drogy anebo alkohol přes 8 milionů dospělých (3,4 % všech dospělých) s duševní nemocí, přičemž současný výskyt duševní nemoci a poruchy spojené s užíváním návykových látek mělo 2,6 milionu dospělých.3

Některé důkazy ale naznačují, že mezi užíváním určitých drog a příznaky schizofrenie existuje kauzální souvislost.4 Například diethylamid kyseliny lysergové (LSD) a další halucinogeny mohou vést k rozvoji aktivních případů nemoci,5 zatímco marihuana může díky své účinné látce tetrahydrokanabinolu (THC) u některých lidí vyprovokovat začátek nemoci.6 THC má silný účinek na mozek, který u lidí zásadním způsobem ovlivňuje schopnost úsudku a vytváření nebo používání paměti. Když člověk bez ohledu na své duševní zdraví kouří nebo konzumuje marihuanu, projeví se u něj dezorganizace a narušení funkce mozku a následně se dočasně rozvinou některé symptomy, které se běžně vyskytují u schizofrenie.6 Postupem času mohou neurologické účinky drogy zvýšit pravděpodobnost, že se rozvine onemocnění samo, a to zejména u lidí s dalšími významnými riziky vzniku schizofrenie.7

Konzumace alkoholu vede ke zvýšení rizika akutního nebo chronického poškození a může navodit psychotickou epizodu nebo zhoršit psychiatrické onemocnění.8 Závislost na alkoholu zvyšuje pravděpodobnost rozvoje schizofrenie víc než zneužívání halucinogenů.9 Kromě toho mají lidé se schizofrenií, kteří konzumují alkohol nebo užívají nelegální drogy, menší motivaci změnit své návykové chování, vyšší výskyt relapsů zneužívání návykových látek a neužívání léčby.10 Vzhledem k převažujícímu nedostatku motivace, jeho souvislosti se schizofrenií11 a potenciální spojitostí mezi nízkou motivací a pokračujícím užíváním návykových látek10 může být ztráta motivace jedním z nejkritičtějších faktorů, které mají vliv na horší zotavení u osob s touto poruchou, které užívají alkohol a nelegální grogy.

Několik studií navíc naznačilo častý současný výskyt psychiatrických poruch a poruch kontroly impulzů včetně patologického hráčství.12-14 Patologické hráčství je často spojeno se zatčením, uvězněním a dalšími nežádoucími opatřeními.14 Vzhledem k řadě nepříznivých životních událostí, jako jsou finanční a rodinné problémy způsobené hráčstvím, lze očekávat, že jedinci se schizofrenií budou mít vyšší riziko relapsů a pobytu v nemocnici z důvodu své vyšší citlivosti ke stresu.14

Je třeba uvést, že některé práce potvrdily výskyt patologického hráčství v rodinných liniích psychiatrických pacientů.15 Zatím ovšem nelze určit, zda je jejich současný výskyt dán spíše genetickými faktory, vlivy vnějšího prostředí nebo obojím.16 Epidemiologické údaje také naznačují, že patologičtí hráči, u nichž je vyšší pravděpodobnost rozvoje schizofrenie v pozdějším životě, jsou častěji muži, mladšího věku a spíše z nižších socioekonomických vrstev. 17,18

Přestože byla v léčba patologického hráčství zkoumána řada léků a behaviorálních režimů, studie většinou vyřazovaly pacienty s psychózami.19
Lékaři by u pacientů se schizofrenií měli pátrat po potenciálních problémech s patologickým hráčstvím, a to zejména u těch, kteří dříve nebo aktuálně zneužívali drogy anebo alkohol. Velmi potřebujeme další studii, ktrerá by se zabývala možným rizikem a protektivními koreláty problému a patologického hráčství u pacientů s psychózami, a rovněž je nutné zkoumat účinnou léčbu pro tyto pacienty.

Konečně, byla popsána silná souvislost mezi zneužíváním celé škály návykových látek nebo alkoholu a zvýšeným rizikem rozvoje schizofrenie později v životě, i když příčinný vztah nelze dosud jednoznačně doložit. V rámci probíhajícího hledání postupů, které by pomohly snížit užívání návykových látek u schizofrenie, by mohlo pomoci více se zaměřit na nedostatek motivace nebo na souvislost mezi motivací a užíváním návykových látek při snaze o plné pochopení jejich vztahu a zlepšení výsledků léčby.

Literatura

 1. https://www.psychologytoday.com/us/conditions/co-occurring-disorders
 2. Batel. Eur Psychiatr. 2000; 15(2):115-122.
 3. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FFR1-2016/NSDUH-FFR1-2016.htm#summary
 4. Shah and Gonzalez-Maeso. ACS Chem Neurosci. 2019; 10(7):3068-3077.
 5. Muller and Borgwardt. Swiss Med Wkly. 2019; 149:w20124.
 6. Arendt et al. BJP 2005, 187:510-515.
 7. Mauri. Dual Diagn Open Acc 2016; 1:11.
 8. Vuorilehto et al. Psychol Med. 2009; 39:1697-1707.
 9. Nielsen et al. 2017; 47 (9):1668-1677
 10. Horsfall et al. Harv Rev Psychiatry. 2009; 17(1):24-34.
 11. Fervaha et al. JAMA Psychiatry. 2014 Sep; 71(9):1058-65
 12. Templer et al. Comprehensive Psychiatry. 1993;34(5):347–351.
 13. Grant et al. Am J Psychiatry. 2005 Nov;162(11):2184–2188. 
 14. Schrerer et al. Arch Gen Psychiatry. 2005;62:677–683.
 15. Raylu et al. Clin Psychol Rev. 2002;22:1009–1061.
 16. Borras and Huguelet. The American Journal on Addictions. 2007; 16:269-271.
 17. Shaffer et al. Can J Public Health. 2001; 92(3):168-72.
 18. National Research Council. Pathological Gambling: A Critical Review. Washington, DC: National Academy Press; 1999.
 19. Grant et al. Oxford University Press; 2007. pp. 561–578.
Login to Unlock

léčba a remise schizofrenie

Po stanovení diagnózy schizofrenie probere lékař s osobou s touto diagnózou zahájení léčby a její plán. Když léčba začně, má úsilí ve spolupráci s lékařem dva

více…
Login to Unlock

stanovení diagnózy schizofrenie

Podle aktuálních doporučení nelze diagnózu stanovt před rozvojem prvních psychotických příznaků. Zachycení prodromálních známek ale může být zcela zásadní z hle

více…
Showing 0 result(s).